Augalų apsaugos produktų registracijos liudijimas

Leidimo kodas:: PAS30478

Pareiškėjai, norintys užregistruoti augalų apsaugos produktus, pateikia paraiškas ir duomenis tarnybai. Įvertinama registracijai pateiktų produktų ir jų veikliųjų medžiagų tapatumas, fizikinės ir cheminės savybės, analizės metodų galiojimas, toksikologiniai ir metabolizmo tyrimai, pesticidų likučiai augaluose, augaliniuose produktuose ir ant jų, ekotoksikologiniai tyrimai, išlikimas ir pasiskirstymas aplinkoje bei efektyvumas registravimui Lietuvoje ir atliekant zoninį (Šiaurės zonoje) vertinimą. Įvertinus visus duomenis, jei identifikuojamas saugus naudojimas, produktas įregistruojamas. Sprendimas priimamas tarnybos direktoriaus įsakymu ir skelbiamas tarnybos internetiniame puslapyje. Registracijos savininkui išduodamas Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimas ir patvirtinama etiketė, skirta produkto tiekimui į Lietuvos rinką. Registruotų augalų apsaugos produktų sąrašai ir jų etiketės skelbiami tarnybos internetiniame puslapyje www.vatzum.lt
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pareiškėjai, norintys užregistruoti augalų apsaugos produktus, pateikia paraiškas ir duomenis Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos vadovaudamiesi šiais reglamentai Komisijos reglamentas (ES) Nr. 544/2011, kuriuo dėl duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimų įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr. 1107/2009; Komisijos reglamentas (ES) Nr. 545/2011, kuriuo dėl duomenų apie augalų apsaugos produktus pateikimo reikalavimų įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr. 1107/2009.
Terminai
0
Sprendimas dėl Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimo išdavimo arba atsisakymo jį išduoti priimamas ne vėliau kaip per metus nuo dokumentų, reikalingų leidimui išduoti, gavimo dienos. Zoninio vertinimo metu viena iš zonos valstybių narių įvertina pateiktus duomenis apie augalų apsaugos produktą ir parengia registracijos ataskaitos projektą. Kitos zonos valstybės narės teikia komentarus šios registracijos ataskaitos projektui. Zoninė valstybė narė apibendrina gautus komentarus, į juos atsižvelgia, parengia galutinę registracijos ataskaitą ir priima sprendimą dėl augalų apsaugos produkto. Kitos zonos valstybės narės, kurioms pateikta paraiška, priima sprendimą per 120 dienų nuo produkto registracijos zoninėje valstybėje narėje.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava už augalų apsaugos produkto registravimą: Nacionalinė registracij - profesionaliajam naudojimui - 6226,83 Eur (21500 Lt); - neprofesionaliajam naudojimui - 1158,48 Eur (4000 Lt). Zoninė registracija - 16160,80 Eur (55800 Lt).

Reikalingi dokumentai
Pareiškėjai, norintys užregistruoti augalų apsaugos produktus, pateikia paraiškas ir duomenis tarnybai vadovaudamiesi šiais reglamentai Komisijos reglamentas (ES) Nr. 544/2011, kuriuo dėl duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimų įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr. 1107/2009; Komisijos reglamentas (ES) Nr. 545/2011, kuriuo dėl duomenų apie augalų apsaugos produktus pateikimo reikalavimų įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr. 1107/2009.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
info@vatzum.lt, +370 5 237 5631

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu