Sutarties dėl teisės naudoti turizmo informacijos centro ženklą sudarymo prašymas

Leidimo kodas:: PAS30505

Teisė naudoti turizmo informacijos centro ženklą yra suteikiama dvišale terminuota sutartimi, sudaroma dvejų metų laikotarpiui, kurios šalys yra Departamentas ir juridinis arba fizinis asmuo,
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Juridinis arba fizinis asmuo, norėdamas naudotis turizmo informacijos centro ženklu, turi kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) užpildydamas prašymą sudaryti sutartį dėl teisės naudoti turizmo informacijos centro ženklą ir pateikdamas atitinkamus dokumentus: 1. nustatytos formos juridinio (VTD-TIC-JA) arba fizinio (VTD-TIC-FA) asmens prašymą sudaryti sutartį dėl teisės naudoti turizmo informacijos centro ženklą; 2. išrašo, patvirtinančio juridinio asmens įregistravimą registre, arba juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją (taikoma tik juridiniam asmeniui); 3. juridinio asmens įstatų/nuostatų kopiją (taikoma tik juridiniam asmeniui); 4. savivaldybės įgaliojimą atlikti turizmo informacijos centro funkcijas savivaldybės teritorijoje, kai prašymą pateikia fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kurio steigėjas yra ne savivaldybė.
Terminai
0
Sprendimas dėl atitikties turizmo informacijos centro reikalavimams Departamente bus priimtas per 15 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.
Mokesčiai

Paslauga nemokama.

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu