Aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30515

Aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas patvirtina asmens teorines žinias ir praktinius gebėjimus atlikti pavestas pareigas. Aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas tik Civilinės aviacijos administracijoje atestuotiems: 1. asmenis, rankinį bagažą, nešamus daiktus ir bagažo skyriuje vežamą bagažą tikrinantiems asmenims; 2. krovinius ir paštą tikrinantiems asmenims; 3. oro vežėjo paštą ir medžiagas, orlaivio atsargas ir oro uosto atsargas tikrinantiems asmenims; 4. transporto priemones tikrinantiems asmenims; 5. patekimo kontrolę oro uoste vykdantiems, taip pat priežiūros ir patruliavimo funkcijas atliekantiems asmenims.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Įmonė, siunčianti atestuoti darbuotojus, turi pateikti CAA prašymą, atestuojamų darbuotojų sąrašą ir dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo sėkmingai baigė aviacijos saugumo mokymus, kopijas. Atestuojamų darbuotojų sąraše turi būti pateikta: darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos įmonėje, šios programos 14.1.1-14.1.5 punktuose nurodytos darbuotojų kategorijos, pagal kurias darbuotojas bus atestuojamas, ir informacija, ar darbuotojas dirbdamas naudojasi tam tikromis specialiomis jo darbui reikalingomis priemonėmis (pvz., rentgeno spindulių įrenginiais, metalo ieškikliais ir kt.). Šios programos 14.1.1-14.1.5 punktuose nurodytų darbuotojų atestavimas susideda iš šių dalių: 1. teorijos egzamino; 2. praktikos egzamino (netaikoma šios programos 14.1.5 punkte nurodytiems asmenims). Šios programos 14.1.1-14.1.3 punktuose nurodyti darbuotojai, kurie dirba su rentgeno spindulių įrenginiais, sprogmenų aptikimo sistemomis arba kūno skeneriais, išlaikę teorijos ir praktikos egzaminus, laiko vaizdų atpažinimo egzaminą. Teorijos egzamino metu siekiama patikrinti atestuojamo darbuotojo teorines žinias, kurių jis turėjo įgyti aviacijos saugumo mokymų metu. Praktikos egzamino metu tikrinamas darbuotojų praktinis gebėjimas taikyti aviacijos saugumo priemones, atsižvelgiant į jų vykdomas funkcijas. Vaizdų atpažinimo egzamino metu darbuotojai turi žinoti, kaip draudžiami ir pavojingi daiktai, išvardyti Komisijos reglamento (ES) Nr. 185/2010 4C, 5B priedėliuose ir 6.0.2 punkte, atrodo rentgeno spindulių įrangos monitoriuje ir (arba) kūno skeneryje (egzamino metu tikrinama, ar asmuo atpažįsta tik atitinkamos kategorijos draudžiamus ir pavojingus daiktus, kuriuos jam būtina žinoti vykdant jo funkcijas). Jeigu darbuotojo kvalifikacija atitinka einamoms pareigoms keliamus reikalavimus, CAA remdamasi teorinių žinių, praktinių gebėjimų tikrinimų ir, jei taikoma, vaizdų atpažinimo egzamino vertinimo rezultatais priima sprendimą išduoti aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimą. Jeigu darbuotojas neatestuojamas, pakartotinis atestavimas gali būti rengiamas ne anksčiau kaip po 1 savaitės. Atestuotam ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą sumokėjusiam darbuotojui CAA per 10 darbo dienų išduoda aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimą (3 priedas), kuris galioja 3 metus.
Terminai
0
10 darbo dienų po rinkliavos sumokėjimo (neįskaičiuojant darbuotojo atestavimo trukmės)
Mokesčiai

Paslauga nemokama

Reikalingi dokumentai
Įmonė, siunčianti atestuoti darbuotojus, turi pateikti CAA prašymą, atestuojamų darbuotojų sąrašą ir dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo sėkmingai baigė aviacijos saugumo mokymus, kopijas. Atestuojamų darbuotojų sąraše turi būti pateikta: darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos įmonėje, šios programos 14.1.1-14.1.5 punktuose nurodytos darbuotojų kategorijos, pagal kurias darbuotojas bus atestuojamas, ir informacija, ar darbuotojas dirbdamas naudojasi tam tikromis specialiomis jo darbui reikalingomis priemonėmis (pvz., rentgeno spindulių įrenginiais, metalo ieškikliais ir kt.).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu