Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencija

Leidimo kodas:: PAS30067

Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams (toliau - įmonėms). Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nagrinėja prašymą. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas derina dokumentus su kitomis nustatytomis valstybės institucijomis. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas priima sprendimą išduoti licenciją. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas išduoda leidimą.
Terminai
0
Licencija išduodama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo dienos. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą 1158 Eur

Reikalingi dokumentai
Įmonė, norinti įsigyti licenciją, pateikia: 1. Paraišką. Paraiškoje įmonė turi nurodyti šiuos duomenis: įmonės kodą, pavadinimą, teisinę formą, buveinę, telefono numerį, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresą, gamybos vietos adresą (jeigu gaminama ne toje vietoje, kurioje įregistruota įmonė) ar adresus, sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus realizuojami alkoholio produktai, adresus (jeigu yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, nurodomas ir jų identifikavimo numeris), įmonės vadovo vardą, pavardę ir asmens kodą, informaciją, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos originalą, numatomų gaminti alkoholio produktų ir alkoholinių gėrimų grupes, jų kodus pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą. 2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimą (pažymą), kad: - paraiškoje nurodytų alkoholio produktų gamybos techninės sąlygos (įranga) ir patalpos, alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos įranga ir patalpos atitinka normatyvinių dokumentų ir teisės aktų reikalavimus, o įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo įmonės patvirtinimo pažymėjimą. Reikalavimas turėti šį pažymėjimą netaikomas įmonėms, norinčioms gaminti tik nedenatūruotą dehidratuotą ir denatūruotą dehidratuotą etilo alkoholį, skirtą naudoti biodegalų arba degalų mišinių, atitinkančių standartus ar teisės aktų nustatytus reikalavimus, gamybai; - gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų rodikliai, nurodomi įmonės norminiuose dokumentuose, atitinka teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės rodiklius. 3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažymą. Įmonės, gaminančios per metus iki 5000 hektolitrų alaus, iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno ir neturinčios galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, sudarytos su nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo laboratorija, kopiją. 4. Dokumentus, patvirtinančius, kad alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamintojų personalo kvalifikacijos reikalavimus.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu