Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30027

Dauginamosios medžiagos tiekėjas dauginantis, fasuojantis ir tiekiantis (arba) fasuojantis ir tiekiantis rinkai dauginamąją medžiagą privalo turėti Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pareiškėjas, siekdamas gauti dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimą (toliau - pareiškėjas), Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - VATŽUM) direktoriui pateikia prašymą. Pareiškėjas, privalo atitikti šiuos reikalavimu turi būti įregistravęs ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre arba juridinį asmenį Juridinių asmenų registre; turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre, jei tai numatyta teisės aktuose; turėti techniką ir įrangą, reikalingą dauginamajai medžiagai išauginti, paruošti, fasuoti; turėti sandėliavimo, gamybines ir (arba) kitas patalpas. 2. VATŽUM patikrina pareiškėjo dokumentus ir paskiria pareiškėjo veiklos patikrinimo, kurį atlieka Atestavimo komisija (toliau - komisija), datą. 3. Komisija pareiškėjo gamybos vietoje tikrina pareiškėjo atitiktį nustatytiems reikalavimams ir surašo patikrinimo aktą. 4. Jeigu pareiškėjas atitinka dauginamosios medžiagos tiekėjui keliamus reikalavimus, Komisija teikia siūlymą VATŽUM direktoriui atestuoti jį dauginamosios medžiagos tiekėju, išduoti jam dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimą ir įtraukti į Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą. 5. Pareiškėjas sumoka nustatyto dydžio mokestį. 6. Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimą pasirašo VATŽUM direktorius. 7. Įsakymas dėl dauginamosios medžiagos tiekėjo atestavimo ir Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas skelbiamas VATŽUM interneto tinklalapyje (www.vatzum.lt).
Terminai
0
VATŽUM per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos patikrina pareiškėjo dokumentus. Jeigu prašyme pateikta ne visa informacija, o "vieno langelio" principu nėra galimybės gauti šios informacijos per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, pareiškėjas informuojamas apie papildomos informacijos pateikimo reikmę.
Mokesčiai

Tarifas už augalų dauginamosios medžiagos tiekėjo atestacija - 37,69 € (be PVM) (130,15 LT be PVM).

Reikalingi dokumentai
Prašymas atestuoti dauginamosios medžiagos tiekėju
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu