Trečiųjų šalių piliečių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimas

Leidimo kodas:: PAS30503

Paslauga teikiama trečiųjų šalių (t.y. bet kurios valstybės, išskyrus Europos Sąjungą, kitas Europos ekonominės erdvės valstybes arba Šveicarijos Konfederaciją) piliečiams, įgijusiems gido profesinę kvalifikaciją trečiojoje šalyje ir siekiantiems dirbti pagal gido profesiją Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikai pripažinus pareiškėjo profesinę kvalifikaciją, asmuo gali dirbti Lietuvos Respublikoje pagal gido profesiją, kurios kvalifikaciją jis laikomas turinčiu trečiojoje šalyje, tokiomis pat sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pareiškėjas užpildo ir pateikia Valstybiniam turizmo departamentui (toliau - Departamentas) paraišką dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal gido profesiją Lietuvos Respublikoje (toliau vadinama – Paraiška) (1 priedas), bei patvirtintas (notaro ar atitinkamos institucijos) dokumentų kopijas: 1. asmens pilietybę patvirtinantis dokumentas; 2. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) ir priedai su išklausytų dalykų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu tokie yra); 3. dokumentas (-ai), susiję su gido kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra); 4. dokumentai, patvirtinantys gido profesinę patirtį ir trukmę (jeigu tokie yra); 5. kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys gido profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra); 6. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi); 7. užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma, išduota Studijų kokybės vertinimo centro; 8. įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo; 9. profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių). 7. Kartu su paraiška pateikiami ir nurodytų dokumentųvertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu.
Terminai
0
Departamentas patvirtina apie paraiškos gavimą per penkias darbo dienas nuo jos gavimo dienos ir praneša asmeniui apie bet kokį trūkstamą dokumentą. Valstybinis turizmo departamentas motyvuotą sprendimą dėl gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
Mokesčiai

paslauga nemokama

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu