Institucijoje globojamo/rūpinamo vaiko išleidimas laikinai svečiuotis į šeimą

Leidimo kodas:: PAS5041

Paslaugos gali kreiptis fiziniai asmenys, pageidaujantys laikinai į šeimą paimti svečiuotis globos institucijoje globojamą/rūpinamą vaiką. Prašymas ir kiti papildomi dokumentai, reikalingi išvadai gauti, gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į instituciją (J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 108 kab.), atsiuntus paštu, per pasiuntinį. Atsakymas (teigiama/neigiama išvada) gali būti įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją ar išsiunčiamas paštu nurodytu adresu.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
  • . Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A1-559 „Dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 1996-03-14 Nr. I-1234; 3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prašymo ir kitų papildomų dokumentų pateikimas Asmuo pateikia prašymą , kitus dokumentus. Prašymo esmės nagrinėjimas; užklausa į Informatikos ir ryšių departamentą prie LR vidaus reikalų ministerijos Išnagrinėjama asmens pateikto prašymo esmė, lankomasi šeimoje; užsiklausiama apie asmens, pageidaujančio laikinai paimti į šeimą svečiuotis institucijoje globojamus/rūpinamus vaikus (-ą), teistumus. Atsakymo pateikimas asmeniui Išvados pateikimas globos institucijai, kopijos- asmeniui.
Terminai
30 (Darbo dienos)
Esant būtinybei, paslaugos suteikimo laikas gali būti pratęstas. Apie tai informuojamas pareiškėjas tarpiniu raštu
Reikalingi dokumentai
1. Prašymas; 2. Kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių virš 16 metų asmenų sutikimai dėl vaiko svečiavimosi šeimoje. 3. Asmens, kuris nori laikinai paimti vaiką į šeimą, sveikatos pažymą.
Prašymo forma
Prašymas.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Jolanta Kvietkauskienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė
jolanta.kvietkauskiene@silale.lt, 8 449 76132

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį (vaiko giminaitį) – ne jaunesnis kaip 7 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnių kaip 3 metų; Dėl vaiko, kurio tėvai kreipėsi į teismą dėl laikino ar neterminuoto (jei vaikas neįvaikintas) tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, išleidimo laikinai svečiuotis pas tėvus sprendžia Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius; Vaikas, kurio tėvai nesikreipė į teismą dėl laikino tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, laikinai išleidžiamas svečiuotis pas tėvus, jeigu tai atitinka vaiko interesus, o esant neterminuotam tėvų valdžios apribojimui, dėl kurio panaikinimo tėvai nesikreipė į teismą – vaikas pas tėvus svečiuotis neišleidžiamas; Vaiką draudžiama išleisti laikinai svečiuotis pas asmenį, kuris: negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju) ar įvaikintoju Civilinio kodekso 3.210 ir 3.269 straipsniuose nustatytais pagrindais; įrašytas į socialinės rizikos šeimų, išskyrus vaiko tėvus, apskaitą. Užsienio valstybės dokumentai apie fizinį asmenį turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma Apostille, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus yra numatyta kitaip. Šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą turi būti patvirtinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Paslauga yra galutinė.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu