Gamintojų ir (ar) importuotojų registravimas Gamintojų ir importuotojų sąvade

Leidimo kodas:: PAS28361

Gamintojų ir importuotojų sąvade (toliau - Sąvadas) registruojasi Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiantys alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą, baterijas ar akumuliatorius ir kitus apmokestinamuosius gaminius ir (ar) gaminiais pripildytas pakuotes gamintojai ir importuotojai.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Gamintojas ir (ar) importuotojas, norintis būti registruotas Sąvade, pateikia Taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą. Prašymas pildomas pagal Taisyklių 2 priedo reikalavimus. Rekomendacijos dėl prašymo pildymo pateiktos Agentūros tinklalapyje adresu http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=6a0bccc9-002a-4b16-ac06-a545d0082896 - Jeigu gamintojo ir (ar) importuotojo pateikti duomenys yra klaidingi, netikslūs, neišsamūs ar pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, ar nepateiktas bent vienas pagal Taisyklių reikalavimus privalomas pateikti dokumentas, Agentūra elektroniniu paštu praneša apie tai gamintojui ir (ar) importuotojui ir nustato jam terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. - Jeigu gamintojas ir (ar) importuotojas per Agentūros nustatytą terminą nepašalina trūkumų, Agentūra gamintojo ir (ar) importuotojo neregistruoja Sąvade ir el. paštu praneša gamintojui ir (ar) importuotojui apie neregistravimo priežastis. - Gamintojas ir (ar) importuotojas, pašalinęs trūkumus, gali Agentūrai pakartotinai pateikti Prašymą. Tokiu atveju Agentūra registruoja gamintoją ir (ar) importuotoją Taisyklėse nustatyta tvarka. - Gamintojas ir (ar) importuotojas laikomas registruotu Sąvade, kai Agentūra suteikia jam unikalų registracijos Sąvade kodą, registraciją patvirtinančią būseną ir apie tai savo tinklalapyje paskelbia viešai. Pateikus Prašymą raštu ar el. paštu, patvirtinimą apie registraciją Sąvade gamintojas ir (ar) importuotojas gauna elektroniniu paštu.
Terminai
20 (Darbo dienos)
Reikalingi dokumentai
Registruojantis Sąvade gamintojas ir (ar) importuotojas pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra): - Taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą; - kopiją dokumento, patvirtinančio narystę Licencijuotoje organizacijoje ar pavedimą Licencijuotai organizacijai vykdyti teisės aktais nustatytas pareigas; - užsienio valstybės asmens registravimo pažymėjimo kopiją ir patvirtintą vertimą iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą; - užsienio asmens mokesčio mokėtojo statusą nurodančio dokumento kopiją ir patvirtintą vertimą iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą; - originalą dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos (toliau – EEĮ) atliekų tvarkymas bus finansuojamas; - sutarčių su atliekų tvarkytojais dėl EEĮ atliekų surinkimo, vežimo, apdorojimo kopijas; - pavedimo sutarties, sudarytos tarp užsienio valstybės asmens, tiekiančio LR vidaus rinkai EEĮ, ir jo paskirto įgaliotojo atstovo, atsakingo už Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų pareigų vykdymą Lietuvos Respublikoje, kopiją. Rekomendacijos dėl prašymo pildymo pateiktos Agentūros tinklalapyje adresu http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=6a0bccc9-002a-4b16-ac06-a545d0082896 - Dokumentas, įrodantis, kad EEĮ atliekų tvarkymas bus finansuojamas, turi būti sudarytas pagal Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir Mažiausio elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekio, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, nustatymo”
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Jūratė Banelienė, Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė
jurate.baneliene@aaa.am.lt, +37070668040

Inga Latvelienė, Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė
inga.latveliene@aaa.am.lt, +37070668072

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu