Gamintojų ir (ar) importuotojų registravimas Gamintojų ir importuotojų sąvade

Leidimo kodas:: PAS28361

Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės nustato Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiančių alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą, baterijas ar akumuliatorius ir kitus apmokestinamuosius gaminius ir (ar) gaminiais pripildytas pakuotes gamintojų, importuotojų, užsienio valstybių asmenų ir užsienio gamintojų registravimo Gamintojų ir importuotojų sąvade tvarką. Jūs, vykdydami savo veiklą, turite užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Jūs turite pateikti nustatytos formos prašymą registruoti Gamintojų ir (ar) importuotojų sąvade internetu arba raštu pateikia RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruota jo buveinė. 2. Jei norite teikti prašymus internetu, turite užsiregistruoti e-ASTA (Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistemoje). 3. Prašymo III skyriuje nurodę, kad Jūs dalyvaujate gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijoje, teisės aktų nustatyta tvarka gavusioje Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, su Prašymu turite pateikti kopiją dokumento, patvirtinančio narystę Licencijuotoje organizacijoje.
Terminai
0
RAAD per 10 darbo dienų nuo Prašymo teikimo internetu arba per 20 darbo dienų nuo Prašymo teikimo raštu ir Dokumento gavimo dienos registruoja gamintoją ir (ar) importuotoją Sąvade, suteikia unikalų registracijos Sąvade kodą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu