Veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30085

Šį registracijos pažymėjimą privalo turėti: - Fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis į Lietuvos ar Europos Bendrijos rinką antros kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) (toliau - antros kategorijos prekursoriai), t.y. - bet koks antros kategorijos prekursorių teikimas už užmokestį arba nemokamai; arba antros kategorijos prekursorių saugojimas, gaminimas, gamyba, perdirbimas, prekyba, platinimas arba tarpininko veikla, kurios tikslas yra antros kategorijos prekursorių tiekimas Lietuvoje ar Europos Bendrijoje, kai apyvarta per metus yra didesnė nei: acto rūgšties anhidrido - 100 litrų; antranilo rūgšties ir jos druskų - 1 kg; fenilacto rūgšties ir jos druskų - 1 kg, kalio permanganato - 100 kg; piperidino ir jo druskų - 0,5 kg; - Fizinis ar juridinis asmuo, eksportuojantis antros kategorijos prekursorius - nepriklausomai nuo eksportuojamo per metus kiekio; - Fizinis ar juridinis asmuo eksportuojantis trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) (toliau - trečios kategorijos prekursoriai) į sąraše nurodytas šalis, kai per metus eksportuojamų trečios kategorijos prekursorių kiekiai yra didesni nei: acetono - 50 kg; druskos rūgšties - 100 kg; etilo eterio 20 kg; metiletilketono - 50 kg; sieros rūgšties - 100 kg; tolueno - 50 kg
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Subjektas, norintis gauti Veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos pažymėjimą (toliau-registracijos pažymėjimas), raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu), tiesiogiai į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą (toliau-Departamentas) ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia nustatytos formos paraišką ir dokumentus. 2. Departamentas dokumentus nagrinėja ir nuvykęs pas subjektą patikrina, ar subjektas teisės aktų nustatyta tvarka yra pasirengęs vykdyti veiklą. 3. Departamentas dokumentus pateikia Tarpžinybinei komisijai (toliau-Komisija). 4. Vadovaudamasis Komisijos pasiūlymu, Departamentas priima sprendimą dėl registracijos pažymėjimo išdavimo. 5. Subjektas moka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. 6. Departamentas išduoda registracijos pažymėjimą.
Terminai
0
Sprendimas dėl registracijos pažymėjimo išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava už registracijos pažymėjimo išdavimą 115,85 Eur (400 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Užpildyta paraiškos forma PR-1 (Žin., 2011, Nr. 116-5493). 2. Patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), dokumentus iš Valstybės įmonės Registrų centras: 2.1. dokumento apie patalpas (Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre), patvirtinto vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, kopija, 2.2. patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), plano (iš Nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos), patvirtinto vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, kopija, 2.3. patalpų eksplikacijos, patvirtintos subjekto antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, kopija. 3. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu