Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas

Leidimo kodas:: PAS30129

Atestatas suteikia teisę savarankiškai dirbantiems Lietuvos Respublikos, taip pat kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau -Valstybė narė) piliečiams, kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo Valstybėse narėse teisėmis (toliau - Fiziniai asmenys), arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje Valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams atlikti stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, stacionarių gaisro gesinimo sistemų, gesintuvų ir šilumos siurblių, turinčių tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) jų preparatų (toliau - F-dujos), įrengimo, eksploatavimo ir (ar) techninės priežiūros darbus Lietuvos Respublikos teritorijojAtestatas suteikia teisę savarankiškai dirbantiems Lietuvos Respublikos, taip pat kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau -Valstybė narė) piliečiams, kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo Valstybėse narėse teisėmis (toliau - Fiziniai asmenys), arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje Valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams atlikti stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, stacionarių gaisro gesinimo sistemų, gesintuvų ir šilumos siurblių, turinčių tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) jų preparatų (toliau - F-dujos), įrengimo, eksploatavimo ir (ar) techninės priežiūros darbus Lietuvos Respublikos teritorijoj
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Juridiniai ir fiziniai asmenys, norintys gauti atestatą, įgaliotai institucijai pateikia reikalingus dokumentus. 2. Juridiniai ir fiziniai asmenys sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. 3. Įgaliotos institucijos vadovo įsakymu sudaryta Komisija siūlymams dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo teikti nagrinėja prašymą ir teikia siūlymą įgaliotos institucijos vadovui išduoti atestatą. 4.Įgaliotos institucijos vadovas priima sprendimą išduoti atestatą
Terminai
0
1. Įgaliota institucija, gavusi reikalingus dokumentus, per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos išsiunčia prašymą pateikusiam asmeniui patvirtinimą, kad prašymas ir dokumentai gauti. 2. Jei prašymas ir pateikti dokumentai neišsamūs ar netinkamai įforminti, įgaliota institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos praneša prašymą pateikusiam asmeniui apie būtinybę pateikti patikslintą prašymą ir (ar) dokumentus ir apie tai, kad terminas Atestatui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos. 3. Įgaliotos institucijos vadovo įsakymu sudaryta Komisija siūlymams dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo teikti per 20 darbo dienų nuo dokumentų įregistravimo įgaliotoje institucijoje dienos išnagrinėja prašymą ir teikia siūlymą dėl atestato išdavimo
Mokesčiai

Valstybės rinkliavos dydžia Juridiniam asmeniui - 188,25 Eur (650 Lt) Fiziniam asmeniui - 130,33 Eur (450 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Nustatytos formos prašymas. 2. Darbuotojų, atliekančių atestuojamos veiklos rūšį ar rūšis, pažymėjimų ir darbo sutarčių kopijos. 3. Nustatytos formos Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) jų preparatų, naudojamų atliekant atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąrašas. 4. Nustatytos formos Techninės įrangos, skirtos atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąrašas. 5. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Išteklių naudojimo ir taršos kontrolės
d.bernotiene@aaa.am.lt, 870663438

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu