Asmeniui teisės teikti mokymo paslaugas suteikimas

Leidimo kodas:: PAS30063

Reikalavimus atitinkantis fizinis ar juridinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, patvirtinamas Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu įrašant fizinį asmenį į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą, o juridinį asmenį įrašant į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmenys, siekiantys teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, privalo pateikti Valstybės tarnybos departamentui (toliau - VTD) prašymą ir atitinkamus dokumentus. VTD, gavęs prašymą ir atitinkamus dokumentus per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos raštu išsiunčia asmeniui, siekiančiam teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, patvirtinimą, kad dokumentai yra gauti. VTD ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir atitinkamų dokumentų gavimo dienos įvertina ar asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, atitinka Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus. Jei asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, pateikia ne visus reikiamus dokumentus arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nėra išsami, VTD ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos raštu informuoja asmenį apie būtinybę per 20 darbo dienų nuo VTD informacijos išsiuntimo dienos pateikti trūkstamus dokumentus arba ištaisyti nurodytus trūkumus. Jei per nurodytą terminą asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, nepateikia trūkstamų dokumentų arba neištaiso nurodytų trūkumų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio termino pabaigos jam grąžinami pateikti dokumentai bei jis informuojamas apie tai, kad jo prašymo nagrinėjimo procedūra yra baigta. Nustačius, kad asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, neatitinka Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų asmenims, siekiantiems teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, VTD ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos informuoja asmenį apie tai, kokių reikalavimų jis neatitinka, bei jam grąžina pateiktus dokumentus. Reikalavimus atitinkantis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, patvirtinamas VTD direktoriaus įsakymu įrašant jį į atitinkamą sąrašą. Įrašius asmenį į atitinkamą sąrašą, VTD per 10 darbo dienų nuo VTD direktoriaus įsakymo įsigaliojimo, elektroniniu paštu išsiunčia asmeniui priėjimo prie Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Mokymo įstaigų posistemės vartotojo vardą ir slaptažodį. VTD direktoriaus įsakymas dėl asmens įrašymo į atitinkamą sąrašą skelbiamas "Valstybės žiniose".
Mokesčiai

-

Reikalingi dokumentai
Fizinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, privalo pateikti VTD šiuos dokumentus: 1. Prašymą įtraukti jį į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą; 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 3. Numatomų dėstyti valstybės tarnautojų mokymo programų sąrašą, nurodant kiekvienos mokymo programos aktualumą tikslinei mokymo dalyvių grupei, jos trukmę akademinėmis valandomis, tikslus, uždavinius bei numatomus taikyti mokymo metodus; 4. Išsilavinimą ir patirtį patvirtinančius dokumentus: 4.1. Gyvenimo aprašymą, kuriame būtų pateikti duomenys apie išsilavinimą, ne trumpesnę kaip 3 metų praktinės veiklos, susijusios su numatomos (-ų) dėstyti mokymo programos (-ų) turiniu patirtį (kai dėstytojas turi magistro kvalifikacinį laipsnį) arba ne trumpesnę kaip 5 metų praktinės veiklos, susijusios su numatomos (-ų) dėstyti mokymo programos (-ų) turiniu patirtį (kai dėstytojas turi bakalauro kvalifikacinį laipsnį); 4.2. Įgyto aukštojo universitetinio arba jam prilyginto išsilavinimo, arba mokslo laipsnio diplomo kopiją (-as). Juridinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, privalo pateikti VTD šiuos dokumentus: 1. Prašymą įtraukti juridinį asmenį į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą; 2. Numatomų įgyvendinti valstybės tarnautojų mokymo programų sąrašą, nurodant kiekvienos mokymo programos aktualumą tikslinei mokymo dalyvių grupei, jos trukmę akademinėmis valandomis, tikslus, uždavinius bei numatomus taikyti mokymo metodus ir dėstytojus, įgyvendinsiančius konkrečią mokymo programą; 3. Dėstytojo (-jų) išsilavinimą ir patirtį patvirtinančius dokumentus: 3.1. Gyvenimo aprašymą (-mus), kuriame (-iuose) būtų pateikti duomenys apie išsilavinimą, ne trumpesnę kaip 3 metų praktinės veiklos, susijusios su numatomos (-ų) dėstyti mokymo programos (-ų) turiniu patirtį (kai dėstytojas turi magistro kvalifikacinį laipsnį) arba ne trumpesnę kaip 5 metų praktinės veiklos, susijusios su numatomos (-ų) dėstyti mokymo programos (-ų) turiniu patirtį (kai dėstytojas turi bakalauro kvalifikacinį laipsnį); 3.2. Įgyto aukštojo universitetinio arba jam prilyginto išsilavinimo arba mokslo laipsnio diplomo kopiją (-as). 4. Pažymą apie juridinio asmens, siekiančio teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, patirtį teikiant mokymo paslaugas (minimalus reikalavimas: per vienerius metus iki dokumentų pateikimo juridinio asmens vykdytų mokymo renginių bendra trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 300 akademinių valandų, per kuriuos apmokyta ne mažiau kaip 200 mokymo dalyvių); 5. Dėstytojų, įgyvendinsiančių mokymo programas, darbo, autorinių ar preliminariųjų sutarčių su juridiniu asmeniu dėl mokymo paslaugų teikimo, kopijas.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu