Audito įmonės pažymėjimas (audito įmonės įrašymas į audito įmonių sąrašą)

Leidimo kodas:: PAS28478

Įmonė, ketinanti teikti audito paslaugas, privalo būti įrašyta į audito įmonių sąrašą. Įmonė, įrašyta į audito įmonių sąrašą, gauna tai patvirtinantį pažymėjimą.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Kad įmonė būtų įrašyta į audito įmonių sąrašą, Auditorių rūmams pateikiami Audito įstatyme nurodyti dokumentai.
Terminai
0
Auditorių rūmai, gavę visus dokumentus, sprendimą dėl audito įmonės įrašymo į audito įmonių sąrašą priima per 20 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos. Lietuvos auditorių rūmai išsiunčia įmonei priimto sprendimo kopiją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Priėmus sprendimą įrašyti įmonę į audito įmonių sąrašą, Lietuvos auditorių rūmai per 2 darbo dienas įrašo įmonę į audito įmonių sąrašą.
Reikalingi dokumentai
Kad įmonė būtų įrašyta į audito įmonių sąrašą, Lietuvos auditorių rūmams pateikiami šie dokumentus: 1) prašymas, kuriame turi būti nurodyta: įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas, įmonės dalyvių vardai, pavardės, adresai, kiekvieno dalyvio balsavimo teisės, pažymėjimų, kuriais įrodomas auditoriaus vardo suteikimas, numeriai, audito įmonės pažymėjimo numeris; audito įmonės teisinė forma; telefono, fakso (jeigu jis yra) numeris, interneto svetainės (jei ji yra) adresas ir kiti ryšiams palaikyti reikalingi duomenys; valdymo organų ir priežiūros organų (jeigu jie sudaryti) narių vardai, pavardės ir adresai, o jei priežiūros organo nariai yra juridiniai asmenys, jų pavadinimai, kodai ir buveinių adresai; jei audito įmonė priklauso audito tinklui, kitų audito tinklui priklausančių įmonių pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti; jei audito įmonę su kita (kitomis) įmone (įmonėmis) sieja bendri dalyviai, kontrolė arba vadovai, tų įmonių pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti; jei audito įmonė turi filialų ir atstovybių, jų pavadinimai ir adresai; jei audito įmonę kitos valstybės narės arba valstybės ne narės kompetentinga institucija užregistravo kaip kitos valstybės narės audito įmonę arba kaip valstybės ne narės audito įmonę, visa su tuo susijusi informacija, tarp jų ir užregistravusios kompetentingos institucijos pavadinimas; galiojančios drausminės nuobaudos. 2) įstatų arba kito steigimo dokumento, kuriame nurodyti įmonės veiklos tikslai, kopija. Kai registruojama valstybės narės audito įmonė, turinti filialą Lietuvos Respublikoje, papildomai pateikiami filialo nuostatų kopija ir duomenys apie audito įmonės įregistravimą toje valstybėje narėje; 3) dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė yra apdraudusi įmonės civilinę atsakomybę.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu