Atestuoto auditoriaus pažymėjimas (atestuoto auditoriaus vardo suteikimas valstybės narės auditoriui)

Leidimo kodas:: PAS28476

Valstybės narės auditorius, norintis užsiimti audito veikla Lietuvos Respublikoje, privalo gauti atestuoto auditoriaus pažymėjimą (atestuoto auditoriaus vardą)
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Valstybės narės auditorius turi: Turėti valstybės narės kompetentingos institucijos suteiktą teisę atlikti auditą valstybėje narėje; Būti lietuvių kalba išlaikęs Lietuvos auditorių rūmų organizuojamus žinių patikrinimo egzaminus (finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimą reglamentuojančių teisės aktų; auditą ir auditorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų; įmonių teisės, valdymo ir bankroto procedūrų; mokesčių įstatymų; civilinės ir komercinės teisės; socialinės apsaugos ir darbo teisės). Audito ir apskaitos tarnyba gavusi pažymą apie išlaikytus egzaminus, priima sprendimą suteikti atestuoto auditoriaus vardą ar jo nesuteikti ir apie tai informuoja atestuoto auditoriaus vardo siekiantį asmenį. Audito ir apskaitos tarnyba informuoja Lietuvos auditoriaus rūmus apie sprendimą. Auditoriaus vardo siekiantis asmuo, kuriam tvarkos aprašo nustatyta tvarka tarnyba nusprendė suteikti auditoriaus vardą, Auditorių rūmams asmeniškai turi pateikti duomenis, reikalingus įrašyti į auditorių sąrašą. Lietuvos auditorių rūmų nustatyta tvarka išduodamas atestuoto auditoriaus pažymėjimas.
Terminai
0
Ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo pažymos apie išlaikytus patikrinimo egzaminus gavimo, Audito ir apskaitos tarnyba priima sprendimą suteikti atestuoto auditoriaus vardą ar jo nesuteikti ir apie tai informuoja atestuoto auditoriaus vardo siekiantį asmenį. Apie sprendimą suteikti atestuoto auditoriaus vardą ar jo nesuteikti Audito ir apskaitos tarnyba Lietuvos auditorių rūmus informuoja per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo. Asmuo, kuriam Audito ir apskaitos tarnyba nusprendė suteikti auditoriaus vardą, Lietuvos auditorių rūmams asmeniškai turi pateikti duomenis, reikalingus įrašyti į atestuotų auditorių sąrašą. Lietuvos auditorių rūmai, gavę reikalingus duomenis, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų raštu informuoja atestuoto auditoriaus vardą įgijusį asmenį apie pažymėjimo atsiėmimo tvarką. Asmuo, kuriam buvo suteiktas atestuoto auditoriaus vardas ir Lietuvos auditorių rūmų nustatyta tvarka išduotas atestuoto auditoriaus pažymėjimas, per 2 darbo dienas įtraukiamas į atestuotų auditorių sąrašą.
Mokesčiai

Mokestis už kiekvieną egzaminą yra 1 minimaliosios mėnesinės algos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, dydžio.

Reikalingi dokumentai
Valstybės narės auditorius, siekiantis atestuoto auditoriaus vardo, Audito ir apskaitos tarnybai turi pateikti: 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; 2. Dokumentus, įrodančius, kad turi valstybės narės kompetentingos institucijos suteiktą teisę atlikti auditą valstybėje narėje, šių dokumentų kopijas ir notaro patvirtintus jų vertimus į lietuvių kalbą; 3. Prašymą suteikti atestuoto auditoriaus vardą, kuriame būtų nurodyta vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, auditoriaus pažymėjimo, jei buvo išduotas valstybės narės kompetentingos institucijos, numeris ir atsakyta į klausimą, ar yra Audito įstatyme nurodytų priežasčių, dėl kurių atestuoto auditoriaus vardo siekiančiam asmeniui negalėtų būti suteiktas atestuoto auditoriaus vardas; 4. Dokumentus, išduotus valstybės narės kompetentingos institucijos, kuri pirmoji suteikė teisę atlikti auditą, įrodančius, kad nėra sustabdyta ar panaikinta teisė atlikti auditą, nėra skirta drausminių nuobaudų, šių dokumentų kopijas ir notaro patvirtintus jų vertimus į lietuvių kalbą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu