Energijos išteklių biržos operatoriaus licencija

Leidimo kodas:: PAS30147

Energijos išteklių biržos operatorius Energijos išteklių rinkos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka administruoja energijos išteklių biržą ir organizuoja centralizuotą prekybą biokuru ir naftos produktų atsargomis, prekybą gamtinėmis dujomis ir pagalbiniais instrumentais energijos išteklių biržoje. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencija išduodama valstybės tiesiogiai ar netiesiogiai, per kitus asmenis, kontroliuojamam asmeniui, atitinkančiam Energijos išteklių rinkos įstatymo 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencija išduodama 7 metų laikotarpiui.Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijoje nurodoma veiklos teritorija - Lietuvos Respublika. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos galiojimo laikotarpiu energijos išteklių biržos operatoriui suteikiamos išimtinės teisės ir pareigos vykdyti licencijoje nurodytą veiklą.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmuo, ketinantis vykdyti energijos išteklių biržos operatoriaus veiklą, pateikia Komisijai jos nustatytos formos prašymą ir dokumentus, įrodančius asmens atitiktį Energijos išteklių rinkos įstatyme nustatytiems reikalavimams.
Terminai
0
Per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo Komisijoje dienos pareiškėjui išsiunčiamas patvirtinimas, kad prašymas yra gautas. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencija išduodama arba motyvuotas rašytinis atsisakymas išduoti licenciją pateikiamas pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti licenciją ir visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų įregistravimo Komisijoje. Ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki licencijos galiojimo pabaigos licencijos turėtojas privalo pateikti Komisijai prašymą pratęsti licencijos galiojimą arba pranešimą apie veiklos nutraukimą.
Mokesčiai

Licencijos išdavimas/ licencijos galiojimo pratęsimas - 709,57 Eur (2450 Lt); Licencijos pakeitimas - 83,99 Eur (290 Lt).

Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu