Gaminio informacijos byla

Leidimo kodas:: PAS30802

Kai kosmetikos gaminys pateikiamas rinkai, atsakingas asmuo administruoja kosmetikos gaminio informacijos bylą. Gaminio informacijos byla saugoma dešimt metų nuo tos dienos, kai paskutinė kosmetikos gaminio siunta buvo pateikta rinkai. Į gaminio informacijos bylą taip pat patenka ir kosmetikos gaminio saugos ataskaita. Saugos ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie kosmetikos gaminio sudedamąsias dalis, skirta įvertinti riziką žmogaus sveikatai, kuri gali kilti dėl žaliavų, gamybos proceso, pakavimo operacijų, produkto naudojimo sąlygų, mikrobiologinių, toksikologinių, produkto savybių, kiekio, naudojimo dažnio, medžiagų stabilumo, sąveikos ir pan. Saugos ataskaitos parengimą turi užtikrinti Bendrijoje gamintojo paskirtas atsakingas asmuo. Importuojant gaminį iš trečiųjų šalių, jeigu nėra paskirto atsakingo asmens, juo tampa pats importuotojas. Atsakingas asmuo rengdamas kosmetikos gaminio ataskaitą gali bendradarbiauti su gamintoju. Ataskaitą, gaminio informacijos bylą ir kitą dokumentaciją gali parengti ir pats gamintojas, tačiau ji turi atitikti Reglamento nuostatas. Ataskaitoje pateikiamas ir kosmetikos gaminio saugos įvertinimas. Saugos vertinimą atlieka kompetentingas asmuo, turintis farmacijos, toksikologijos, medicinos ir panašių disciplinų diplomą, reikalingų žinių ir patirties.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu