Bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30165

Leidimas laikyti bankroto administratoriaus padėjėjokvalifikacijos egzaminą. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau -Departamentas), įvertinęs fizinio asmens atitikimą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (Žin., 2001, Nr. 31-1010) (toliau - Įmonių bankroto įstatymas) nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, priima sprendimą fiziniam asmeniui leisti arba neleisti laikyti kvalifikacijos egzaminą. Fiziniam asmeniui, išlaikiusiam kvalifikacijos egzaminą, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau -Ūkio ministerija) išduoda Bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimą, kuris suteikia teisę dirbti bankroto administratoriaus padėjėju. Bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimą fiziniam asmeniui perduoda Departamentas.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Departamento tarnautojas turi gauti duomenis apie tai, ar fizinis asmuo, siekiantis įgyti teisę dirbti bankroto administratoriaus padėjėju: yra nepriekaištingos reputacijos; turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos krypties išsilavinimą (teisės ar ekonomikos bakalauro ir teisės ar ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį), teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą); yra išlaikęs kvalifikacijos egzaminą; moka lietuvių kalbą.
Terminai
0
Departamentas priima sprendimą fiziniam asmeniui leisti arba neleisti laikyti kvalifikacijos egzaminą per 10 darbo dienų nuo Prašymo pateikimo ir gavimo dienos (jei visi pateikti duomenys atitinka teisės aktų reikalavimus) Prašymo pateikimo ir gavimo diena laikoma paskutinio tinkamai įforminto dokumento gavimo Departamente diena. Jei fizinis asmuo neatitinka Įmonių bankroto įstatyme nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, jis apie Departamento sprendimą neleisti laikyti kvalifikacijos egzaminą informuojamas per 3 darbo dienas nuo Departamento sprendimo. Kvalifikacijos egzaminą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu patvirtintais nuostatais, rengia Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisija (toliau - Komisija). Komisijos sekretorius, Komisijai gavus Departamento pranešimą apie sprendimą leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą, pagal Prašymų pateikimo eiliškumą nustato kvalifikacijos egzamino laikymo datą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Departamento pranešimo gavimo dienos praneša Prašymą pateikusiam fiziniam asmeniui apie kvalifikacijos egzamino laikymą. Kvalifikacijos egzaminas turi įvykti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prašymo gavimo Departamente dienos. Fizinis asmuo gali laikyti kvalifikacijos egzaminą Komisijos sekretoriui nustačius, kad fizinis asmuo sumokėjo rinkliavą už egzamino laikymą. Departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Ūkio ministro įsakymu patvirtintais nuostatais, rengia Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisija (toliau - Komisija). Komisijos sekretorius, Komisijai gavus Departamento pranešimą apie sprendimą leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą, pagal Prašymų pateikimo eiliškumą nustato kvalifikacijos egzamino laikymo datą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Departamento pranešimo gavimo dienos praneša Prašymą pateikusiam fiziniam asmeniui apie kvalifikacijos egzamino laikymą. Kvalifikacijos egzaminas turi įvykti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prašymo gavimo Departamente dienos. Fizinis asmuo gali laikyti kvalifikacijos egzaminą Komisijos sekretoriui nustačius, kad fizinis asmuo sumokėjo rinkliavą už egzamino laikymą. Departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Ūkio ministerijos sprendimo gavimo dienos išsiunčia pranešimą Prašymą pateikusiam fiziniam asmeniui apie Ūkio ministerijos priimtą sprendimą išduoti (neišduoti) Bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimą. Bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimo originalas perduodamas fiziniam asmeniui Prašyme nurodytu būdu.
Mokesčiai

Valstybės rinkliavos mokestis: už bankroto administratoriaus padėjėjo kvalifikacijos egzamino laikymą, perlaikymą 68,06 Eur (235 LT) už Bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimo išdavimą 15,35 Eur (53 Lt)

Reikalingi dokumentai
Fizinis asmuo, siekiantis įgyti teisę dirbti bankroto administratoriaus padėjėju, Departamentui pateikia šiuos dokumentus: Prašymą leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą ; Fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu