Elektros energijos skirstymo veiklos licencija

Leidimo kodas:: PAS29815

Suteikia teisę verstis elektros skirstymo (elektros energijos persiuntimo skirstomaisiais tinklais, išskyrus tiekimą) veikla. Elektros energijos skirstymo veiklos licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančiam skirstomuosius tinklus, tiesiogiai sujungtus su perdavimo tinklais.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo asmeniui arba licencijos turėtojui išsiunčiamas patvirtinimas, kad prašymas gautas. Jeigu pateiktas neišsamus ar netinkamai įformintas prašymas arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai išduoti ar pakeisti, Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo įregistravimo Komisijoje praneša ir (ar) išsiunčia patvirtinimą asmeniui, siekiančiam verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama veikla, arba licencijos turėtojui, kad būtina pateikti trūkstamus dokumentus, kuriuos pateikti reikalauja teisės aktai. Asmuo, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama veikla, arba licencijos turėtojas trūkstamus dokumentus pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos prašymo gavimo. Tokiu atveju sprendimo dėl licencijos išdavimo, pakeitimo arba atsisakymo išduoti, pakeisti licenciją priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visų trūkstamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos. Licencija išduodama arba motyvuotas rašytinis atsisakymas tai daryti išiunčiamas asmeniui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų įregistravimo Komisijoje. Jeigu keičiasi licencijoje nurodyti licencijos turėtojo rekvizitai ar teritorija, licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo apie tai raštu pranešti Komisijai ir pateikti prašymą pakeisti turimą licenciją ir dokumentus (elektros tinklų žemėlapius ir (ar) kitus dokumentus, leidžiančius nustatyti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų elektros tinklų ribas, ir elektros energijos skirstymo ar perdavimo įrenginių nuosavybės teisę arba teisėtą naudojimą patvirtinančius dokumentus), patvirtinančius, kad pasikeitė licencijos turėtojo teritorija. Licencijos dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, įregistravimo Komisijoje.
Mokesčiai

Licencijos išdavimas - 579,24 Eur (2000 Lt); Licencijos pakeitimas/ patikslinimas - 289,62 Eur (1000 Lt); Dublikato išdavimas - 43,44 Eur (150 Lt).

Reikalingi dokumentai
Nustatytos formos prašymas; Dokumentai ir duomenys, nurodyti Ūkio subjektų techologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6; Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas; Juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikoje,be bendrųjų dokumentų, turi pateikti: kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra; grupių, su kuriomis juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, sąrašą (dėl kiekvienos iš šių grupių - įmonių, besiverčiančių bent viena iš šių veiklų: elektros gamybos, perdavimo, tiekimo, sąrašą ir šių įmonių kolegialių valdymo organų narių sąrašą); dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai; dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas; visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui; juridinio asmens kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui (dėl kiekvieno iš jų - kitos profesinės veiklos apibūdinimą ir deklaraciją, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios elektros energijos gamybos, tiekimo, perdavimo veiklas). Įsteigtas Lietuvos Respublikoje kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, be bendrųjų dokumentų, turi pateikti: padalinį įsteigusio juridinio asmens dokumentus, nurodytus 1-6 punktuose; padalinio dokumentus, nurodytus 5 ir 6 punktuose. Asmeniui, siekiančiam verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla (integruotai elektros energetikos įmonei) ir elektros energiją skirstančiam mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, netaikomi 1-6 punktų reikalavimai.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu