Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30032

Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatai – tai tinkamą pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius liudijantis dokumentas (toliau – atestatai). Atestatai verstis energetikos eksploatavimo veikla yra šių rūšių: 1. elektros įrenginių eksploatavimo; 2. šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo; 3. gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo; 4. suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo; 5. naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo. Atestatai išduodami vadovaujantis Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklėmis (toliau – Atestavimo taisyklės). Atestatai išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje (toliau – ūkio subjektams). Atestatai išduodami Atestavimo taisyklių 11 punkte nurodytiems ūkio subjektams, kurie atitinka šiuos reikalavimus: turi technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, reikalingas veiksmams, kurių reikia energetikos įrenginiams eksploatuoti, atlikti; turi technologinius, techninius dokumentus, kuriuose nurodyti eksploatuojamų energetikos įrenginių techniniai duomenys ir rekomenduojamos eksploatavimo procedūros; turi energetikos įrenginiams eksploatuoti Atestavimo taisyklių 16 priedo 2 ir 14 punktuose nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka atestuotus reikiamos kvalifikacijos darbų vadovus ir specialistus, dirbančius ūkio subjekte pagal darbo sutartį. Ūkio subjektas dokumentus atestatui gauti, pakeisti (papildyti ir (ar) patikslinti atestate įrašytus duomenis), gauti dublikatą, sustabdyti atestato galiojimą, panaikinti atestato galiojimo sustabdymą, panaikinti atestato galiojimą pateikia Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) tiesiogiai ar per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis šiuo el. paštu – paslaugos@vei.lt arba per Kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt). Pateikti ūkio subjekto dokumentus ir užpildyti prašymą gali ūkio subjekto atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai ūkio subjektas pateikia dokumentus VEI elektroninėmis priemonėmis, jis savo tapatybę turi patvirtinti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Kai elektroninėmis priemonėmis dokumentus pateikia ūkio subjekto atstovas, jis papildomai turi pateikti įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (Žr. 12 p.). VEI per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo informuoja arba išsiunčia ūkio subjektui patvirtinimą, kad prašymas gautas. Patvirtinime turi būti informacija, nurodyta Atestavimo taisyklių 29.1–29.3 punktuose. Patvirtinimas gali būti siunčiamas elektroniniu paštu, jeigu jis pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Jeigu ūkio subjektas VEI tiesiogiai pristato prašymą ir dokumentus atestatui gauti, prašymo registravimo metu jam suteikiama Atestavimo taisyklių 29.1–29.3 punktuose nurodyta informacija. Atestatai išduodami ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Konkretūs atestatų galiojimo terminai ir jų nustatymo kriterijai nurodyti Atestavimo taisyklių V skyriuje. Ūkio subjektai apie VEI priimtus sprendimus turi teisę gauti informaciją tiesiogiai iš VEI, per atstumą (paštu, faksu, elektroninėmis priemonėmis), per Kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) ar kitais ūkio subjekto prašyme nurodytais būdais. Atestatas pasirašytinai išduodamas ūkio subjektui atvykus į VEI. Ūkio subjektui pageidaujant, atestatas gali būti pateikiamas elektroninėmis priemonėmis. VEI Planavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiasis inžinierius inspektorius VEI viršininko pasirašytą atestatą nuskenuoja ir skenuotą kopiją pasirašęs elektroniniu parašu, siunčia ūkio subjektui jo nurodytu el. paštu.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugos teikimo aprašymas pateiktas 11 punkte.
Atestato schema (3).pdf
Terminai
30 (Kalendorinės dienos)
30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos. Jei ūkio subjektas pateikia duomenis ar dokumentus arba juos pakeičia, taip pašalindamas aplinkybes, trukdančias išduoti ar pakeisti atestatą, ir tai padaro, kol VEI priima sprendimą išduoti atestatą, pakeisti atestatą ar atsisakyti išduoti arba pakeisti atestatą, tuomet išdavimo terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo papildomų dokumentų registravimo VEI dienos.
Mokesčiai
83.0 (EUR)
Įmonės, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų

139.0 (EUR)
Įmonės, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų

194.0 (EUR)
Įmonės, kurioje dirba 50 ar daugiau darbuotojų

46.0 (EUR)
Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestato pakeitimas

Leidimo išdavimo procesas el. būdu
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugos teikimo aprašymas pateiktas 11 punkte.
Terminai
30 (Kalendorinės dienos)
Mokesčiai
83.0 (EUR)
Įmonės, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų

139.0 (EUR)
Įmonės, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų

194.0 (EUR)
Įmonės, kurioje dirba 50 ar daugiau darbuotojų

46.0 (EUR)
Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestato pakeitimas

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5782
LT247300010112394300 Swedbank, AB
LT787290000000130151 AB Citadele bankas
LT744010051001324763 AB DNB bankas
LT057044060007887175 AB SEB bankas
LT327180000000141038 AB Šiaulių bankas
Reikalingi dokumentai
Ūkio subjektas VEI teikia nustatytos formos (Atestavimo taisyklių 6 priedas) prašymą. Kartu su prašymu ūkio subjektas teikia: 1. Ūkio subjekto duomenų kortelę (Atestavimo taisyklių 7 priedas) su joje nurodytais pridedamais dokumentais; 2. Pažymą apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą eksploatuoti energetikos įrenginius (Atestavimo taisyklių 8 priedas); 3. Ūkio subjekto pageidaujamų atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbų sąrašą; 4. Pagrindinių turimų technologinių, norminių dokumentų ir techninių dokumentų, kuriuose nurodyti eksploatuojamų įrenginių techniniai duomenys, rekomenduojamos eksploatavimo procedūros ir pan., būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, sąrašą, patvirtintą ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens; 5. Pagrindinės turimos techninės ir technologinės įrangos bei prietaisų, būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, taip pat asmens apsaugos priemonių, reikalingų saugiam darbui garantuoti, sąrašą, patvirtintas ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens; 6. Ketinamų išsinuomoti įrenginių ir prietaisų nuomos ar panaudos sutarčių kopijas ar išrašus; 7. Dokumentą, patvirtinantį, kad už ūkio subjekto patikrinimą, ar jis pasirengęs kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbus, sumokėta Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava; 8. Atliktų darbų sąrašas (pateikiamas išduodant atestatą veikiančiam ūkio subjektui arba atestato keitimo atveju); 9. Informaciją apie turimo atestato rūšį, numerį ir išdavimo datą (pateikiama išduodant atestatą veikiančiam ūkio subjektui arba atestato keitimo atveju); 10. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) sąžiningumo deklaraciją (Atestavimo taisyklių 17 priedas).
Prašymo forma
Ūkio subjektas VEI teikia nustatytos formos (Atestavimo taisyklių 6 priedas) prašymą, kuriame nurodoma: 1. ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba ūkio subjekto (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu toks yra), tiksli gimimo data, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas; 2. informacija apie pageidaujamus eksploatuoti energetikos įrenginius, darbų rūšis; 3. jeigu ūkio subjektas yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti atestatą verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla, privalo VEI pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje; 4. kokiu būdu ūkio subjektas pageidautų gauti informaciją apie priimtus sprendimus dėl atestato išdavimo (pakeitimo); 5. ūkio subjekto įgaliotasis atstovas. Dokumentų formas taip pat galite rasti VEI interneto svetainėje www.vei.lt, skyriuje „Teisinė informacija“, „Veiklą energetikos sektoriuje įtvirtinantys teisės aktai“ srityje paskelbtose Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklėse, patvirtintose Energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Audronė Jurtautienė, Vyriausioji inžinierė inspektorė
audrone.jurtautiene@vei.lt, +37052195410

Gintarė Kimutienė, Vyriausioji inžinierė inspektorė
gintare.kimutiene@vei.lt, +37052195415

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Administracinė paslauga galutinė. Dokumentai turi būti teikiami valstybine kalba. Iš kitų kalbų į lietuvių kalbą dokumentai verčiami naudojant lietuvių kalboje priimtą energetikos terminologiją. Dokumentų kopijos turi būti lengvai įskaitomos ir patvirtintos vadovo ar jo įgalioto asmens parašu (jei dokumentai teikiami elektroninėmis priemonėmis – elektroniniu parašu), arba jose turi būti įrašoma tikrumo žyma.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu