Vienkartinis leidimas įvežti augalų apsaugos produktus ne iš Europos Sąjungos valstybių narių ir ne iš Europos ekonominės erdvės valstybių

Leidimo kodas:: PAS30335

Fiziniai ir juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikoje įsteigtos užsienio įmonės ir kitos organizacijos ar jų filialai, įvežantys į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produktus, kurių kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN) - ex 3808, iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, privalo turėti vienkartinį leidimą įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių. Vienkartinį leidimą išduoda Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie kreipiasi dėl vienkartinio leidimo išdavimo, Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pateiki 1. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus patvirtintos formos prašymą išduoti leidimą; 2. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus patvirtintos formos Augalų apsaugos produktų pakavimo, klasifikavimo ir ženklinimo atitikties deklaraciją su priedais; 3. įmokos kvito kopiją. Prašymą ir dokumentus fiziniai arba juridiniai asmenys pateikia per atstumą (paštu), elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą ("Pranešimų dėžutė") arba tiesiogiai per Tarnybą (adresu Ozo g. 4a, LT-08200 Vilnius arba el. paštu info@vatzum.lt).
Terminai
0
Tarnyba, gavusi prašymą, per 5 darbo dienas privalo: 1. patikrinti, ar pateikta informacija apie augalų apsaugos produktą atitinka augalų apsaugos produkto etiketėje nurodytą informaciją; 2. patikrinti, ar fiziniam arba juridiniam asmeniui, siekiančiam į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių įvežti augalų apsaugos produktus, skirtus moksliniams tyrimams, yra išduotas Žemės ūkio ministerijos nustatytos formos sertifikatas atlikti augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus; 3. patikrinti fizinių arba juridinių asmenų augalų apsaugos produktų saugojimo vietos (-ų) atitiktį Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių, kurias tvirtina žemės ūkio ministras, suderinęs su aplinkos ministru ir sveikatos apsaugos ministru, reikalavimams; 4. patikrinti fizinio arba juridinio asmens pateiktos Augalų apsaugos produktų pakavimo, klasifikavimo ir ženklinimo atitikties deklaracijos su priedais atitiktį Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo reikalavimams; 5. sutikrinti su Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis prašyme nurodytus fizinio asmens tapatybės nustatymo duomenis, jeigu prašymą pateikia fizinis asmuo.
Mokesčiai

Valstybės rinkliav - už viekartinį leidimą įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių: 1. kai augalų apsaugos produktai įregistruoti Lietuvoje - 88,33 € (305 Lt); 2. kai augalų apsaugos produktai, neįregistruoti Lietuvoje, skirti moksliniams tyrimams - 23,17 € (80 Lt).

Reikalingi dokumentai
Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos turi pateikt 1.Prašymą išduoti Vienkartinį leidimą. Prašymo forma patvirtinta Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A1-103 "Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo ir Prašymo išduoti augalų apsaugos produktų įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinį leidimą formų patvirtinimo"; 2. Augalų apsaugos produktų pakavimo, klasifikavimo ir ženklinimo atitikties deklaraciją su priedu. Atitikties deklaracijos ir priedų formos patvirtintos Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. A1-358 "Dėl Augalų apsaugos produktų pakavimo, klasifikavimo ir ženklinimo atitikties deklaracijos formos patvirtinimo"; 3. įmokos kvito kopija.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Nėra
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu