Paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymo darbų Projektų derinimas ir Pranešimų tvirtinimas

Leidimo kodas:: PAS30680

Vandens telkinių tvarkymo darbai, atsižvelgiant į jų rūšį, mastą ir į tai, ar vandens telkinys yra saugomose teritorijose, vykdomi gavus atsakingos institucijos (t.y. Aplinkos apsaugos agentūros) pritarimą Projektui arba pateikus Pranešimą. Vandens telkinio tvarkymo darbai, kad būtina teikti Pranešimą arba gauti pritarimą Projektui, nurodyti Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 "Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo" 1 priede.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmuo, organizuojantis paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymo darbus, Aplinkos apsaugos agentūrai pateikia vieną iš šių dokumentų: -Pasirašytą Projektą (raštu ir kopiją skaitmeniniu formatu), vykdant paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymo darbus pagal Aprašo 1 priedo trečiojoje skiltyje nurodytus darbų mastus. -Ppasirašytą Pranešimą (raštu ir kopiją skaitmeniniu formatu), vykdant paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymodarbus pagal Aprašo 1 priedo antrojoje skiltyje nurodytus darbų mastus.
Terminai
0
Projektas suderinamas arba motyvuotai atsisakoma jį derinti, nurodant konkrečias priežastis, per 30 d.d. Pranešimas patvirtinamas arba motyvuotai atsisakoma jį tvirtinti, nurodant konkrečias priežastis, per 20 d.d.
Mokesčiai

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu