Grožio salonas

Atmintinė skirta sužinoti pagrindinius reikalavimus ir leidimus kirpyklai, soliariumui bei grožio salonui.

Kad būtų galima pasirinkti konkrečioje savivaldybės leidimus, ar Jūsų veiklai taikomus reikalavimus, prašome nurodyti savivaldybę, kurioje vykdysite veiklą.


Verslui pradėti reikalingi leidimai

Čia rasite pateikiamą informaciją apie leidimus ir taikomus reikalavimus jūsų pasirinktai veiklai.

Privalomi leidimai

Norint gauti leidimą higienos - pasą, reikia įvykdyti keliamus reikalavimus patalpoms, įrangai, darbuotojams, triukšmui, cheminėms medžiagoms. Vertinimą sudaro šie etapai:

I etapas

 • teritorijos, patalpų, kuriuose numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, įrengimo (įskaitant patalpų vėdinimo sistemas) atitikimas

 • įrangos, reikalingos ūkinei komercinei veiklai vykdyti atitikimas

 • su ūkinės komercinės veiklos vykdymu susijusių fizikinės, cheminės, biologinės taršos bei kitos taršos šaltinių atitikimas

 • savikontrolės, geros gamybos praktikos programos (savikontrolės sistemų programų dokumentų (hospitalinių infekcijų prevencijos, geros gamybos praktikos, geros higienos praktikos ir pan.), jei teisės aktai numato jų įdiegimą);

 • fizinio asmens arba juridinio asmens ar filialo darbuotojų pasirengimo (kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, jei teisės aktai numato, kad asmuo turi turėti atitinkamą kvalifikaciją, asmenų sveikatos žinių pažymėjimai, jei teisės aktai numato, kad asmenys privalo įgyti žinių sveikatos klausimais, asmens medicininės knygelės (forma Nr. 048/a), jei teisės aktai numato, kad asmenys privalo tikrintis sveikatą),

II etapas

 • laboratorinių tyrimų programų sudarymas ir jų pateikimas pareiškėjui. Stacionarių triukšmo šaltinių gyvenamojoje aplinkoje matavimai privalo būti atlikti, jeigu ūkinė komercinė veikla yra susijusi su stacionarių triukšmo šaltinių naudojimu.

 • Soliariumų paslaugas teikiančiuose objektuose privalo būti atlikti kiekvienos soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių skleidžiamos veiksmingosios energinės apšvietos matavimai.

 • Sudarant programas dėl fizikinių taršos šaltinių (muzikinių įrenginių, kondicionavimo ir vėdinimo sistemų ir kt.) įvertinimo, jose turi būti nurodyta, kad laboratoriniai tyrimai (matavimai) turi būti atliekami nustačius maksimalų tiriamo įrenginio pajėgumą.

II etapas 

Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymos užpildymas. Vertinimą atlieka leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo įgaliotas valstybės tarnautojas.

Leidimas-higienos pasas
Reikalavimai
HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija , tel. +370 5 26 61400
HN 115:2002 ,,Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas“
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija , tel. +370 5 26 61400
HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis“
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija , tel. +370 5 26 61400
HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija , tel. +370 5 26 61400
Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie TM , tel. +370 5 26 26751
Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo organizavimo aprašas
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija , tel. +370 5 26 61400
Patalpos

Reikalavimus kirpyklų patalpoms numato Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos Higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“.

Ši higienos norma numato, jog kirpykloje turi būti tokios patalpos:

 1. grožio paslaugų teikimo patalpa(-os);
 2. laukiamasis kambarys arba atskira zona, skirta laukiantiems paslaugų vartotojams;
 3. personalo patalpa (jos gali nebūti, jeigu kitose patalpose, išskyrus tualetą, pakanka vietos įrengti atskiras spintas arba spintas su pertvaromis teikiančių paslaugas asmenų darbo drabužiams ir asmeniniams drabužiams bei daiktams laikyti);
 4. pagalbinė patalpa darbo priemonėms laikyti (jos gali nebūti, jeigu yra ne daugiau kaip 3 darbo vietos ir personalo patalpoje pakanka vietos darbo priemonėms laikyti);
 5. tualetas;
 6. kitos patalpos (instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpa (-os) (arba grožio paslaugų teikimo patalpoje(-ose) numatyta atskira instrumentų valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai skirta zona, skalbimo patalpa ir kt.)), atsižvelgiant į teikiamų paslaugų asortimentą ir grožio paslaugų teikėjo poreikius.

Higienos norma taip pat nustato, koks inventorius ir priemonės privalo būti patalpose.

Reikalavimai
HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija , tel. +370 5 26 61400
Reikalavimas įsirengti patalpas, atitinkančias priešgaisrinės saugos reikalavimus
Kontroliuojanti institucija: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM , tel. +370 8 52 71686
Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija , tel. +370 5 26 64201
Reikalavimai patalpų paskirties keitimui

Gyvenamųjų patalpų paskirties keitimas į komercinę vykdomas per teritorinės savivaldybės  administracijos miesto planavimo ir architektūros skyrių (skyrių pavadinimai savivaldybėse gali skirtis) išsiimant projektavimo sąlygų sąvadą, rengiant projektą. Tam greičiausiai bus reikalingas ir patalpų pritaikymas (pvz., atskiro įėjimo įrengimas) bei namo gyventojų (savininkų) daugumos pritarimas.

Kai veikla vykdoma gyvenamajame daugiabučiame name arba keičiama patalpų paskirtis iš gyvenamosios į komercinę, reikia:

1.Statinio bendraturčių sutikimo (jį suteikia gyvenamojo namo bendrija ar atskiri bendraturčiai). Kontroliuojanti institucija: savivaldybės administracija

2.Patalpų ar pastato keitimo projekto

3.Rašytinio pritarimo statinio projektui (pritarimą suteikia savivaldybės administracijos miesto planavimo ir architektūros skyrius (skyrių pavadinimai savivaldybėse gali skirtis))

4.Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą (išduoda: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos)

Norint pakeisti patalpų paskirtį į komercines, turi būti atsižvelgta, kad privalo būti atskiras įėjimas iš lauko ir pertvarkymas atitiktų gyvenamojo namo architektūros, higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir statybos techninius reikalavimus.

Patalpos ar pastato paskirties keitimo projektas
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija , tel. +37052663661
Rašytinis pritarimas statinio projektui
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija , tel. +37052663661
Statinio bendraturčių sutikimas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM , tel. +37052722748
Nekilnojamojo turto registravimas (pasikeitusios patalpų paskirties registravimas)
Kontroliuojanti institucija: VĮ Registrų centras , tel. +37052688262
Įranga

Čia pateikiamos apytikslės mažiausios naujos įrangos kainos be PVM, tačiau visada galima rinktis dėvėtą įrangą bei pasitelkti derybų meną.

Naujos prekės:

 • Kėdė - nuo 370 Eur
 • Galvos plautuvė - nuo 870 Eur
 • Manikiūro stalai - nuo 180 Eur
 • Vežimėlis kirpėjams - nuo 58 Eur
 • Vežimėlis manikiūrinkei - nuo 115 Eur
 • Masažinė lova - nuo 320 Eur
 • Kosmetinė lova - nuo 400 Eur

Naudotos:

 • Kėdės - nuo 87 Eur
 • Galvos plautuves - nuo 144 Eur
 • Kosmetologinė kėdė - nuo 220 Eur
 • Veidrodžiai - nuo 100 Eur
 • Masažinė kėdė - nuo 230 Eur

 

Apskaitos tvarkymas

Tam kad pateikti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, būtinos finansinės ataskaitos.

Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

 • balansas;
 • pelno (nuostolių) ataskaita;
 • pinigų srautų ataskaita;
 • nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
 • aiškinamasis raštas.

Daugiau informacijos apie mokesčių administravimą galite gauti kreipdamiesi į Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos padalinius  www.vmi.lt, el.paštas: vmi@vmi.lt, 8 5 266 8200; 8 5 255 3190.

Apskaitos tvarkymo reikalavimai individualiai įmonei

Vykdydami savo veiklą, turite tvarkyti apskaitą pagal reikalavimus, keliamus neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaitos tvarkymui.  Apskaitą gali tvarkyti įmonės savininkas, buhalteris, pagal sutartis apskaitą teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.

Apskaitos tvarkymo reikalavimai AB, MB ir UAB

Vykdydami savo veiklą, turite tvarkyti apskaitą pagal reikalavimus, keliamus ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaitos tvarkymui. Apskaitą gali tvarkyti ūkio subjekto struktūrinis padalinys arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris) bei pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė.

Apskaitos tvarkymas su individualios veiklos pažyma

Jei asmuo, turintis individualios veiklos pažymą nėra PVM mokėtojas, tada apskaita yra tvarkoma pagal pinigų apskaitos principą, t.y. pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu. Jei asmuo, turintis individualią veiklą pagal pažymą yra PVM mokėtojas, apskaita yra tvarkoma pagal kaupimo apskaitos principą, t.y. (pajamos pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą).

Gyventojas, taikantis pinigų apskaitos principą ir gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų žurnalą. Šį žurnalą galima įsigyti parduotuvėse, prekiaujančiose buhalterinės apskaitos blankais arba pasigaminti, vadovaujantis 2010-05-24 finansų ministro įsakymu Nr. 1K-166 patvirtinta pavyzdine forma. Taip pat gyventojas pajamų – išlaidų apskaitos žurnalą gali pildyti ir elektroniniu būdu. Pajamų – išlaidų žurnalas gali būti nepildomas, jeigu:

 • gyventojas veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, nes veikloje pajamos ir išlaidos tokiu atveju privalo būti nurodytos kasos aparato kasos operacijų žurnale;
 • gyventojas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą, taiko dvejybinį įrašą ir jei iš jo papildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikiamus duomenis.

Gyventojas gali taikyti du apskaitos tvarkymo būdus:

 1. Renkami visi pajamas ir išlaidas įrodantys dokumentai ir pažymimi. Metų gale mokesčiai yra skaičiuojami nuo uždarbio, iš pajamų atėjus išlaidas.
 2. 30 procentų gyventojo pajamų yra laikomi kaip leidžiami atskaitymai. Nuo likusių 70 procentų metų gale yra skaičiuojami mokesčiai. Pasirinkus šį apskaitos būdą, asmuo neprivalo pildyti pajamų – išlaidų žurnalo skilčių, susijusių su išlaidomis, bei neprivalo saugoti apskaitos dokumentų, kuriais grindžiamos išlaidos.

Kiti individualios veiklos vykdytojai privalo saugoti apskaitos dokumentus ir pajamų – išlaidų žurnalus ne mažiau kaip 10 metų.

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), naudoja tokius apskaitos dokumentus:

1.sąskaitą faktūrą;

2.PVM sąskaitą faktūrą;

3.kasos aparato kvitą;

4.kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus, pinigų priėmimo kvitus ir pan.).

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), privalo išrašyti ir išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams vieną iš aukščiau nurodytų apskaitos dokumentų.

Daugiau informacijos:

Individuali veikla pagal pažymą, apskaitos dokumentai bei jų pildymas

Reikalavimai individualios veiklos pagal pažymą buhalterinės apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu

Apskaitos tvarkymas su verslo liudijimu

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatus veiklos pajamas ir išlaidas nurodo kasos aparato kasos operacijų žurnale kurio forma ir pildymo tvarka nustatyta Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255 ,,Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo“. Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparatų, privalo pildyti Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Žurnalo forma pateikta bei jo pildymo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Nuo 2011 m. sausio 1 d. verslo liudijimus įsigiję gyventojai pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą gali pasigaminti (atsispausdinti skelbiamą žurnalo formą VMI prie FM svetainėje www.vmi.lt) ar įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse.

Gyventojas, įsigydamas verslo liudijimą, privalo įsigyti ir Prekių (paslaugų) pirkimo– pardavimo kvitus (atsispausdinti iš VMI prie FM interneto svetainės adresu http://www.vmi.lt/lt/?itemId=21569 arba spaustuvėse atspausdintus kvitus nusipirkti blankų leidyklų parduotuvėse) bei juos turėti prekių ar paslaugų pardavimo vietoje. Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitų forma ir pildymo tvarka patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 379 19 „Dėl prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo“ . Verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo išrašyti Prekių (paslaugų) pirkimo— pardavimo kvitus, kai:

1. Kvitų išrašymas numatytas Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283.

2. Verslo liudijimą turintis gyventojas perka iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo jo pagamintą produkciją arba perka žemės ūkio produkciją iš gyventojo, kuris pats ją išaugino, arba perka iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus. Šiuo atveju kvitą turi išrašyti prekių pirkėjas. Kai kvitai įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse, tai antrasis kvito egzempliorius duodamas prekių pardavėjui, o pirmasis lieka prekių pirkėjui, kai kvitai atsispausdinti iš VMI prie FM interneto svetainės, tai pildomi du kvito egzemplioriai, kurių vienas duodamas prekių pardavėjui, o kitas lieka pirkėjui.

Kitais 1 ir 2 punktuose nenurodytais atvejais minėti prekių (paslaugų) pirkimo—pardavimo kvitai išrašomi pirkėjui ar paslaugų gavėjui paprašius.

Kasos aparatai ir jų kainos

Tinkamus naudoti kasos aparatus, kurie VMI yra įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, galima įsigyti iš jais prekiaujančių įmonių.

Tinkamų naudoti kasos aparatų sąrašą (tinkami naudoti kasos aparatai yra techninius reikalavimus atitinkantys ir į VMI sąrašą įtraukti aparatai; į sąrašą neįtraukti kasos aparatai arba jau iš jo išbraukti nėra tinkami naudoti) ir jais prekiaujančių įmonių pavadinimus skelbia VMI savo interneto svetainėje.

Kasos aparatą galite įsigyti naują, naudotą ar nuomotis iš įmonių, užsiimančių prekyba kasos aparatais.

Kasos aparatai ir jų kainos:

 • Naujas nuo 144 Eur
 • Naudotas nuo 30 Eur
 • Nuoma mėnesius nuo 70 Eur

Kasos aparatą parengti darbui (įskaitant techninio paso užpildymą ir kasos aparato įregistravimą teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje bei tinkamą jo užprogramavimą) ir jo naudotojus apmokyti dirbti su kasos aparatu privalo kasos aparatus aptarnaujanti įmonė. Dauguma kasos aparatus parduodančių įmonių teikia ir jų aptarnavimo paslaugas. Minėtieji darbai paprastai būna įskaičiuoti į kasos aparato pardavimo kainą.

Plačiau apie kasos aparatus galite skaityti VMI puslapyje.

Verslo formos ir mokesčiai

Čia rasite informaciją apie taikomus mokesčius pagal verslo formas. Papildoma informacija apie taikomus mokesčius pateikiama čia.

Vartojami sutrumpinimai:

VSD - valstybinio socialinio draudimo įmoka

PSD - privalomojo sveikatos draudimo mokestis

GPM - gyventojų pajamų mokestis

PVM - pridėtinės vertės mokestis

PM - pelno mokestis

NPD - neapmokestinamasis pajamų dydis

PNPD - papildomas NPD

MMA - minimalios mėnesinės algos dydis

Individuali veikla pagal verslo liudijimą

Pagal verslo liudijimą asmuo gali teikti apgyvendinimo paslaugas kaimo vietovėse, pusryčių ir nakvynės paslaugas miestuose.

Pagrindiniai taikomi mokesčiai:
1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) tarifas - fiksuoto dydžio pajamų mokestis, kurį savivaldybių tarybos nustato sąraše nurodytoms veikloms. Veiklų klasifikatorių galite rasti čia. Susiskaičiuoti, koks GPM bus taikomas konkrečiai veiklai, galite čia.
2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas - 9 % nuo MMA, t. y. 34,20 eur
3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) (mėnesio) – 96,14 eur (25,3 proc. nuo MMA)

​Daugiau apie verslo liudijimą, jo registravimą bei palyginimą su individualios veiklos pažyma rasite čia.

Darbuotojai

Kiekviena pareigybė turi turėti darbo aprašus. Pareiginės instrukcijos turi būti sukauptos vienoje vietoje – darbų žinyne ir apimti visas pareigybes bei specialybes. Jose turi būti darbo turinio aprašymas (kas privalo būti padaryta) ir darbo standartai (kaip turi būti padaryta).

Reikalavimai darbuotojų įdarbinimui
Darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais ir jų įforminimas gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale
Pranešimas apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną
Kaip ir kur ieškoti darbuotojų?
 1. Paieška CV duomenų bazėse
 2. Darbo biržos paslaugos
 3. Įdarbinimo agentūros
 4. Paieška universitetuose
 5. Dalyvauti karjeros dienose
 6. Pažįstamų rekomendacijos.
 7. Paieška laikraščių skelbimuose.
Darbuotojo priėmimas
 1. Gali dirbti pagal terminuotą / neterminuotą sutartį, kuri turi būti rašytinė.
 2. Darbuotojo priėmimo į darbą procesas pradedamas nuo prašymo priimti į darbą bei darbo sutarties pasirašymo.
 3. Darbuotojas privalo pradėti dirbti darbo sutartyje numatytą darbo pradžios dieną.
 4. Būtini dokumentai:
  • galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • sveikatos būklę patvirtinantis dokumentas;
  • išsimokslinimą, profesinį pasirengimą liudijantis doumentas (jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu pasirengimu, sveikatos būkle);
  • planuojamo priimti darbuotojo nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus;
  • gimimo liudijimą, mokyklos, kurioje mokosi, taip pat vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą bei vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą, jeigu priimamas į darbą nepilnametis nuo keturiolikos iki šešiolikos metų.
 5. Būtina pranešti Sodrai apie asmens darbo pradžią ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.
 6. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią darbdavys privalo darbuotoją pasirašytinai supažindinti su darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijomis.
 7. Daugiau informacijos galima rasti čia.

Būtini veiksmai priėmus darbuotoją
 1. Instruktuoti darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais ir įforminti juos gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale. (Darbuotojų instruktavimas priešgaisrinės saugos klausimais suteikia žinių, padedančių darbuotojams tinkamai elgtis gaisro atveju.) Darbuotojus reikia instruktuoti prieš pradedant dirbti ir paskui kasmet. Įvadinis instruktavimas turi būti registruojamas Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale, o pakartotinis - gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale.
 2. Pranešti apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną. Priėmę naują darbuotoją, kuris įsidarbina pagal darbo sutartį pirmą kartą, turite pranešti Valstybinio socialinio fondo valdybos (SODRA) teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma jūsų, kaip draudėjo apskaita, apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią.
Atleidžiant darbuotoją

Darbo sutartis baigiasi:

 • ją nutraukus Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais;
 • likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo;
 • darbuotojui mirus; darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu; darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui;
 • darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu;
 • darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių;
 • darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva kai nėra darbuotojo kaltės.
Verslo finansavimo šaltiniai

Daugume verslų reikalauja pradinių investicijų verslo pradžioje įrangai, žaliavoms ar patalpų įrengimui. Jei neužtenka savų lėšų, galima ieškoti papildomo finansavimo iš įvairių šaltinių – Darbo biržos, savivaldybių verslo finansavimo fondų ar ES paramos fondų. Daugiau informacijos apie galimus paramos šaltinius ir būdus rasite čia: http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia/verslo-finansavimo-saltiniai

Rinkodara

Rinkodara - Priemonių sistema, apimanti prekės ar paslaugos kelią nuo jos idėjos iki vartotojo. Tradiciškai laikoma, kad rinkodara susideda iš keturių elementų. Tai prekės ar paslaugos idėja, jos išvystymas, kainos nustatymas, paskirstymas ir pardavimo skatinimo veiksmų sumanymas ir vykdymas. Visi keturi veiksniai yra svarbūs vykdant rinkodaros veiklas.

Prekė ar paslauga – Paslauga ar prekė yra pagrindinis sėkmės bei pardavimų elementas. Prekė turi būti naudinga, patraukli klientui, kokybiška bei reikalinga rinkai. Prekė ar paslauga turi išsiskirti iš kitų rinkoje esančių sprendimų. Paslaugos ar prekės teikėjas turi suprasti ir identifikuoti savo potencialų pirkėją bei atsižvelgti į jo poreikius. Pavyzdžiui, jei prekiausite bandelėmis, jos turi būti šviežios, gero skonio bei patrauklios išvaizdos. Parduodamų bandelių išskirtinumas – didelis pasirinkimas.

Kaina – Produkto ar paslaugos kaina atspindi produkto vertę. Kainos pasirinkimas priklauso ir nuo potencialių klientų. Jei Jūsų klientai yra pasiturintys asmenys, kaina gali būti didesnė, nes ši grupė nėra jautri kainai ir gali sumokėti daugiau už produktą ar paslaugą. Jei Jūsų klientai yra vidutines ar mažesnes nei vidutines pajamas gaunantys asmenys, tuomet kaina turi būti mažesnė. Reikia atkreipti dėmesį į tai, jog nepaisant teikiamų paslaugų kainos, įmonė turi uždirbti pelną, dėl to svarbu apskaičiuoti kokia yra vienos suteiktos paslaugos ar prekės savikaina, įskaičiuojant medžiagas, darbo jėgą, komunalinius mokesčius bei kitas veiklos išlaidas.

Paskirstymas/Vieta – Paskirstymas arba kitaip, prekybos vietų pasirinkimas, svarbus norint pasiekti savo tikslinę auditoriją, jei neturite savo nuosavos parduotuvės. Identifikuokite, kuriose pardavimo vietose lankosi Jūsų klientai, kokio tipo tai parduotuvės (prekybos centras, specializuota parduotuvė), kokio kainų lygio pardavimų vieta Jums labiausiai tinka, kokioje teritorijoje norite pardavinėti savo prekes (vietovės, šalies, tarptautiniu mastu). Jei planuojate turėti savo nuosavas patalpas paslaugoms teikti, svarbu suprasti Jus supančią aplinką, išsirinkti vietą, kurioje Jūsų paslaugos būtų paklausios. Pavyzdžiui, jei planuojate atidaryti kirpyklą, Jums aktualu, kad toje teritorijoje būtų kuo mažiau kirpyklų, o iš jau esančių kirpyklų išsiskirti teikiamų paslaugų kokybe, klientui suteikiama pridėtine verte.

Pardavimų skatinimas - Tai veiklos, priemonės, padedančios didinti pardavimus. Tai gali būti reklama televizijoje, internete, brošiūros, plakatai, įvairios akcijos pardavimo vietose, socialiniuose tinkluose, akcijos viešose vietose. Pavyzdžiui, jei Jūs prekiaujate bandelėmis, klientas, perkantis tris bandeles, gauna puodelį kavos už 1€. Jei turite automobilių plovyklą, galite save reklamuoti naudodamiesi įvairiais internetiniais sprendimais. Pardavimų skatinimui yra svarbu išlaikyti jau esamus klientus, nes po kurio laiko, klientai reklamuoja Jus savo draugams, pažystamiems.

Daugiau informacijos rasite čia.

Pavyzdžiai ir patarimai

Čia rasite verslininkų praktinius patarimus, kurie jau vykdo veiklą šioje srityje.

SOHO grožio salonas
 1. Prieš pradedant verslą, esminiai klausimai turėtų būti: „kaip?“, „kodėl?“ ir „kur?“.
 2. „Namų darbai“ ir laiko planavimas yra labai svarbūs tiek prieš pradedant veiklą, tiek jau ją vykdant.
 3. Prieš pradedant veiklą, reikia nustatyti, kas bus Jūsų klientai pagal amžiaus, pajamų, gyvenimo būdo rodiklius, susikurti savo kliento portretą.
 4. Interjeras, įranga turi atitikti tikslinės auditorijos lūkesčius, tikslinio kliento portretą.
 5. Darbuotojų kompetencijų ir meistriškumo įvertinimui reikia laiko – svarbu atsirinkti tikrai kompetetingus žmones kuo ankstesnėje salono veiklos stadijoje.
 6. Nėra prastos kosmetikos. Yra tau tinkanti arba ne. Yra tūkstančiai kosmetikos gamintojų, kurių asortimente atrasite kažką pranašesnio už konkurento (kaina, kokybė, rezultatas).
 7. Kai klientai gauna daugiau nei tikėjosi ir norėjo, jie rekomenduoja jus kitiems – tai natūraliai atsirandantis reklamos kanalas. Nuoširdus ir profesionalus darbas - geriausia reklama.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir patarimų susisiekite kontaktais esančiais šiame puslapyje: http://www.sohosalon.lt/lt/kontaktai

Ti Amo grožio salonas
 1. Prieš pradedant tokio pobūdžio verslą, svarbu pagalvoti apie kirpyklos/salono vietą, finansines galimybės, išskirtinumą, darbuotojus.
 2. Renkantis vietą, atsižvelgti į toje teritorijoje esančius konkurentus bei patalpų išplanavimą, ar patalpos atitinka Jūsų poreikius bei patalpoms keliamus reikalavimus. Renkantis vietą naudinga draugų nuomonė – ar jiems būtų patogus susisekimas, išplanavimas, ar jauki aplinka. Juk draugo nuomonė nieko nekainuoja!
 3. Grožio salonas – tai verslas, kuriam neužtenka didelio noro, labai svarbu įvertinti visas išlaidas: nuo skalbimo miltelių iki patalpų išlaikymo kiekvieną mėnesį. Įvertinti savo galimybes bei susiplanuoti išlaidas ir planuojamą pelną, kiek turiu gauti pajamų, kad man apsimokėtų dirbti.
 4. Įrangos ir kosmetikos galima ieškoti ir užsienio rinkose.
 5. Ne visada salono stilius lemia jo sėkmingumą. Svarbiausia paslaugų kokybė bei atviras ir nuoširdus bendravimas su klientu.
 6. Bene svarbiausias sėkmingo grožio salono ar kirpyklos faktorius – darbuotojai. Profesionaliai atliekantis savo darbą specialistas, kuris atstovauja saloną, sukuria jam vertę bei suburia lojalių klientų ratą.
 7. Jaunam specialistui įsitvirtinti rinkoje ir įgyti klientų ratą prireikia mažiausiai pusės metų.
 8. Svarbu motyvuoti darbuotojus, norint išvengti didelės darbuotojų kaitos. Visų pirma pagrindinė motyvacija turi būti nuoširdus bendravimas kolektyve, komandinis problemų sprendimas bei paprastumas. Vėliau seka įvairūs mokymai, kvalifikacijos kėlimas bei pramogos kartu.
 9. Darbuotojo „pririšimas“ pagrįstas teisiniu pagrindu (sutartimis, įsipareigojimais) nėra geras būdas išlaikyti darbuotoją. Tai gali sudaryti daugiau problemų nei naudos.
 10. Geriausias reklamos šaltinis – klientai. Šiame versle jų rekomendacijos duoda didžiausią naudą ir pritraukia klientus. Taip pat svarbu, kad klientas salone jaustųsi gerai, jaustųsi lyg namie.
 11. Patarimas: kiekvieną klaidą priimti kaip pamoką, o kiekvieną iššūkį laikyti kaip dovaną.

Patarimų autorius grožio salono „Ti Amo“ atstovas Gytautas Čilinskas. Grožio salono internetinė svetainė: http://tiamo.lt/.

"Agnetė" Mini SPA centras Šiauliuose

Svarbiausi žingsniai steigiant grožio saloną ar SPA:

Salono veiklos koncepcija.

Vietos nuoma- išsiaiškinti, kokios yra kainos, reikalingi reikalavimai bei higienos normos, pavyzdžiui, kokio dydžio patalpa yra būtina konkrečioms paslaugoms, darbo vietos saugumo reikalavimai ir pan.

Būtina tiksliai suplanuoti: kokiomis priemonėmis ir kokios paslaugos bus teikiamos, kokie darbuotojai jas teiks ir ar jie bus apmokomi, jei taip, tai kokiomis sąlygomis.

Tai nuolatinis veiklos ir darbuotojų tobulinimas.

Grožio salono/ Mini SPA centro vieta.

Patogus pasiekiamumas, privažiavimas, praeinamumas ir matomumas. Pirmasis pastato aukštas- privalumas.

Darbuotojai.

Svarbus jų profesionalumas, teikiamos paslaugos, pageidautinos darbo sąlygos ir pageidautinas atlyginimas, darbuotojų vieta komandoje ir darbo vietos patrauklumas jiems. Taip pat svarbu yra nuspręsti kaip vyks klientų registracija- ar reikalingas administratorius ar ne.
Darbuotojų atrankos kriterijai: teorinės žinios, įgūdžiai, bendravimo etiketo išmanymas, nuolatinis naujų tendencijų sekimas, klientų poreikių įvertinimas. Geri meistrai yra labai vertinami, tačiau jų labai trūksta.

Interjeras.

Reikia atkreipti dėmesį į patalpų išplanavimą, apšvietimą, ventiliaciją, kabinetų dydį ir išdėstymą, baldų patogumą.

Konkurentai.

Jų veikla. Įvertinti galimus konkurentus, teikiančius panašias paslaugas: jų vietą, darbuotojus ir užimamą padėtį visuomenėje. Pabandyti apsilankyti ten patiems ir įvertinti jų darbo kokybę.

Kainodara.

Planuojant paslaugų kainas, būtina atsižvelgti į vyraujančias kainas ir konkrečias sąnaudas teikiant paslaugą.

Marketingo planas.

Apsibrėžti auditoriją ir ką jai norite pasakyti, kokių rezultatų iš to tikitės. Skirti dėmesį naujiems ir jau esamiems klientams. Svarbiausia kūrybiškumas, pavyzdžiui, vitrininiai langai gali būti naudojami kaip reklama, perteikiant naujienas, akcijas, specialius pasiūlymus.

Piniginės lėšos. Investicijos.

Įmonės steigimas: patalpų nuoma/įsigijimas, remontas, reikalingi sertifikatai, pažymos ir leidimai, baldai, reikalingi kasa ar kompiuteris, įranga. Turėti atliekamų pinigų nenumatytiems atvejams.

Svarbiausi aspektai: kūrybiškumas, nuoširdumas, atsidavimas, drąsa, energija, darbštumas, smalsumas.
Verslas - tai ne tik savarankiški sprendimai, kūrybiškumas, bet ir didelė atsakomybė prieš save ir kitus bei nuoseklus darbas.

Patarimų autorius Mini SPA centro „Agnetė“ savininkė Audra Radavičienė. Grožio salono internetinė svetainė: http://agnete-minispa.lt/ 

 

Svarbu žinoti

Prieš pradedant veiklą, rekomenduojame susipažinti su kontroliniais klausimynais, taikomais jūsų veiklai. Kontroliniai klausimynai – tai verslo priežiūrą atliekančių institucijų dokumentai, pagal kuriuos atliekami ūkio subjektų patikrinimai. Jie sudaryti iš kontrolinių klausimų, kurie atspindi svarbiausius teisės aktų reikalavimus ūkio subjektams bei yra suformuluoti aiškiai, suprantamai. Už reikalavimus, neįtrauktus į kontrolinį klausimyną, priežiūros institucija neskiria poveikio priemonių (visų pirma, baudų), tačiau konsultuoja, išskyrus išimtinius atvejus, kai poveikio priemonės yra būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei ar aplinkai atsiradimui (t. y. kai tam tikras į klausimyną neįtrauktas aspektas tam tikromis aplinkybėmis yra esminis), taip pat siekiant užkirsti kelią ūkio subjektui tyčia nesilaikyti teisės aktų reikalavimų, kai jis jau buvo įspėtas ir konsultuotas dėl jų nesilaikymo.

Reikia turėti šiuos žurnalus:

1. Gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnalas (darbuotojų instruktavimas priešgaisrinės saugos klausimais).

Kontroliuojanti institucija: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, tel. 8 5 271 6866, el. paštas: pagd@vpgt.lt

2. Darbo sutarčių registravimo žurnalas (darbo sutarčių registravimas ir visų įmonėje galiojančių darbo sutarčių pakeitimų registravimas)

Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija, tel. 8 5 265 0193, el. paštas: info@vdi.lt

3. Darbo pažymėjimų registravimo žurnalas

Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija, tel. 8 5 265 0193, el.paštas: info@vdi.lt

4. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis

Atsisiųsti leidimų PDF