Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus licencija

Leidimo kodas:: PAS30148

Gamtinių dujų perdavimo veiklos licencija išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje. Licencija išduodama asmenims, turintiems pakankamus technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas. Licencija išduodama vadovaujantis veiklos saugumo, patikimumo ir nediskriminavimo principais, nesiekiant apriboti rinkos dalyvių skaičiaus ir neterminuotam laikui.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Komisija, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo visų dokumentų gavimo priėmusi numanomą sprendimą dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo ir perdavimo licencijos išdavimo, nedelsdama, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo numanomo sprendimo priėmimo, notifikuoja jį ir visą reikiamą informaciją Europos Komisijai. Europos Komisijai per 2 mėnesius (jeigu Europos Komisija su prašymu pateikti nuomonę kreipiasi į Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą, - per 4 mėnesius) nuo notifikacijos gavimo nepateikus nuomonės, laikoma, kad Europos Komisija neprieštarauja Komisijos sprendimui. Komisijos galutinis sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Europos Komisijos nuomonei pateikti nustatyto laiko pabaigos. Komisija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo galutinio sprendimo, kuris skelbiamas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje, priėmimo praneša Europos Komisijai apie perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimą ir perdavimo licencijos išdavimą.
Mokesčiai

Gamtinių dujų perdavimo licencijos: išdavimas - 868,86 Eur (3000 Lt); pakeitimas - 357,68 Eur (1235 Lt); dublikato išdavimas - 52,13 Eur (180 Lt); patikslinimas - 81,96 Eur (283 Lt).

Reikalingi dokumentai
Prašymas; Dokumentai ir duomenys, nustatyti Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6; Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantys dokumentai. Juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, taip pat turi pateikti: steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu; sąrašą juridinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, dalyvių, turinčių daugiau nei 1/10 balsų šio juridinio asmens dalyvių susirinkime; informaciją apie juridinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, dalyvius iš trečiųjų valstybių (nurodoma ir jų turima balsų dalis šio juridinio asmens dalyvių susirinkime); sąrašą juridinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, dalyvių be balsavimo teisių; sąrašą įmonių, kurias juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas); tiesioginė ir netiesioginė kontrolė suprantama kaip tiesioginis ir netiesioginis lemiamas poveikis įmonei, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme ; juridinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, dalyvių balsavimo sutartį ar šio juridinio asmens dalyvių susirinkimo patvirtinimą, kad jos nėra; juridinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra; sąrašą grupių, su kuriomis juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus (dėl kiekvienos iš šių grupių - sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: dujų tiekimo, gavybos ir elektros tiekimo, gamybos, ir sąrašą šių įmonių įmonių kolegialių valdymo organų narių;); juridinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai; juridinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas; visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui, siekiančiam verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla; juridinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui (dėl kiekvieno iš jų - kitos profesinės veiklos apibūdinimą ir deklaraciją, kad jie nėra kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios dujų tiekimo, gavybos ir elektros gamybos, tiekimo veiklas); procedūras, apsaugančias nuo komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos perleidimo įmonėms, kurios verčiasi dujų gavybos, tiekimo ir elektros gamybos, tiekimo veiklomis; informaciją apie juridinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, atėjusį personalą (nurodoma, kokiose dujų gavybos, tiekimo, elektros gamybos, tiekimo įmonėse šie asmenys dirbo), apimančią 6 mėnesius iki veiklų, kuriomis šis juridinis asmuo verčiasi, atskyrimo ir po atskyrimo. Įsteigtas Lietuvos Respublikoje kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, (be bendrųjų 1-3 punktuose nurodytų dokumentų) turi pateikti: padalinį įsteigusio juridinio asmens dokumentus, nurodytus 1-14 punktuose; padalinio dokumentus, nurodytus 1, 11 ir 12 punktuose.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu