Atestuoto auditoriaus pažymėjimas (atestuoto auditoriaus vardo suteikimas)

Leidimo kodas:: PAS28477

Asmuo, norintis užsiimti audito veikla, privalo gauti atestuoto auditoriaus pažymėjimą (atestuoto auditoriaus vardą)
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Atestuoto auditoriaus vardo siekiantis asmuo pateikia Lietuvos auditorių rūmams prašymą suteikti atestuoto auditoriaus vardą. 2. Lietuvos auditorių rūmai, gavę prašymą ir visus dokumentus, kuriais įrodoma, kad atestuoto auditoriaus vardo siekiantis asmuo atitinka Audito įstatymo 8 straipsnyje nurodytus reikalavimus (1) moka valstybinę kalbą; 2) turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 3) yra nepriekaištingos reputacijos; 4) dirbo audito įmonėje ir (arba) valstybės narės audito įmonėje auditoriaus padėjėju ne trumpiau kaip 3 metus ir, jei prašymo suteikti auditoriaus vardą pateikimo metu asmuo audito įmonėje nebedirba, darbas audito įmonėje auditoriaus padėjėju buvo baigtas ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki prašymo pateikimo; 5) išlaikė kvalifikacinius atestuoto auditoriaus egzaminus (už kiekvieną kvalifikacinį egzaminą yra nustatytas 1 minimalios mėnesinės algos, patvirtintos LR Vyriausybės nutarimu); 6) davė atestuoto auditoriaus priesaiką.) priima sprendimą suteikti atestuoto auditoriaus vardą ir raštu informuoja atestuoto auditoriaus vardo siekiantį asmenį apie šį sprendimą ir galimybę duoti priesaiką. 3. Asmeniui, davusiam atestuoto auditoriaus priesaiką ir ją pasirašiusiam, suteikiamas atestuoto auditoriaus vardas, išduodamas atestuoto auditoriaus pažymėjimas
Terminai
0
Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų pateikimo dienos Lietuvos auditorių rūmai priima sprendimą suteikti auditoriaus vardą ir raštu informuoja auditoriaus vardo siekiantį asmenį apie šį sprendimą ir galimybę duoti priesaiką.
Reikalingi dokumentai
Asmuo, išlaikęs kvalifikacinius egzaminus, Lietuvos auditorių rūmams turi pateikti: 1. Prašymą; 2. Pranešimą apie asmeninius duomenis (pagal 2013 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimu Nr. 1.4-71.1.1 patvirtinto Atestuoto auditoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo panaikinimo, informacijos, reikalingos atestuotų auditorių sąrašui parengti, atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos aprašo 1 priedą); 3. Dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, kopiją ir dokumento originalą (sutikrinus dokumentų originalus ir kopijas, originalai grąžinami teikėjui); 4 Pažymą apie teistumą (Informatikos ir ryšių departamentas); 5. Medicininę pažymą dėl priklausomybės ligų; 6. Informaciją apie ne trumpesnę kaip 3 metų atestuoto auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimą, LAR prezidiumo nustatyta tvarka, jeigu tokia informacija dar nepateikta.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu