Biocidų registracijos ar autorizacijos liudijimas

Leidimo kodas:: PAS30474

Biocidų autorizacija - administracinis veiksmas, kuriuo Lietuvos kompetentinga institucija, gavusi iš pareiškėjo paraišką, suteikia teisę Lietuvos teritorijoje arba jos dalyje tiekti į rinką biocidą. Biocidų registracija - administracinis veiksmas, kuriuo Lietuvos kompetentinga institucija, gavusi pareiškėjo pateiktą paraišką ir patikrinusi, ar dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus, leidžia Lietuvos teritorijoje arba jos dalyje tiekti į rinką mažos rizikos biocidą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pareiškėjas kreipiasi į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą dėl veterinarinio biocidinio produkto (VBP) autorizavimo ar registracijos. 1. Norėdamas autorizuoti VBP Lietuvos Respublikoje, pareiškėjas turi pateikti rekomenduotinos formos paraišką ir su ja susijusius dokumentus bei informaciją. 2. Paraišką autorizuoti VBP gali pateikti fiziniai, juridiniai asmenys ir Lietuvos Respublikoje įsteigti Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos Ekonominės Erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialai (toliau - pareiškėjai), turintys buveinę Lietuvos Respublikoje arba kitose ES valstybėse narėse. 3. Paraiška pateikiama raštu lietuvių kalba. Autorizuojančiai įstaigai sutikus, paraiška ar jos dalis gali būti pateikta elektroniniu būdu bei kitomis kalbomis. 4. Pareiškėjui išduodamas VBP autorizacijos liudijimas arba raštiškas atsisakymas autorizuoti VBP. Autorizacijos liudijimas savininkui atiduodamas tiesiogiai atvykus į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) Veterinarinių vaistų ir biocidų vertinimo skyrių (VVBVS) arba išsiunčiamas paštu (kai liudijimo savininko buveinė ne Lietuvos Respublikoje arba kaip savininkas to pageidauja). 5. Informacija apie autorizuotą VBP įrašoma į VMVT autorizuotų VBP sąrašą.
Terminai
0
Autorizuojanti įstaiga įvertina, ar paraiška atitinka nustatytus reikalavimus, šiais terminais: • preparatų, kurių veikliosios medžiagos yra identifikuotos arba notifikuotos, - ne ilgiau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo paraiškos priėmimo; • preparatų, kurių veikliosios medžiagos nėra identifikuotos arba notifikuotos, - ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos priėmimo; • veikliųjų medžiagų - ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos priėmimo. Ekspertizės atlikimo terminai: • preparatų, kurių veikliosios medžiagos identifikuotos arba notifikuotos, - ne ilgiau kaip per 4 mėnesius nuo paraiškos priėmimo; • mažos rizikos biocidų - ne ilgiau kaip per 2 mėnesius nuo paraiškos priėmimo; • preparatų, kurie, pateikus sutikimo raštą, autorizuojami remiantis patvirtinta receptūra, - ne ilgiau kaip per 2 mėnesius nuo paraiškos priėmimo; • preparatų, kurių veikliosios medžiagos įtrauktos į VVSPT direktoriaus patvirtintą Veikliųjų medžiagų sąrašą ar Pagrindinių medžiagų sąrašą, ar Mažos rizikos biocidų veikliųjų medžiagų sąrašą, - ne ilgiau kaip per 6 mėnesius nuo paraiškos priėmimo; • preparatų, kurių veikliosios medžiagos nėra identifikuotos arba notifikuotos ir neįtrauktos į VVSPT direktoriaus patvirtintą Veikliųjų medžiagų sąrašą ar Pagrindinių medžiagų sąrašą, ar Mažos rizikos biocidų veikliųjų medžiagų sąrašą, - ne ilgiau kaip per 12 mėnesių nuo paraiškos priėmimo. • Veikliosios medžiagos ir (ar) preparato, kuriame bus veiklioji medžiaga, dosjė ekspertizė atliekama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paraiškos priėmimo. Kai autorizuojanti įstaiga nustato, kad ekspertizei atlikti reikalingi papildomi duomenys, nustatyti terminai pratęsiami tiek dienų, per kiek pareiškėjas turi pateikti trūkstamus duomenis.
Mokesčiai

autorizavimas ar registravimas - 411,26 Eur (1420 Lt); autorizacijos ar registracijos atnaujinimas - 205,63 Eur (710 Lt); sąrankos duomenų keitimas - 95,57 Eur (330 Lt)

Reikalingi dokumentai
Paraiška ir su ja susiję dokumentai bei informacija.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu