Užsienio valstybės leidimo vežti keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutu išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30675

Išduodamas užsienio valstybės leidimas vežti keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutu (toliau - leidimas), gautas pagal tarptautinėmis sutartimis sudarytų jungtinių komitetų posėdžių protokoluose nustatytas kvotas. Leidimai išduodami vežėjams, vežantiems keleivius už atlygį transporto priemonėmis, kurioms išduotos Bendrijos licencijos vežti keleivius kopijos, ir vežėjams, vežantiems keleivius savo sąskaita transporto priemonėms, kurioms išduoti Europos Bendrijos keleivių vežimo savo sąskaita veiklos liudijimai. Tai pačiai transporto priemonei išduodamas vienas tos pačios rūšies leidimas. Kitas leidimas, negrąžinus anksčiau gauto, gali būti išduotas, jei vežėjas nespės grąžinti anksčiau gauto leidimo iki naujos kelionės, kuriai reikia leidimo, pradžios. Leidimai išduodami ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki kelionės pradžios. Prašymą išduoti leidimų ir dokumentus gali pateikti juridinio asmens vadovas, individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, transporto vadybininkas arba kitas fizinis asmuo, turintis įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą. Prašymas ir dokumentai pateikiami tiesiogiai atvykus į Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Inspekcija) regiono departamento paslaugų administravimo skyrių, prašymą ir dokumentus atsiuntus paštu ar per pasiuntinį arba elektroniniu būdu - prašymą ir dokumentus ar jų skenuotas kopijas, pasirašytus atitinkamai juridinio asmens vadovo, individualią veiklą vykdančio fizinio asmens, transporto vadybininko ar kito fizinio asmens, turinčio įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą, teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu. Leidimai išduodami iš karto, kai kreipiamasi tiesiogiai atvykus į Inspekcijos regiono departamento paslaugų administravimo skyrių, arba, jei prašyme buvo pageidauta, per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčiami pašto siunta per pasiuntinių paštą, kuris pašto siuntą prašyme nurodytu adresu (individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui) arba Juridinių asmenų registre nurodytu adresu (juridiniam asmeniui) asmeniui įteikia asmeniškai pasirašytinai (šiuo atveju vežėjas pats apmoka pašto siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas). Jeigu leidime nurodytą transporto priemonę reikia pakeisti kita transporto priemone, įmonė, įstaiga ar organizacija Inspekcijos regiono departamento paslaugų administravimo skyriui turi pateikti motyvuotą prašymą pakeisti transporto priemonę ir leidimą.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Leidimas išduodamas iš karto, kai kreipiamasi tiesiogiai atvykus į Inspekcijos regiono departamento paslaugų administravimo skyrių, arba, jei prašyme buvo pageidauta, per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčiamas pašto siunta per pasiuntinių paštą
Mokesčiai

7,2 Eur / 24,86 Lt

Reikalingi dokumentai
1. Užpildytas nustatytos formos prašymas. 2. Su užsakovu suderintas kelionės tvarkaraštis, sudarytas pagal Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 505, 24 punkto reikalavimus (grąžinama pasidarius kopiją), arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu