Dauginamosios medžiagos sertifikatas (sėklos, sėklinių bulvių, sodo augalų)

Leidimo kodas:: PAS30480

Dauginamosios medžiagos tiekėjas, norintis sertifikuoti ir tiekti rinkai sėklą, sėklines bulves, sodo augalų dauginamąją medžiagą ar sodo augalus (toliau – sodo augalai), turi gauti sertifikatą Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba). Sėklos, sėklinių bulvių ar sodo augalų sertifikate pateikiama informacija apie pasėlio / pasodų / sėklojų ar sodo augalų aprobavimą, nurodoma augalų rūšis ar gentis, veislė, kategorija, klasė, siuntos numeris, svoris, kokybės tyrimų rezultatai ir patvirtinama sertifikuotos sėklos, sėklinių bulvių ar sodo augalų siuntos atitiktis teisės aktų nustatytiems reikalavimams.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Atestuotas dauginamosios medžiagos tiekėjas pateikia Augalininkystės tarnybos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Tauragės, Telšių, Utenos, Šiaulių ar Vilniaus regioniniam skyriui prašymą paimti mėginį iš sėklos, sėklinių bulvių ar sodo augalų siuntos kokybės tyrimui atlikti, ir Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikatui gauti. 2. Augalininkystės tarnybos specialista 2.1. paima mėginį iš sėklos siuntos ir atsiunčia į Augalininkystės tarnybos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją (skyrių) (toliau – APKTLS); 2.2. paima mėginį iš sėklinių bulvių siuntos ir vadovaudamasis Sėklinių bulvių gumbų kokybės nustatymo metodika, įvertina sėklinių bulvių siuntos gumbų bandinio kokybę bei užpildo kokybės tyrimų protokolą; 2.3. paima mėginį iš sodo augalų siuntos ir vadovaudamasis Sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų kokybės nustatymo taisyklėmis, įvertina sodo augalų siuntos kokybę ir surašo Sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybės nustatymo aktą. 3.Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikatas išduodamas, ka 3.1. sertifikuojama siunta suformuota iš sėklos, sėklinių bulvių gautų iš aprobuotų sėklinių pasėlių / pasodų / sėklojų, o sodo augalų atveju – iš aprobuotų sodo augalų; 3.2. sėklos mėginį iš sertifikuojamos sėklos siuntos pagal Augalininkystės tarnybos direktoriaus patvirtintas Sėklų mėginių ėmimo metodines rekomendacijas, sėklinių bulvių – pagal Sėklinių bulvių bandinių ėmimo metodiką, o sodo augalų – pagal Sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų kokybės nustatymo taisykles paėmė oficialusis ar įgaliotasis mėginių ėmėjas; 3.3. nustatant pristatyto sėklos mėginio kokybę, tyrimai atliekami pagal Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) taisyklėse nurodytus metodus, sėklinių bulvių – pagal Sėklinių bulvių gumbų kokybės nustatymo metodiką, o sodo augalų – pagal Sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų kokybės nustatymo taisykles; 3.4. sertifikuojamos sėklos, sėklinių bulvių, sodo augalų siunta atitinka privalomuosius dauginamosios medžiagos kokybės reikalavimus. 4. Oficialus ar įgaliotas mėginių ėmėjas pateikia Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui rašytinį ėminio pristatymo aktą pagal nustatytą formą. 5. Atlikus sėklos, sėklinių bulvių ar sodo augalų siuntos mėginio tyrimus ir tuo atveju, jei tenkinami 3 punkto reikalavimai, pagal APKTLS Sėklų kokybės tyrimų protokolą, regioninio skyriaus išduotą Sėklinių bulvių kokybės tyrimų protokolą ar Sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybės nustatymo aktą ir Karantininės ekspertizės liudijimą, Augalininkystės tarnybos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus regioniniai skyriai išduoda vieną originalų Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikatą. 6. Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikatai pasirašomi Augalininkystės tarnybos regioninio skyriaus vedėjo ir patvirtinami antspaudu. Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikatą spausdinantis asmuo pasirašo blanko dešinės pusės kampe mėlynu rašalu. 7. Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikato dublikatų skaičius neribojamas. Dublikate turi būti nurodomi visi tie patys duomenys, kokie buvo nurodyti originaliame Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikate, laukelyje „Kita informacija“, nurodant originalaus Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikato blanko numerį ir dublikato išdavimo datą. 8. Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikatas, jei sumokėta valstybinė rinkliava, išduodamas dauginamosios medžiagos tiekėjui atvykus į Augalininkystės tarnybos regioninį skyrių, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį ar faksimiliniu būdu. 9. Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikato galiojimas yra neterminuotas, tačiau sėklos daigumo rodiklio galiojimo laikas yra vieneri metai nuo Sėklos sertifikato išdavimo datos. Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikatas galioja tol, kol: 9.1. jis nesugadinamas prierašais, taisymais ar papildymais; 9.2. egzistuoja siunta. 10. Tai pačiai siuntai naujas Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikatas neišduodamas, išskyrus atvejus, kai Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikatas panaikinamas. 11. Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikatas turi būti grąžinamas jį išdavusiam Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui ir panaikinamas, je 11.1. paaiškėja, kad išduodant Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikatą buvo padaryta klaidų; 11.2. tiekėjas pateikia Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui prašymą dėl Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikato panaikinimo, nurodydamas priežastį; 11.3. Augalininkystės tarnyba, kontroliuodama sėklos, sėklinių bulvių ar sodo augalų tiekimą rinkai, aptiko Privalomųjų dauginamosios medžiagos kokybės reikalavimų neatitikimų. 12. Sėklos, sėklinių bulvių ar sodo augalų tiekėjas turi būti informuojamas apie Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikato panaikinimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Panaikintas Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikatas perbraukiamas, užrašomas žodis „Panaikintas“, panaikinimo data, panaikinusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas, panaikinimo priežastis. 13. Sėklos sertifikatas sėklos tiekėjo pageidavimu gali būti išduodamas atlikus dalį tyrimų, bet prieš užbaigiant likusius tyrimus. Tokiu atveju Sėklos sertifikato skiltyje „Kita informacija“ turi būti užrašas „Laikinas sertifikatas. Galutinis sertifikatas bus išduotas baigus ... ... ... tyrimus“, konkrečiai nurodant, kokie sėklos mėginio tyrimai dar neatlikti. 14. Sėklos sertifikatas galutinai nesertifikuotai sėklai išduodamas sėklos siuntai, kurios sertifikavimo procesas pradėtas Lietuvos Respublikoje ir bus tęsiamas kitoje valstybėje narėje. Jame turi būti pateikta ši informacij 14.1. sertifikatą išdavusi institucija; 14.2. augalo pavadinimas; 14.3. augalo veislė; 14.4. sėklos kategorija, žodžiai „galutinai nesertifikuota sėkla“; 14.5. laukui apsėti naudotos sėklos siuntos numeris ir tą sėklą sertifikavusios šalies ar šalių pavadinimas; 14.6. lauko ar siuntos numeris; 14.7. žemės ploto, iš kurio sėkla buvo išauginta, dydis; 14.8. nuimtos sėklos kiekis ir fasuočių skaičius; 14.9. sertifikuotos kategorijos sėklos atveju– reprodukcijų skaičius; 14.10. patvirtinimas, kad pasėliai, iš kurių užauginta sėkla, atitinka reikalavimų nuostatas; 14.11. išankstiniai sėklos kokybės tyrimų, jeigu jie buvo atlikti, rezultatai. 15. Sėklos sertifikatas galutinai nesertifikuotai sėklai išduodamas, kai sėklos siunta suformuota iš sėklos, išaugintos ir oficialiai aprobuotos vienoje ar keliose valstybėse narėse arba trečiojoje šalyje, kurioje išaugintą sėklą Europos Sąjungos Taryba pripažino lygiaverte, kaip ir sėklą, išaugintą Bendrijoje, o kokybės tyrimai atlikti Augalininkystės tarnybos laboratorijoje. Tokiu atveju Sėklos sertifikato skiltyje „Kita informacija“ turi būti nurodyta dokumento, išduoto galutinai nesertifikuotai sėklai, numeris ir data. 16. Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikatai spausdinami tik esant galutiniams tyrimų rezultatams. 17. Išrašant naują Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikatą vietoj panaikinto, naujo Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikato laukelyje „Kita informacija“ turi būti daromas prierašas „Sėklos / Sėklinių bulvių / Sodo augalų sertifikatas Nr.... , išduotas ... m. ... ... ... d., skelbiamas negaliojančiu“. 18. Daryti Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikatų fotokopijas leidžiama. 19. Kai mėginys neatitinka privalomųjų dauginamosios medžiagos kokybės reikalavimų, Augalininkystės tarnybos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus regioniniai skyriai tiekėjui išduoda Dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių pažymą. Oficialusis ar įgaliotasis mėginių ėmėjas, paėmęs sėklos, sėklinių bulvių ar sodo augalų mėginį iš tokios siuntos, atsako už etikečių nuėmimą nuo siuntos fasuočių ar sodo augalų.
Terminai
0
Paslaugos suteikimo trukmė priklauso nuo metodikoje nustatytos tyrimo atlikimo trukmės ir pageidaujamų tyrimų kiekio. Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikatas išrašomas ir išsiunčiamas sėklos, sėklinių bulvių ar sodo augalų tiekėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nuo tyrimų pabaigos, jei sumokėta valstybės rinkliava. Dauginamosios medžiagos tiekėjas informuojamas apie Sėklos, Sėklinių bulvių ar Sodo augalų sertifikato panaikinimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
Mokesčiai

Valstybės rinkliav Už sėklos siuntos sertifikavimą ir sertifikato išdavimą valstybės rinkliav javų, grikių, runkelių, pašarinių augalų sėklai – 20 Eur (69,06 Lt); aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai – 28 Eur (96,68 Lt); daržovių sėklai – 17 Eur (58,70 Lt). Už sėklinių bulvių siuntos sertifikavimą ir sertifikato išdavimą – už kiekvieną 15 tonų imama 11 Eur (37,98 Lt). Už sodo augalų dauginamosios medžiagos ar sodo augalų siuntos sertifikavimą ir sertifikato išdavimą : už kiekvienus 1 000 sodo augalų vienetų imami 9,5 Eur (32,80 Lt); už kiekvienus 10 000 skiepūglių, poskiepių, ūglių ir daigų vienetų imami 7,8 Eur (26,63 Lt). Sertifikato dublikato išdavimas – 1,1 Eur (3,80 Lt). Valstybės rinkliava turi būti sumokėta į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų (plačiau) Mokėjimo nurodyme būtina nurodyt lėšų gavėjo pavadinimą Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodą 188659752; surenkamosios sąskaitos numerį; mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens – Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo – asmens kodą); mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę; įmokos kodą, įmokos pavadinimą „Už Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teikiamas paslaugas“; sumą.

Reikalingi dokumentai
Prašymas paimti mėginį iš sėklos siuntos arba Prašymas nustatyti sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybę
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu