Draudimo brokerių įmonės veiklos licencija

Leidimo kodas:: PAS28412

Licencija draudimo brokerių įmonės veiklai Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo turi teisę verstis draudimo tarpininkavimo veikla ir kita Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (Žin., 2003, Nr.94-4246) leidžiama draudimo brokerių įmonei vykdyti veikla.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
  • Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 20 d. nutarimas Nr. N-43 "Dėl Draudimo brokerių įmonės veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 60-2177) (toliau - Taisyklės)
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pareiškėjai privalo Priežiūros komisijai pateikti prašymą išduoti licenciją. Per 4 mėnesius nuo prašymo išduoti licenciją ir visų tinkamai įformintų dokumentų, nurodytų Taisyklėse, pateikimo dienos Priežiūros komisija priima sprendimą dėl licencijos išdavimo ir apie tai raštu praneša pareiškėjui.
Terminai
0
4 mėnesiai nuo prašymo išduoti licenciją ir visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos.
Mokesčiai

Išdavimas - 200 Lt; Dublikato išdavimas - 50 Lt.

Reikalingi dokumentai
1. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai ir rašytinė informacija: 1.1. draudimo brokerių įmonės įstatai, steigimo sutartis (aktas). Šie dokumentai pateikiami prieš juos teikiant notarui; 1.2. nustatyto turinio ir formos draudimo brokerių įmonės verslo planas; 1.3. nustatytos formos draudimo brokerių įmonės steigėjų ar akcininkų sąrašas; 1.4. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos nustatyta informacija apie draudimo brokerių įmonę kontroliuojančius asmenis, šioje įmonėje dalyvaujančias įmones, kontroliuojančių juridinių asmenų bei dalyvaujančių įmonių priežiūros, kolegialių valdymo organų narius ir vadovą; 1.5. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos nustatyta informacija apie draudimo brokerių įmonės priežiūros, kolegialių valdymo organų narius ir administracijos vadovą; 1.6. dokumentai, patvirtinantys, kad draudimo brokerių įmonė turi profesinės civilinės atsakomybės draudimą; 1.7. dokumentai, patvirtinantys, kad draudimo brokerių įmonės įstatinis kapitalas visiškai apmokėtas; 1.8. dokumentai ir (ar) informacija apie pinigų ar turto, kuriuo apmokėtas draudimo brokerių įmonės įstatinis kapitalas, kilmę; 1.9. dokumentai, įrodantys valstybės rinkliavos už licencijos draudimo brokerių įmonės veiklai išdavimą sumokėjimą; 1.10. ketinamų įdarbinti (išrinkti ar paskirti) draudimo brokerių sąrašas, nurodant jų vardus ir pavardes, bei jų raštiškus sutikimus dirbti (būti išrinktais ar paskirtais) toje draudimo brokerių įmonėje. 2. Jei draudimo brokerių įmonės steigėjas yra juridinis asmuo, papildomai turi būti pateikta: 2.1. steigėjo juridinio asmens registravimo pažymėjimo ar kito jį atitinkančio dokumento nuorašas; 2.2. steigėjo juridinio asmens paskutinių metų finansinė atskaitomybė. Ši nuostata netaikoma, jei steigėjas nėra steigiamą draudimo brokerių įmonę kontroliuojanti ar joje dalyvaujanti įmonė. 3. Kai juridinis asmuo arba juridiniai asmenys reorganizuojami į naują juridinį asmenį draudimo brokerių įmonę ar kai akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė ar Europos bendrovė keičia vykdomą veiklą, papildomai turi būti pateikta: 3.1. reorganizavimo sąlygos, sprendimas reorganizuoti juridinį asmenį ar keisti jo veiklos rūšį; 3.2. kiekvieno juridinio asmens registravimo pažymėjimo ar kito jį atitinkančio dokumento nuorašas, ankstesnės veiklos aprašymas, paskutinių metų finansinė atskaitomybė; 3.3. Priežiūros komisijos nustatytos formos informacija apie kiekvieną juridinį asmenį kontroliuojančius asmenis, jame dalyvaujančias įmones; 3.4. duomenys apie kiekvieno juridinio asmens mokesčių sumokėjimą (pažymos iš atitinkamų valstybės institucijų) bei skolas kreditoriams.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu