Didmeninio platinimo licencija

Leidimo kodas:: PAS30090

EVRK 46.46.20 ( Didmeninis vaistų platinimas farmacinė veikla, kurią sudaro vaistinių preparatų įsigijimas, turėjimas, teikimas ar eksportas, išskyrus teikimą fiziniams asmenims - Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas 2006 m. birželio 22 d. Nr.X-709 (Žin., 2006, Nr.78-3056) 2 straipsnis 5 punktas).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus; 2. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (žyminį mokestį); 3. Kompetentinga institucija nagrinėja pateiktus dokumentus; 4. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licenciją arba priima motyvuotą sprendimą atsisakyti ją išduoti.
Terminai
0
Kompetentinga institucija didmeninio platinimo licenciją išduoda arba priima motyvuotą sprendimą atsisakyti ją išduoti per 90 dienas nuo paraiškos, pateiktos pagal nustatytus reikalavimus, gavimo. Jei licencijos turėtojas prašo įrašyti pasikeitusią licencijos informaciją ir duomenis, sprendimas juos įrašyti arba motyvuotas atsisakymas priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos, pateiktos pagal nustatytus reikalavimus, gavimo dienos. Kompetentingos institucijos motyvuotu sprendimu šis terminas gali būti pratęsiamas iki 90 dienų.
Mokesčiai

Didmeninio platinimo licencijos išdavimas 614 Lt Didmeninio platinimo licencijos pakeitimas 107 litų; Didmeninio platinimo licencijos informacijos ir (ar) duomenų dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, vertinimas ir pakeitimas 67 litai; Licencijos dublikato išdavimas 7 litai.

Reikalingi dokumentai
Juridinis asmuo, norintis gauti licenciją, Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai pateikia šiuos dokumentu Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraišką, kurioje nurodom Bendroji informacija apie pareiškėją (pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, elektroninis paštas, jeigu pareiškėjas juos turi); Kontaktinis asmuo (vardas ir pavardė, darbovietė, pareigos, telefono ir fakso numeriai, elektroninis paštas, jeigu asmuo juos turi); Veiklos vietos (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai); Informacija ir (ar) duomenys, nurodyti šių Taisyklių 711 punktuose, atsižvelgiant į licencijos rūšį; Pareiškėjo patvirtinimas, kad paraiškoje pateikta visa reikiama informacija ir (ar) duomenys ir kad ji (jie) yra teisinga (-i); Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją ir įstatų kopiją, patvirtintą juridinio asmens antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Jeigu farmacinę veiklą vykdys filialas, pateikiama filialo nuostatų kopija; Valstybės įmonės Registrų centro išduoto pažymėjimo apie patalpas, kuriose juridinis asmuo ar jo filialas versis licencijuota veikla, kopiją; patalpų, kuriose juridinis asmuo ar jo filialas versis licencijuota veikla, valstybės įmonės Registrų centro patvirtinto plano kopiją, vidaus patalpų eksplikaciją, patvirtintą juridinio asmens antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, kopijas, išskyrus šių Taisyklių 7.5, 7.6 ir 9.2 punktuose nurodytus atvejus, taip pat kitus dokumentus, kuriuos gali pateikti pats pareiškėjas, jeigu mano, kad jie gali būti naudingi vertinant patalpų tinkamumą licencijuotai veiklai vykdyti; Visuomenės sveikatos centrų apskrityse išduoto leidimo higienos paso verstis ūkine komercine veikla, patvirtinančio, kad juridiniam asmeniui nurodytu veiklos adresu leidžiama verstis farmacine veikla, kopiją, išskyrus šių Taisyklių 9.2 punkte nurodytus atvejus (Žr. specifiniai reikalavimai norint gauti didmeninio platinimo licenciją). Šiame punkte nurodyto leidimo higienos paso nereikia pateikti juridiniams asmenims, norintiems gauti farmacinių atliekų tvarkymo, išskyrus šalinimą, licenciją. SPECIFINIAI REIKALAVIMAI NORINT GAUTI DIDMENINIO PLATINIMO LICENCIJĄ Paraiškoje išduoti didmeninio platinimo licenciją pareiškėjas, be informacijos ir duomenų, nurodytų šių Taisyklių 6 punkte, pateikia informaciją ir (ar) duomenis apie kiekvieną veiklos vietą, nurodydama Veiklos vietos pavadinimą, adresą; Duomenis apie veiklos objektą; Vaistinių preparatų grupes; Veiklos pobūdį su aprašymu; Vykdomą ar numatomą vykdyti veiklą, kuriai keliami specialieji reikalavimai (pvz., veikla, susijusi su narkotiniais ir psichotropiniais vaistiniais preparatais); Duomenis apie farmacijos specialistus, atsakingus už vykdomą veiklą (vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigos, vaistininko praktikos licencijos numeris ir išdavimo data (jeigu jis šią licenciją turi), kontaktiniai duomenys); Duomenis apie farmacinės veiklos vadovą (-us), atsakingą (-us) už didmeninį platinimą (vardas (-ai), pavardė (-ės), kontaktiniai duomenys, vaistininko praktikos licencijos numeris ir išdavimo data, įmonės farmacinės veiklos vadovo, atsakingo už didmeninį platinimą, pareigos ir pareigos kitame juridiniame asmenyje, nepriklausančiame būsimam licencijos turėtojui). Papildomai pridedami pareigų, kvalifikacijos ir darbo patirties aprašymai, kvalifikaciją ir darbo patirtį įrodančių dokumentų kopijos; juridinio asmens ar jo filialo sudarytos su farmacinės veiklos vadovu, atsakingu už didmeninį platinimą, ir darbo sutarčių registravimo žurnale įregistruotos darbo sutarties kopijos, taip pat juridinio asmens įsipareigojimas nutraukus su farmacinės veiklos vadovu, atsakingu už didmeninį platinimą, sudarytą darbo sutartį per 10 dienų raštu pranešti apie tai Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai. Informacijoje apie kiekvieną veiklos vietą pareiškėjas pateiki Veiklos vietos pavadinimą, adresą, patalpų, įrengimų ir įrangos aprašymą; Duomenis apie sudarytą sutartį dėl didmeninio vaistų platinimo (priėmimas, saugojimas, išdavimas, transportavimas ir kita), neatsižvelgiant į tai, ar pagal sudarytą sutartį pareiškėjas vykdys didmeninį platinimą, ar didmeninis platinimas bus vykdomas juridinio asmens, su kuriuo sudaryta sutartis. Turi būti nurodoma juridinis asmuo, su kuriuo sudaryta sutartis dėl didmeninio vaistų platinimo, kokios paslaugos vykdomos, ir atsakomybės pasiskirstymas. Pareiškėjas taip pat turi pateikti sutarties kopiją ir dokumentus, patvirtinančius, kad juridinio asmens, su kuriuo sudaryta sutartis dėl didmeninio vaistų platinimo, veikla atitinka Lietuvos Respublikoje keliamus teisės aktų nustatytus tos veiklos reikalavimus; Parengtą ir juridinio asmens vadovo parašu bei juridinio asmens antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) patvirtintą neatidėliotinų veiksmų planą, užtikrinantį vaistinio preparato, veikliosios medžiagos, pagalbinės medžiagos, įrašytos į Europos Komisijos sąrašą, atšaukimą iš rinkos. Šiame plane turi būti nurodyti atsakingų asmenų vardai ir pavardės, pareigos; Papildomus duomenis. Juos pateikia pats pareiškėjas, jeigu jis mano, kad jie gali būti naudingi jį vertinant.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu