Atestatas eksploatuoti energetikos (elektros, šilumos, gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir naftos produktų) įrenginius

Leidimo kodas:: PAS30032

Atestatas - tai tinkamą pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius liudijantis rašytinis dokumentas. Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatai išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams (toliau - juridinis asmuo), įsteigtiems Lietuvos Respublikoje (toliau - ūkio subjektams). Energetikos įmonėms išduodami 5 rūšių atestata elektros įrenginių eksploatavimo; šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo; gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo; suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo; naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo. Atestatai turi privalomąjį priedą, kuriame išvardinti energetikos įrenginių eksploatavimo darbai, kuriuos turi teisę atlikti atestuotas ūkio subjektas.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pareiškėjas (ūkio subjektas), siekiantis gauti atestatą (papildyti ar pratęsti jo galiojimo laiką), pateikia Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos (toliau - VEI) nustatytos formos prašymą (Atestavimo taisyklių 6 priedas) ir būtinus kitus dokumentus. Pateikti pareiškėjo (ūkio subjekto) dokumentus ir užpildyti prašymą gali pareiškėjo atstovas, kuris turi pateikti įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 2. Paskirti VEI pareigūnai patikrina pareiškėjo (ūkio subjekto) pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius pagal visus Atestavimo taisyklių II skyriuje nustatytus reikalavimus ir parengia išvadą dėl įmonės atestavimo (Atestavimo taisyklių 9 priedas). 3. VEI viršininkas parengtos išvados pagrindu priima sprendimą dėl pareiškėjo (ūkio subjekto) atestavimo (Atestavimo taisyklių 10 priedas). 4. VEI Planavimo ir kontrolės skyrius priimto sprendimo pagrindu išduoda pareiškėjui (ūkio subjektui) VEI viršininko pasirašytą atestatą ir privalomąjį jo priedą (Atestavimo taisyklių 11-15 priedai) arba teikia paaiškinimą, kodėl atestatas negali būti išduotas. 5. Pareiškėjas (ūkio subjektas) sumoka nustatyto dydžio mokestį (valstybės nustatyto dydžio rinkliavą už ūkio subjekto atestavimą).
Terminai
0
Vadovaujantis Atestavimo taisyklių reikalavimai 1. VEI teritorinis ar Planavimo ir kontrolės skyrius per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo (ūkio subjekto) prašymo gavimo informuoja, kad prašymas gautas. 2. Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo patikrina pareiškėjo (ūkio subjekto) pateiktus duomenis ir, įvertinęs pagal Atestavimo taisyklių V skyriuje nustatytą tvarką, VEI parengia išvadą (Atestavimo taisyklių 9 priedas) dėl jo pasirengimo eksploatuoti energetikos įrenginius. Išvadą tvirtina ją parengusio darbuotojo skyriaus vedėjas. 3. Jei pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti, ar ūkio subjektas atitinka atestatų išdavimo sąlygas, VEI turi teisę ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo dienos paprašyti papildomų dokumentų, o nagrinėjimo terminas nustatomas iš naujo, t. y. nuo papildomos informacijos ar dokumentų pateikimo dienos. 4. Apie priimtą sprendimą VEI praneša pareiškėjui (ūkio subjektui) ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. 5. Pareiškėjas (ūkio subjektas) per 10 darbo dienų nuo VEI sprendimo priėmimo - atsisakymo išduoti atestatą turi teisę (pranešęs apie tai VEI) kreiptis į Atestavimo ginčų komisiją, sudarytą Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu.
Mokesčiai

1. Įmonės, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų, moka 83,99 Eur (290 Lt). 2. Įmonės, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų, moka 139,02 Eur (480 Lt). 3. Įmonės, kurioje dirba 50 ir daugiau darbuotojų, moka 194,05 Eur (670 Lt) 4. Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestato pakeitimas -46,34 Eur (160 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Nustatytos formos prašymas (Atestavimo taisyklių 6 priedas). 2. Ūkio subjektų duomenų kortelė (Atestavimo taisyklių 7 priedas). 3. Pageidaujamų atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbų sąrašas. 4. Pagrindinių technologinių, norminių ir techninių dokumentų, būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, sąrašas, patvirtintas ūkio subjekto savininko, vadovo ar jo įgalioto asmens. 5. Pagrindinės turimos techninės, technologinės įrangos ir prietaisų, asmens apsaugos priemonių sąrašas, patvirtintas ūkio subjekto savininko, vadovo ar jo įgalioto asmens. 6. Pažyma apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą eksploatuoti energetikos įrenginius (Atestavimo taisyklių 8 priedas). 7. Dokumentas, patvirtinantis, kad už VEI išduodamą atestatą, nustatyto dydžio mokestis yra sumokėtas. 8. Pareiškėjas (ūkio subjektas), norintis keisti (papildyti ir (ar) patikslinti) atestate įrašytus duomenis, gauti atestato dublikatą, sustabdyti atestato galiojimą, panaikinti atestato galiojimo sustabdymą, panaikinti atestato galiojimą, turi pateikti nustatytos formos prašymą (Atestavimo taisyklių 6 priedas). Užsienio valstybės įmonė privalo pateikt 1. Lietuvių kalba parengtus dokumentus, kurie nurodyti Lietuvos piliečiams. 2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje. Užsienio įmonės privalo pateikti užsienio įmonės filialo registracijos Lietuvos Respublikoje dokumentą. 3. Informaciją apie ūkio subjekto atliktus svarbesnius darbus. 4. Savo šalies institucijų išduotų atestavimo dokumentų (ūkio subjektui išduoto atitinkamos veiklos sertifikato galiojimo toje šalyje laikas turi būti ne trumpesnis nei sutarties galiojimo laikas) originalų vertimus lietuvių kalba, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jei pageidaujama eksploatuoti energetikos įrenginius, kurių priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos priežiūros institucijos. 5. Jei užsienio valstybės ūkio subjektas atestatui gauti per dvejus metus buvo pateikusi VEI legalizuotus ir į lietuvių kalbą išverstus dokumentus, tai naujam atestatui gauti šis ūkio subjektas pateikia tik per šį laikotarpį pasikeitusius dokumentus. Šiuo atveju į ūkio subjekto vadovas prašyme turi nurodyti, kokie anksčiau pateikti legalizuoti ir į valstybinę kalbą išversti dokumentai nepasikeitė. Kiti dokumentai, nurodyti šiame skyriuje, pateikiami įvertinus pasikeitimus. 6. Atestavimo išlaidas nustatytų įkainių dydžiais sumoka prašymą pateikęs ūkio subjektas.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu