Elektros energijos perdavimo veiklos licencija

Leidimo kodas:: PAS29814

Elektros energijos perdavimo veiklos licencija suteikia teisę vykdyti elektros energijos perdavimo veiklą, tai yra elektros energijos persiuntimą perdavimo tinklais, įskaitant teikiamas sistemines paslaugas, išskyrus tiekimą. Elektros energijos perdavimo veiklos licencija išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje. Siekiant užtikrinti visišką perdavimo sistemos operatoriaus nepriklausomumą nuo kitų elektros energetikos veiklos rūšių, nesusijusių su perdavimu, nustatomi šie perdavimo sistemos operatoriui privalomi reikalavimai: 1) perdavimo sistemos operatorius nuosavybės teise turi valdyti perdavimo tinklus, jų technologinius priklausinius ir kitą turtą, reikalingą elektros energijos perdavimo veiklai tinkamai vykdyti; 2) tas pats asmuo ar asmenys neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti asmenį, vykdantį gamybos ir (ar) tiekimo veiklą, ir tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti perdavimo sistemos operatorių arba turėti kokių nors teisių perdavimo sistemos operatoriaus atžvilgiu; 3) tas pats asmuo ar asmenys neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti perdavimo sistemos operatorių ir tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti asmenį, vykdantį gamybos ir (ar) tiekimo veiklą, arba turėti kokių nors teisių tokio asmens atžvilgiu; 4) tas pats asmuo ar asmenys neturi teisės skirti perdavimo sistemos operatoriaus priežiūros organų, valdymo organų ar administracijos narių ir tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti asmenį, vykdantį gamybos ir (ar) tiekimo veiklą, arba turėti kokių nors teisių tokio asmens atžvilgiu; 5) tas pats asmuo neturi teisės kartu būti asmens, vykdančio gamybos ir (ar) tiekimo veiklą, ir perdavimo sistemos operatoriaus priežiūros organų, valdymo organų ar administracijos narys.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Ne vėliau kaip per 4 mėnesių laikotarpį nuo visų reikalingų ir tinkamai parengtų dokumentų, duomenų ir informacijos pateikimo dienos Komisija įvertina įgyvendintų perdavimo sistemos operatoriaus nepriklausomumo ir veiklos atskyrimo reikalavimų tinkamumą bei priima sprendimą dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo. Apie priimtą sprendimą informuojamas perdavimo sistemos operatorius ir Eruopos Komisija. Komisija, 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003, 3 straipsnyje nustatytais terminais gavusi teigiamą Europos Komisijos išvadą arba negavusi neigiamos išvados, priima galutinį sprendimą dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo. Gavusi Europos Komisijos prieštaravimų dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo, Komisija nurodo perdavimo sistemos operatoriui pašalinti Europos Komisijos nustatytus neatitikimus ir ne vėliau kaip per 2 mėnesių laikotarpį priima galutinį sprendimą dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo.
Mokesčiai

Licencijos išdavimas - 579,24 Eur (2000 Lt); Licencijos pakeitimas/patikslinimas - 289,62 Eur (1000 Lt); Licencijos dublikato išdavimas - 43,44 Eur (150 Lt).

Reikalingi dokumentai
Nustatytos formos prašymas; Dokumentai ir duomenys, nustatyti Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr.O3-6; Valstybinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas; Užpildytas klausimynas, nurodytas Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimodokumentų, duomenų ir informacijos pateikimo tvarkos ir sąlygų apraše, patvirtintame Komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. O3-51; Juridinis asmuo taip pat privalo pateikti: tinkamai patvirtintas steigimo dokumentų, nuostatų kopijas; sąrašą dalyvių, turinčių daugiau nei 1/3 akcijų ir balsų šio juridinio asmens visuotiniame akcininkų susirinkime; informaciją apie dalyvius iš trečiųjų valstybių, turinčius 5 procentus ar daugiau akcijų ir (ar) balsų šio juridinio asmens visuotiniame akcininkų susirinkime (nurodoma ir jų turima akcijų ir balsų dalis šio juridinio asmens visuotiniame akcininkų susirinkime); sąrašą dalyvių be balsavimo teisių; sąrašą įmonių, kurias juridinis asmuo tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas); tiesioginė ir netiesioginė kontrolė suprantama kaip tiesioginis ir netiesioginis lemiamas poveikis įmonei, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme; akcininkų sutartį ar šio juridinio asmens vadovo patvirtinimą, kad tokios sutarties nėra; sąrašą grupių, su kuriomis juridinis asmuo duomenų pateikimo dieną, konsoliduojamas, sudarant konsoliduotas finansines ataskaitas, pagal tarptautinius apskaitos standartus (dėl kiekvienos iš šių grupių - sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: elektros energijos gamybos, skirstymo ir tiekimo bei dujų gavybos, tiekimo, jeigu tas pats juridinis asmuo nėra tiesiogiai ar netiesiogiai valstybės valdoma įmonė, ir sąrašą nurodytų įmonių kolegialių valdymo organų narių); dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai; dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas; visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui, siekiančiam verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla; kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, einančius pareigas, susijusias su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina pagal įgaliojimą (dėl kiekvieno iš jų - kitos profesinės veiklos apibūdinimą ir deklaraciją, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios elektros energijos gamybos, skirstymo, tiekimo ir dujų gavybos, tiekimo veiklas); procedūras, apsaugančias nuo komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos perleidimo įmonėms, kurios verčiasi elektros energijos gamybos, skirstymo ir tiekimo ir dujų gavybos, tiekimo veiklomis; informaciją apie dirbantį personalą, jei personalas atėjo dirbti iš elektros energijos gamybos, skirstymo, tiekimo, dujų gavybos, tiekimo veikla užsiimančių įmonių (nurodoma, kokiose elektros energijos gamybos, skirstymo, tiekimo, dujų gavybos, tiekimo įmonėse šie asmenys dirbo), apimančią 6 mėnesius iki duomenų Komisijai pateikimo. Įsteigtas Lietuvos Respublikoje kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, be bendrųjų dokumentų, turi pateikti: padalinį įsteigusio asmens dokumentus, nurodytus 1-13 punktuose; padalinio dokumentus, nurodytus 1, 11 ir 12 punktuose.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu