Duomenų apie IIA, IIB, II klasės ir pagal užsakymą gaminamų aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų registravimas

Leidimo kodas:: PAS30301

Duomenųapie IIA,IIB, IIIklasėsir pagalužsakymą gaminamųaktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų registravimas
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prašymų pateikimo būda Užpildytosduomenų formosAkreditavimo tarnybai pateikiamosfaksu,tiesiogiai; Pristatant į Akreditavimo tarnybą, siunčiamos paštu arba per kurjerį. Informavimo dėl registracijos būda Asmenysapieduomenų įregistravimą ar neįregistravimą informuojami raštu,kuris išsiunčiamas asmens prašyme nurodytu adresu arba faksu. Duomenis turi pateikti Asmenys, teikiantys į Lietuvos rinką IIA, II B, III klasės ir pagal užsakymą gaminamus aktyviuosius implantuojamuosius medicinos prietaisu Gamintojai Įgaliotieji atstovai Importuotojai Platintojai Duomenys teikiami užpildant sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytą formą. Kitų dokumentų pateikti nereikia.
Terminai
0
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 5 darbo dienos.
Mokesčiai

Nėra.

Kompetentingos institucijos
Papildoma informacija
Asmenys turi pateikti duomenis Akreditavimo tarnybai ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo IIA, II B, III klasės ir pagal užsakymą gaminamų aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų pateikimo į Lietuvos rinką. Akreditavimo tarnyba, nustačiusi, kad Duomenų formoje pateikti ne visi duomenys arba duomenys nurodyti klaidingai, apie tai per 5 darbo dienas nuo Duomenų formos gavimo dienos raštu informuoja duomenis pateikusį asmenį, kuris per 14 darbo dienų turi pateikti Akreditavimo tarnybos rašte nurodytą informaciją. PasikeituspateiktojeAkreditavimo tarnybaiDuomenų formojebetkokiems duomenims, asmenys, pateikę duomenis, apie pasikeitimus turi pranešti Akreditavimo tarnybai per 14 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo. Apie pasikeitusius duomenis pranešama užpildant naują Duomenų formą ir joje nurodant keičiamos Duomenų formos registracijos numerį ir datą. Akreditavimo tarnyba iš asmenų gali pareikalauti pateikti teikiamų į Lietuvos rinką prietaisų etiketes ir naudojimo instrukcijas.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu