Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus licencija

Leidimo kodas:: PAS30149

Skirstymo veiklos licencija išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje. Licencija išduodama asmeniui, turinčiam pakankamus technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Patvirtinimas apie prašymo gavimą išsiunčiamas asmeniui per 5 darbo dienos nuo prašymo gavimo. Licencija išduodama arba rašytinos motyvuotas atsisakymas tai padaryti išsiunčiamas asmeniui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo. Licencijos dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, gavimo. Jeigu keičiasi licencijoje nurodyti licencijos turėtojo rekvizitai, licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo apie tai raštu informuoti Komisiją ir pateikti jai prašymą patikslinti turimą licenciją ir dokumentus, patvirtinančius, kad pasikeitė licencijos turėtojo rekvizitai. Licencijos turėtojui ištaisius šiuos trūkumus ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos pranešimo gavimo pateikus patikslintus ir (ar) trūkstamus dokumentus, sprendimas dėl licencijos patikslinimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo Komisijoje
Mokesčiai

Licencijos išdavimas - 579,24 Eur (2000 Lt); Licencijos pakeitimas - 289,62 Eur (1000 Lt); Licencijos patiklsinimas/ dublikato išdavimas - 43,44 Eur (150 Lt).

Reikalingi dokumentai
Nustatytos formos prašymas; Dokumentai ir duomenys, nustatyti Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6; Juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, papildomai turi pateikti: steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu; kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra; sąrašą grupių, su kuriomis juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus (dėl kiekvienos iš šių grupių - sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: dujų tiekimo, gavybos, perdavimo ir elektros tiekimo, gamybos bei šių įmonių kolegialių valdymo organų narių sąrašą); dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai; dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas; visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui; kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui (dėl kiekvieno iš jų - kitos profesinės veiklos apibūdinimą ir deklaraciją, kad jie nėra kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios gamtinių dujų tiekimo, gavybos, perdavimo veiklas). Įsteigtas Lietuvos Respublikoje kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, turi pateikti: padalinį įsteigusio juridinio asmens dokumentus, nurodytus 1-7 punktuose; padalinio dokumentus, nurodytus 1, 6 ir 7 punktuose. Asmeniui, siekiančiam verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla (integruotai dujų įmonei) ir dujas skirstančiam mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, netaikomi 2-7 punktų reikalavimai. Be visų išvardintų dokumentų asmuo taip pat pateikia valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu