Atliekų tvarkytojų įrašymas, turinčių teisę įrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, atliekų tvarkytojų sąraše

Leidimo kodas:: PAS30526

Įrašymas į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Tvarkytojų sąrašas) suteikia teisę gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojams (perdirbėjams), eksportuotojams, surinkėjams ir (ar) atliekų tvarkytojams, apdorojantiems surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuotės atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti (toliau - Atliekų tvarkytojai) išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Atliekų tvarkytojas, norintis būti įrašytas į Tvarkytojų sąrašą, pateikia Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-04-14 įsakymu Nr. 184 "Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Tvarkos aprašas) 1 priede nustatytos formos prašymą ir Tvarkos aprašo 5-7 punktuose nurodytus dokumentus. Prašymas kartu su dokumentais Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau - AAA) pateikiamas registruotu laišku, per pašto kurjerį, asmeniškai arba elektroniniu paštu.
Terminai
0
Gavusi Prašymą kartu su dokumentais Agentūra ne vėliau kaip per 10 darbo dienų įvertina, ar Atliekų tvarkytojas tinkamai pateikė visus reikalaujamus dokumentus, ar pateikti dokumentai atitinka Tvarkos aprašo nustatytus reikalavimus. jei pateikti dokumentai atitinka Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, AAA prašo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau - RAAD), kurio veiklos teritorijoje Atliekų tvarkytojas vykdo veiklą, per 7 darbo dienas pateikti informaciją apie Atliekų tvarkytojo atitiktį Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimas. kai AAA gauna iš RAAD informaciją, kad Atliekų tvarkytojas atitinka Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, per 7 darbo dienas priima sprendimą dėl Atliekų tvarkytojo įrašymo į Tvarkytojų sąrašą; jei Atliekų tvarkytojo pateikti dokumentai pateikti netinkamai , ar RAAD pateikė informaciją apie Atliekų tvarkytojo neatitikimą Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimas, AAA raštu informuoja Atliekų tvarkytoją apie nustatytus trūkumus ir atmeta prašymą. 24 darbo dienos.
Mokesčiai

Paslauga teikiama neatlygintinai

Reikalingi dokumentai
Kartu su prašymu įrašyti į Tvarkytojų sąrašą pateikiami šie dokumentai ar jų nustatyta tvarka patvirtintos kopijo gaminių ir (ar) pakuočių naudotojas (perdirbėjas) pateiki dokumentus, įrodančius, kad technologinio proceso metu iš gaminių r pakuočių atliekų pagaminą paklausą ir rinką turintį produktą; sutartis dėl po pradinio gaminių atliekų apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių panaudojimo (perdirbimo) ar išvežimo panaudoti (perdirbti) į valstybes nares ir dėl įsipareigojimo iš tų atliekų pagaminti produktą dokumentus, įrodančius, kad gaminių ir pakuočių atliekos panaudojamos energijai gauti. svėrimo įrenginio metrologinės patikros sertifikatą. gaminių ir (ar) pakuočių surinkėjas pateiki sutartis su tomis savivaldybėmis (ar jų įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas), kurių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir jas papildančiose atliekų surinkimo sistemose surenkamos buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos ir (ar) pakuočių atliekos, arba sutarties su atliekų surinkimą iš elektros ir elektroninės įrangos platinimo vietų ar elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų organizuojančiu asmeniu kopiją, arba įmonės vadovo raštą, patvirtinantį, kad surenkamos nekomunalinių atliekų sraute susidariusios atliekos; sutartis dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo) ar išvežimo panaudoti (perdirbti) į Europos ekonominės erdvės valstybes; svėrimo įrenginio metrologinės patikros sertifikatą ar sutartis dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu. gaminių ir (ar) pakuočių eksportuotojas pateiki sutartį su gaminių ir (ar) pakuočių atliekas valstybėse narėse panaudosiančiu (perdirbsiančiu) atliekų tvarkytoju; dokumentus, įrodančius, kad atliekų gavėjas turi teisę ir pakankamai pajėgumų naudoti (perdirbti) įvežamas atliekas; svėrimo įrenginio metrologinės patikros sertifikatą ar sutartis dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu. mišrių komunalinių atliekų apdorotojas pateiki sutartis su tomis savivaldybėmis (ar jų įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas), kurių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose surenkamos mišrios komunalinės atliekos; sutartis dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo) ar išvežimo panaudoti (perdirbti) į Europos ekonominės erdvės valstybes; svėrimo įrenginio metrologinės patikros sertifikatą ar sutartis dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu