ES valstybių narių, EEE valstybių ir Šveicarijos konfederacijos piliečių profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Leidimo kodas:: PAS30502

ES valstybių narių, EEE valstybių ir Šveicarijos konfederacijos piliečių profesinių kvalifikacijų pripažinimas norint dirbti pagal gido profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje. Asmenims, norintiems laikinai arba vienkartinai teikti gido paslaugas Lietuvoje gido pažymėjimo gauti nereikia, tačiauasmuo Departamentui turi pateikti užpildytą išankstinę rašytinę deklaraciją, kai jis pirmą kartą iš valstybės narės persikelia į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti gido paslaugų. Informacija gidus, deklaravusius laikiną paslaugų teikimą Lietuvoje, skelbiama interneto svetainėje adresu: http://www.tourism.lt/lt/paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/information-about-declaration-concerning-temporary-provision-of-services Lietuvos Respublikai pripažinus gido profesinę kvalifikaciją, asmuo gali pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbti Lietuvos Respublikoje pagal gido profesiją, kurios kvalifikaciją jis laikomas turinčiu kilmės valstybės narėje.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Laikinai arba vienkartinai teikiantiems gido paslaugas reikalinga užpildyti išankstinę rašytinę deklaraciją. Asmuo įtraukiamas į viešai publikuojamą asmenų, turinčių teisę laikinai ar vienkartinai teikti gido paslaugas Lietuvoje, sąrašą: http://www.tourism.lt/lt/paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/information-about-declaration-concerning-temporary-provision-of-services Siekiantis kvalifikacijos pripažnimo asmuo užpildo ir pateikia Valstybiniam turizmo departamentui paraišką dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal gido profesiją Lietuvos Respublikoje (toliau - paraiška), bei patvirtintas (notaro ar atitinkamos institucijos) dokumentų kopijas. Kartu su paraiška Valstybiniam turizmo departamentui pateikiami šie dokumentai (arba jų kopijos): 1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas; 2. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai); 3. dokumentas (-ai), liudijantys rengimo trukmę ir turinį; 4. dokumentas (-ai), susiję su gido kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra); 5. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokie yra);. 6. dokumentai, patvirtinantys gido profesinę patirtį ir trukmę (jeigu tokie yra); 7. kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys gido profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra); 8. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi); 9. dokumentas, patvirtinantis, kad per pastaruosius dešimt metų asmuo dvejus metus visą darbo dieną dirbo pagal gido profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, kai pareiškėjas turi vieną ar daugiau formalios kvalifikacijos įrodymų; 10. įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo; 11. profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių). Kartu pateikiami ir dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Pateiktus dokumentus vertina Valstybinio turizmo departamento direktoriaus įsakymu sudaryta Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo komisija.
Terminai
0
Užpildžius išankstinę rašytinę deklaraciją asmuo įtraukiamas į viešai publikuojamą sąrašą: http://www.tourism.lt/lt/paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/information-about-declaration-concerning-temporary-provision-of-services Valstybinis turizmo departamentas galutinį motyvuotą sprendimą dėl gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
Mokesčiai

Paslauga nemokama

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu