Elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos licencija

Leidimo kodas:: PAS29813

Suteikia teisę verstis elektros energijos visuomeninio tiekimo veikla (elektros energijos pardavimu ir (ar) perpardavimu vartotojui). Visuomeninio tiekimo veiklos licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo asmeniui išsiunčiamas patvirtinimas, kad prašymas gautas. Jeigu pateiktas neišsamus ar netinkamai įformintas prašymas arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai išduoti ar pakeisti, Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo įregistravimo Komisijoje praneša ir (ar) išsiunčia patvirtinimą asmeniui, siekiančiam verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama veikla, arba licencijos turėtojui, kad būtina pateikti trūkstamus dokumentus, kuriuos pateikti reikalauja teisės aktai. Asmuo, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama veikla, arba licencijos turėtojas trūkstamus dokumentus pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos prašymo gavimo. Tokiu atveju sprendimo dėl licencijos išdavimo, pakeitimo arba atsisakymo išduoti, pakeisti licenciją priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visų trūkstamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos. Licencija išduodama arba motyvuotas rašytinis atsisakymas tai padaryti išduodamas asmeniui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų įregistravimo Komisijoje. Jeigu keičiasi licencijoje nurodyti licencijos turėtojo rekvizitai ar teritorija, licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo apie tai raštu pranešti Komisijai ir pateikti prašymą pakeisti turimą licenciją ir dokumentus (elektros tinklų žemėlapius ir (ar) kitus dokumentus, leidžiančius nustatyti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų elektros tinklų ribas, ir elektros energijos skirstymo ar perdavimo įrenginių nuosavybės teisę arba teisėtą naudojimą patvirtinančius dokumentus), patvirtinančius, kad pasikeitė licencijos turėtojo teritorija. Licencijos dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, įregistravimo Komisijoje.
Mokesčiai

Licencijos išdavimas 579,24 Eur (2000 Lt); Pakeitimas, patikslinimas - 289,62 Eur (1000 Lt); Dublikato išdavimas - 43,44 Eur (150 Lt).

Reikalingi dokumentai
Nustatytosios formos prašymas; Dokumentai ir duomenys, nustatyto Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėhumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6; Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu