Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos pildymas, laukų ribų įbraižymas.

Leidimo kodas:: PAS3157

Paslauga teikiama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją. Paraiškos pildymo laikotarpio pradžią ir pabaigą kiekvienais metais žemės ūkio ministras tvirtina atskiru įsakymu. Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos pildymo ir laukų ribų įbraižymo paslauga leidžia asmenims deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gauti tiesiogines išmokas.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
  • 1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174); 2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 86-4525); 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 391 „Dėl atskirų tiesioginių išmokų už cukrų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo“ (Žin., 2006, Nr. 50-1812); 4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 3D-171 "Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tie- sioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo"; 5. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. AV-590 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo” ; 6. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. AV-695 "Dėl seniūnijų veiklos nuostatų patvirtinimo".
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prašymas
Terminai
1 (Darbo dienos)
Leidimo išdavimo procesas el. būdu
Veiksmai leidimui gauti
1.Paslaugos gavėjas pagal žemės ūkio valdos registracijos vietą tiesiogiai atvyksta pas seniūnijos specialistą; 2. Seniūnijos specialistas pagal asmens pateiktus duomenis įbraižo laukus žemėlapyje ir užpildo paraišką.
Terminai
1 (Darbo dienos)
Reikalingi dokumentai
Pareiškėjas (arba pareiškėjo įgaliotas asmuo) pagal žemės ūkio valdos centro adresą dirbančiam seniūnijos darbuotojui pateikia: 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 2. Laisvos formos dokumentą ar skaitmeninę laikmeną su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (vietovėje išmatuotų laukų plotų schemą / brėžinį su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, lauko kraštinės (-ių) atstumais iki stabilių objektų (pvz.: pastatų, kelių, melioracijos griovių ir pan.), laukų plotais bei naudmenų pavadinimais); 3. deklaruojamų plotų kadastro žemėlapius (žemės sklypų planus) – juos turintys pareiškėjai. Minėti dokumentai naudojami tik apytiksliam deklaruojamų plotų vietos nustatymui; 4. žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais)), jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išspręsti dvigubo deklaravimo. Minėtų dokumentų pateikimo faktas pažymimas paraiškos antrojo lapo lentelėje. Deklaruojantiems valstybinėje žemėje, išskyrus asmeninio ūkio žemę, būtina pateikti tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą; 5. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kai paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo, kai paraišką teikia juridinis asmuo; 6. Teikdamas pirmąją paraišką pagal paramos priemonės „Miškų aplinkosaugos išmokos“ pateikia: 6.1. akcininkų (pajininkų), narių, bendrovės valdymo tarybos ar pan. pritarimą dėl dalyvavimo priemonėje (teikiama, jei pareiškėjas – juridinis asmuo ir juridinio asmens įstatuose nurodyta, kad sprendimus įmonėje priima akcininkai (pajininkai), bendrovės valdymo taryba ar pan.); 6.2. notaro patvirtintą visų kitų bendraturčių įgaliojimą (teikiama, jei miškas valdomas jungtine arba bendra daline nuosavybės teise);
Prašymo forma
Papildomo prašymo pildyti nereikia, pakanka pateikti prašomus dokumentus.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Ramunė Širvinskienė, Kriaunų seniūnijos seniūno pavaduotoja
r.sirvinskiene@post.rokiskis.lt, +370 458 41824

Marė Jasinevičienė, Rokiškio kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialistė
mjasineviciene@post.rokiskis.lt, +370 458 52548

Salomėja Kviliūnienė, Obelių seniūnijos žemės ūkio specialistė
obeliai@post.rokiskis.lt, +370 458 78846

Eglė Liutkevičienė, Jūžintų seniūnijos žemės ūkio specialistė
eglyte22@gmail.com, +370 458 44224

Sigita Gasiūnienė, Panemunėlio seniūnijos seniūno pavaduotoja
seniunija@panemunelis.lt, +370 458 63332

Zita Bernotienė, Pandėlio seniūnijos žemės ūkio specialistė
z.bernotiene@post.rokiskis.lt, +370 458 79163

Nijolė Gasiūnienė, Kazliškio seniūnijos seniūno pavaduotoja
kzliskrok@erdves.lt, +370 458 42725

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu