Krovinių vežimas (tarptautinis, Lietuvoje)

Atmintinė skirta sužinoti pagrindinius reikalavimus ir leidimus, taikomus krovinių vežimui Lietuvoje ir užsienyje.

Kad būtų galima pasirinkti konkrečioje savivaldybės leidimus, ar Jūsų veiklai taikomus reikalavimus, prašome nurodyti savivaldybę, kurioje vykdysite veiklą.


Verslui pradėti reikalingi leidimai/ reikalavimai
Čia rasite pateikiamą informaciją apie leidimus ir taikomus reikalavimus tarptautiniam ir vidaus krovinių vežimui.
Bendrieji leidimai/ reikalavimai gabenant krovinius
Transporto priemonės registracijos liudijimas
Kontroliuojanti institucija: VĮ Regitra , tel. +37070055151
Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Bendrijos licencija vežti krovinius
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Leidimas važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore kelių transporto priemone ar jų junginiu
Leidimas važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėms ir (ar) sunkiasvorėms transporto priemonėmis (jų junginiu)
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Europos Transporto Ministrų Konferencijos (ETMK) daugiašalės kvotos leidimas vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Užsienio valstybės leidimas vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Sąskaita-faktūra
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos , tel. 1882
Prekių įsigijimo dokumentai
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
CMR važtaraštis
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Pakavimo lapas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Eksporto, importo arba tranzito deklaracija
Kontroliuojanti institucija: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos , tel. +37052666111
TIR Carnet knygelė
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija , tel. +37052786501
Prekės kilmės sertifikatas
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija , tel. +37052612102
Leidimai/ reikalavimai gabenant maisto produktus
Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Maisto produktų higiena
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais, sertifikatas (ATP sertifikatas)
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Leidimai/ reikalavimai gabenant pavojingus krovinius ir atliekas
Transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojingus krovinius, patvirtinimo sertifikatas (ADR)
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Pavojingų krovinių transporto (važtos) dokumentas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Siuntėjo rašytinės instrukcijos
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Pavojingų krovinių deklaracija
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Konteinerio/ transporto priemonės sukrovimo sertifikatas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Pavojingų atliekų vežimo lydraštis
Kontroliuojanti institucija: Aplinkos apsaugos agentūra , tel. +37087066200
Leidimai/ reikalavimai gabenant gyvulinės arba augalinės kilmės krovinius
Gyvūnų vežėjo leidimas
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Veterinarijos sertifikatas eksportui
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Vežamų gyvūnų važtaraštis
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Vidaus prekybos sertifikatas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Augalo paso išdavimas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM , tel. +370 5 23 75631
Fitosanitarinio sertifikato išdavimas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM , tel. +370 5 23 75631
Kiti reikalavimai
Asmenys gali vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio domenų varduose prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“ tik tada, kai turi leidimą, išskyrus 2009 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtu nutarimu Nr. 1272 „Dėl Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklių patvirtinimo" (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460249) 7 punkte nurodytus atvejus.
Leidimas vartoti Lietuvos vardą interneto domenų varduose
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Ryšių reguliavimo tarnyba , tel. +37082105633
Patalpos
Čia rasite informaciją apie taikomus leidimus/ reikalavimus patalpoms, kuriose vykdysite komercinę veiklą.
Bendrieji leidimai/ reikalavimai
Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija , tel. +370 5 26 64201
Reikalavimas įsirengti patalpas, atitinkančias priešgaisrinės saugos reikalavimus
Kontroliuojanti institucija: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM , tel. +370 8 52 71686
Leidimai/ reikalavimai keičiant patalpų paskirtį
Gyvenamųjų patalpų paskirties keitimas į komercinę vykdomas per teritorinės savivaldybės administracijos miesto planavimo ir architektūros skyrių (skyrių pavadinimai savivaldybėse gali skirtis) išsiimant projektavimo sąlygų sąvadą, rengiant projektą. Tam greičiausiai bus reikalingas ir patalpų pritaikymas (pvz., atskiro įėjimo įrengimas) bei namo gyventojų (savininkų) daugumos pritarimas.
Krovinių vežimo veiklą galite vykdyti administracinėse, transporto, garažų ir sandėliavimo patalpose.
• Administracinės patalpos - patalpos administraciniams tikslams.
• Transporto patalpos - patalpos, skirtos transporto tikslams, t.y. susijusios su transportavimu, gabenimu, vežimu.
• Garažų patalpos - patalpos transporto priemonėms laikyti.
• Sandėliavimo patalpos - patalpos, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojamos sandėliuoti.
Patalpos ar pastato paskirties keitimo projektas
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija , tel. +37052663661
Rašytinis pritarimas statinio projektui
Statinio bendraturčių sutikimas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM , tel. +37052722748
Nekilnojamojo turto registravimas (pasikeitusios patalpų paskirties registravimas)
Kontroliuojanti institucija: VĮ Registrų centras , tel. +37052688262
Leidimai/ reikalavimai sandėliuojant prekes
Sandėlio veikla – sandėliavimo veikla, apimanti LR Licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatyme nurodytų prekių priėmimą į sandėlį, jų saugojimą, išdavimą ir tų prekių kokybei išsaugoti būtinų paslaugų teikimą, taip pat sandėliavimo dokumentų išdavimą, jų priėmimą ir sandėlio registro tvarkymą.
Leidimas steigti muitinės sandėlį arba vykdyti veiklą E tipo muitinės sandėlyje
Kontroliuojanti institucija: VšĮ Versli Lietuva
Leidimas muitinės sandėlyje (arba iš jo išgabenus) atlikti įprastines prekių tvarkymo operacijas (Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 72 priedo 12 punktas)
Kontroliuojanti institucija: VšĮ Versli Lietuva
Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimo išdavimas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM , tel. +370 5 23 75631
Leidimas steigti laisvąjį sandėlį
Kontroliuojanti institucija: VšĮ Versli Lietuva
Leidimas steigti laikinojo prekių saugojimo sandėlį
Kontroliuojanti institucija: VšĮ Versli Lietuva
Leidimas steigti specialų akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlį
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos , tel. 1882
Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkų ir/ar sandėlių registravimas/išregistravimas/duomenų keitimas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos , tel. 1882
Leidimas laikyti tranzitu vežamus neatitinkančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų gyvūninius produktus
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Maisto produktų higiena
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Įranga
Čia pateikiamos apytikslės kainos su priskaičiuotu PVM.
• Nauji šaldytuvai kainuoja nuo 50 000 Eur ir 60 000 Eur. Naudoti šaldytuvai kainuoja nuo 35 000 Eur iki 42 000 Eur.
• Nauji mikroautobusai kainuoja nuo 25 000 Eur iki 30 000 Eur. Naudoti mikroautobusai kainuoja nuo 7 000 Eur iki 11 000 Eur.
• Naujos MEGA tentinės puspriekabės kainuoja nuo 27 000 Eur iki 30 000 Eur. Naudotos MEGA tentinės puspriekabės kainuoja nuo 14 000 Eur iki 18 000 Eur.
Darbuotojai
Darbuotojai turi būti pasitikrinę sveikatą ir turėti tai patvirtinantį dokumentą - asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą, forma Nr. 048/a) su gydytojo žyma „leista dirbti“.

Kiekviena pareigybė turi turėti darbo aprašus. Pareiginės instrukcijos turi būti sukauptos vienoje vietoje – darbų žinyne ir apimti visas pareigybes bei specialybes. Jose turi būti darbo turinio aprašymas (kas privalo būti padaryta) ir darbo standartai (kaip turi būti padaryta). Išsamesnė informacija pateikiama čia: http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia/veikla/darbuotojai/

Papildoma informacija apie darbuotojų priėmimą ir atleidimą pateikiama čia: http://www.verslovartai.lt/lt/darbo-santykiai/
Bendrieji leidimai/ reikalavimai
Draudėjo kodo ir pranešimo apie priskirtą draudėjo kodą gavimas
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM , tel. +370 5 25 00883
Pranešimas apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM , tel. +370 5 25 00883
Darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais ir jų įforminimas gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale
Kontroliuojanti institucija: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM , tel. +370 8 52 71686
Specifiniai leidimai/ reikalavimai
Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas (privalomasis pirmosios pagalbos mokymas)
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija , tel. +370 5 26 61400
Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas (privalomasis higienos įgūdžių mokymas)
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija , tel. +370 5 26 61400
Transporto vadybininkų egzamino pažymėjimas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimas
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Darbuotojų paieška
Rekomenduojama darbuotojų ieškoti naudojantis šiais šaltiniais:

1. Paieška CV duomenų bazėse
2. Darbo biržos paslaugos
3. Įdarbinimo agentūros
4. Paieška universitetuose
5. Dalyvavimas karjeros dienose
6. Pažįstamų rekomendacijos
7. Paieška laikraščių skelbimuose
Darbuotojų priėmimas
1. Darbuotojo priėmimo į darbą procesas pradedamas nuo prašymo priimti į darbą bei darbo sutarties pasirašymo.
2. Darbo sutartis privalo būti rašytinė. Darbo sutarties rūšys:
• neterminuotos;
• terminuotos, laikinosios, sezoninės;
• dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų;
• su namudininkais;
• patarnavimo darbams;
• kitos.
3. Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu vėlesnė darbo pradžia nenustatyta šalių susitarimu.
4. Priimant į darbą būtini dokumentai:
4.1. Darbdavys privalo pareikalauti, kad priimamasis dirbti pateiktų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą.
4.2. Jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu pasirengimu, sveikatos būkle, darbdavys privalo pareikalauti, kad priimamasis pateiktų išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus, o priimdamas į darbą nepilnametį nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, – gimimo liudijimą, vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą, vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą, o mokslo metų laikotarpiu – mokyklos, kurioje nepilnametis mokosi, raštišką sutikimą. Darbdavys turi teisę pareikalauti ir kitų įstatymų nustatytų dokumentų.
5. Priėmus dirbti naują darbuotoją, darbdavys privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie asmens darbo pradžią ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.
6. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią darbdavys privalo darbuotoją pasirašytinai supažindinti su darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijomis.
7. Daugiau informacijos rasite čia: http://www.verslovartai.lt/lt/paslaugu-tiekejams/naudinga-informacija/darbuotoju-priemimas-ir-atleidimas/darbuotoju-idarbinimo-tvarka/
Darbuotojų atleidimas
Darbuotojai atleidžiami iš darbo nutraukiant darbo sutartį tokiais atvejais:
• šalių susitarimu (2002 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-926 „Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas" 125 str.);
• pasibaigus sutarties terminui (2002 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-926 „Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas" 126 str., jeigu nei viena šalis sutarties nenutraukė, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota);
• darbuotojo pareiškimu (2002 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-926 „Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas" 127 str. darbdavys įspėjamas ne vėliau kaip prieš 14 dienų);
• dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių (2002 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-926 „Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas" 128 str. darbdavys įspėjamas ne vėliau kaip prieš 3 dienas);
• darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (2002 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-926 „Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas" 129 str., darbuotojas įspėjamas ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius);
• be įspėjimo darbuotojui šiurkščiai nusižengus (2002 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-926 „Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas" 136 str.).
Mokesčiai
Čia rasite informaciją apie taikomus mokesčius. Papildoma informacija apie taikomus mokesčius pateikiama čia: http://www.verslovartai.lt/lt/mokesciai-lengvatos/

Krovinių vežimui aktualus mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių - tarifai ir koeficientai nurodyti 1999 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtame Nr. VIII-1183 „Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme" (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=449570).
Kiti mokesčiai pagal verslo formą pateikiami žemiau.
UAB/ AB
1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) tarifas - 15 %
2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas – 9 %
3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) tarifas – 30,98 % arba 31,98 % jei apdraustasis moka papildomą 1 % pensijų įmoką savo lėšomis (pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų)
4. Įmokos į Garantinį fondą tarifas – 0,2 %
5. Pelno mokesčio (PM) tarifas – 15 % arba 5 %
6. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21 %
7. Nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) tarifas – 0,3-3 %
Individuali įmonė
1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) tarifas - 15 %
2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas – 9 %
3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) tarifas – IĮ savininko – 26,3 % arba 27,3 %, jei apdraustasis moka papildomą 1 % pensijų įmoką savo lėšomis (pagrindinei ir papildomai pensijos dalims kaupti)
4. Įmokos į Garantinį fondą tarifas – 0,2 %
5. Pelno mokesčio (PM) tarifas – 15 % arba 5 %
6. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21 %
7. Nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) tarifas – 0,3-3 %
Mažoji bendrija
1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) tarifas - 15 %
2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas – 9 %
3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) tarifas – Nario - 26,3 % arba 27,3 %, jei apdraustasis moka papildomą 1 % pensijų įmoką savo lėšomis (pagrindinei ir papildomai pensijos dalims kaupti)
4. Įmokos į Garantinį fondą tarifas – 0,2 %
5. Pelno mokesčio (PM) tarifas – 15 % arba 5 %
6. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21 %
7. Nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) tarifas – 0,3-3 %
Individuali veikla pagal pažymą
1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) tarifas - 5 %
2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas - 9 % (pensijų ir ligos ir motinystės socialiniu draudimu) mokama nuo PSD įmokų bazės, tai yra nuo 50 % individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų sumos (neatėmus VSD ir PSD įmokų)
3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) tarifas - 28,5% arba 29,5 %, jei apdraustasis moka papildomą 1 % pensijų įmoką savo lėšomis (pagrindinei ir papildomai pensijos dalims)
4. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21 %
Apskaitos tvarkymas
Siekiant pateikti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, privaloma rengti finansines ataskaitas.

Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:
• balansas;
• pelno (nuostolių) ataskaita;
• pinigų srautų ataskaita;
• nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
• aiškinamasis raštas.
Finansinių ataskaitų formas galite rasti čia: http://www.aat.lt/index.php?id=193

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu finansinė atskaitomybė būtina pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui, privaloma teikti Registro tvarkytojui (neatsižvelgiant į teisinį statusą) (daugiau informacijos pateikiama čia: http://www.registrucentras.lt/p/55).

Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos padaliniai www.vmi.lt, el. paštas: vmi@vmi.lt, 8 5 266 8200; 8 5 255 3190
Išsamesnė informacija apie apskaitos tvarkymą pateikiama čia: http://www.verslovartai.lt/lt/buhalteriijos-tvarkymas/
Apskaitos tvarkymo reikalavimai neribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui
Vykdydami savo veiklą, turite tvarkyti apskaitą pagal reikalavimus, keliamus neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaitos tvarkymui. Apskaitą gali tvarkyti vyriausiasis buhalteris (buhalteris), pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo. Taip pat individualios įmonės apskaitą gali tvarkyti tos įmonės savininkas.

• 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-574 „Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas" (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479241);
• Verslo apskaitos standartai (daugiau informacijos pateikiama čia: http://www.aat.lt/index.php?id=5);
• 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-575 „Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas" (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493989);
• 1999 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo" (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=385286).

Individuali įmonė ir individuali veikla pagal pažymą priklauso neribotos civilinės atsakomybės verslo formai, todėl šioms verslo rūšims rekomenduojama turėti civilinės atsakomybės draudimą.
Apskaitos tvarkymo reikalavimai ribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui
Vykdydami savo veiklą, turite tvarkyti apskaitą pagal reikalavimus, keliamus ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaitos tvarkymui. Apskaitą gali tvarkyti vyriausiasis buhalteris (buhalteris), pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.

• 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-574 „Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas" (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479241);
• Verslo apskaitos standartai (daugiau informacijos pateikiama čia: http://www.aat.lt/index.php?id=5);
• 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-575 „Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas" (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493989);
• 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-576 „Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas" (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=422313);
• 1999 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo" (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=385286).
Apskaitos tvarkymas su individualios veiklos pažyma

Jei asmuo, turintis individualios veiklos pažymą nėra PVM mokėtojas, tada apskaita yra tvarkoma pagal pinigų apskaitos principą, t.y. pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu. Jei asmuo, turintis individualią veiklą pagal pažymą yra PVM mokėtojas, apskaita yra tvarkoma pagal kaupimo apskaitos principą, t.y. (pajamos pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą).

Gyventojas, taikantis pinigų apskaitos principą ir gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų žurnalą. Šį žurnalą galima įsigyti parduotuvėse, prekiaujančiose buhalterinės apskaitos blankais arba pasigaminti, vadovaujantis 2010-05-24 finansų ministro įsakymu Nr. 1K-166 patvirtinta pavyzdine forma. Taip pat gyventojas pajamų – išlaidų apskaitos žurnalą gali pildyti ir elektroniniu būdu. Pajamų – išlaidų žurnalas gali būti nepildomas, jeigu:

  • gyventojas veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, nes veikloje pajamos ir išlaidos tokiu atveju privalo būti nurodytos kasos aparato kasos operacijų žurnale;
  • gyventojas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą, taiko dvejybinį įrašą ir jei iš jo papildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikiamus duomenis.

Gyventojas gali taikyti du apskaitos tvarkymo būdus:

  1. Renkami visi pajamas ir išlaidas įrodantys dokumentai ir pažymimi. Metų gale mokesčiai yra skaičiuojami nuo uždarbio, iš pajamų atėjus išlaidas.
  2. 30 procentų gyventojo pajamų yra laikomi kaip leidžiami atskaitymai. Nuo likusių 70 procentų metų gale yra skaičiuojami mokesčiai. Pasirinkus šį apskaitos būdą, asmuo neprivalo pildyti pajamų – išlaidų žurnalo skilčių, susijusių su išlaidomis, bei neprivalo saugoti apskaitos dokumentų, kuriais grindžiamos išlaidos.

Kiti individualios veiklos vykdytojai privalo saugoti apskaitos dokumentus ir pajamų – išlaidų žurnalus ne mažiau kaip 10 metų.

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), naudoja tokius apskaitos dokumentus:

1.sąskaitą faktūrą;

2.PVM sąskaitą faktūrą;

3.kasos aparato kvitą;

4.kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus, pinigų priėmimo kvitus ir pan.).

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), privalo išrašyti ir išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams vieną iš aukščiau nurodytų apskaitos dokumentų.

Daugiau informacijos:

Individuali veikla pagal pažymą, apskaitos dokumentai bei jų pildymas

Reikalavimai individualios veiklos pagal pažymą buhalterinės apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu

Verslo finansavimo šaltiniai

Daugume verslų reikalauja pradinių investicijų verslo pradžioje įrangai, žaliavoms ar patalpų įrengimui. Jei neužtenka savų lėšų, galima ieškoti papildomo finansavimo iš įvairių šaltinių – Darbo biržos, savivaldybių verslo finansavimo fondų ar ES paramos fondų. Daugiau informacijos apie galimus paramos šaltinius ir būdus rasite čia: http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia/verslo-finansavimo-saltiniai

Rinkodara

Rinkodara - Priemonių sistema, apimanti prekės ar paslaugos kelią nuo jos idėjos iki vartotojo. Tradiciškai laikoma, kad rinkodara susideda iš keturių elementų. Tai prekės ar paslaugos idėja, jos išvystymas, kainos nustatymas, paskirstymas ir pardavimo skatinimo veiksmų sumanymas ir vykdymas. Visi keturi veiksniai yra svarbūs vykdant rinkodaros veiklas.

Prekė ar paslauga – Paslauga ar prekė yra pagrindinis sėkmės bei pardavimų elementas. Prekė turi būti naudinga, patraukli klientui, kokybiška bei reikalinga rinkai. Prekė ar paslauga turi išsiskirti iš kitų rinkoje esančių sprendimų. Paslaugos ar prekės teikėjas turi suprasti ir identifikuoti savo potencialų pirkėją bei atsižvelgti į jo poreikius. Pavyzdžiui, jei prekiausite bandelėmis, jos turi būti šviežios, gero skonio bei patrauklios išvaizdos. Parduodamų bandelių išskirtinumas – didelis pasirinkimas.

Kaina – Produkto ar paslaugos kaina atspindi produkto vertę. Kainos pasirinkimas priklauso ir nuo potencialių klientų. Jei Jūsų klientai yra pasiturintys asmenys, kaina gali būti didesnė, nes ši grupė nėra jautri kainai ir gali sumokėti daugiau už produktą ar paslaugą. Jei Jūsų klientai yra vidutines ar mažesnes nei vidutines pajamas gaunantys asmenys, tuomet kaina turi būti mažesnė. Reikia atkreipti dėmesį į tai, jog nepaisant teikiamų paslaugų kainos, įmonė turi uždirbti pelną, dėl to svarbu apskaičiuoti kokia yra vienos suteiktos paslaugos ar prekės savikaina, įskaičiuojant medžiagas, darbo jėgą, komunalinius mokesčius bei kitas veiklos išlaidas.

Paskirstymas/Vieta – Paskirstymas arba kitaip, prekybos vietų pasirinkimas, svarbus norint pasiekti savo tikslinę auditoriją, jei neturite savo nuosavos parduotuvės. Identifikuokite, kuriose pardavimo vietose lankosi Jūsų klientai, kokio tipo tai parduotuvės (prekybos centras, specializuota parduotuvė), kokio kainų lygio pardavimų vieta Jums labiausiai tinka, kokioje teritorijoje norite pardavinėti savo prekes (vietovės, šalies, tarptautiniu mastu). Jei planuojate turėti savo nuosavas patalpas paslaugoms teikti, svarbu suprasti Jus supančią aplinką, išsirinkti vietą, kurioje Jūsų paslaugos būtų paklausios. Pavyzdžiui, jei planuojate atidaryti kirpyklą, Jums aktualu, kad toje teritorijoje būtų kuo mažiau kirpyklų, o iš jau esančių kirpyklų išsiskirti teikiamų paslaugų kokybe, klientui suteikiama pridėtine verte.

Pardavimų skatinimas - Tai veiklos, priemonės, padedančios didinti pardavimus. Tai gali būti reklama televizijoje, internete, brošiūros, plakatai, įvairios akcijos pardavimo vietose, socialiniuose tinkluose, akcijos viešose vietose. Pavyzdžiui, jei Jūs prekiaujate bandelėmis, klientas, perkantis tris bandeles, gauna puodelį kavos už 1 Lt. Jei turite automobilių plovyklą, galite save reklamuoti naudodamiesi įvairiais internetiniais sprendimais. Pardavimų skatinimui yra svarbu išlaikyti jau esamus klientus, nes po kurio laiko, klientai reklamuoja Jus savo draugams, pažystamiems.

Daugiau informacijos rasite čia.

Praktiniai patarimai
Čia rasite tarptautinio ir vidaus krovinių vežimo veiklą vykdančių verslininkų praktinius patarimus.
Essential Logistics, UAB
1. Rekomenduojame klientams teikti tokias paslaugas kaip ADR temperatūrinio krovinio pervežimus ar itin skubius pristatymus nuo durų iki durų, nes krovinių vežimo rinkoje būti konkurencingu galima tik siūlant plataus spektro paslaugas.
2. Siūlome įsigyti ekspedicijos draudimą, kuris dažnai būna viena iš sutarties su užsakovu sąlygų ir leidžia tiek klientui, tiek ir pačiai įmonei jaustis saugiau dėl vykdomos veiklos.
3. Svarbu atsakingai vertinti kitoms įmonėms suteikiamus didelius kreditus, nes pasitaiko atvejų, kai pinigai neatgaunami įmonės nemokumo ar bankroto atvejais.
4. Rekomenduojame patalpas rinktis pramoniniuose didžiųjų Lietuvos miestų rajonuose, nes šie biurai yra šalia sandėlių, kuriuose yra galimybė atlikti visas muitinės paslaugas, laikyti pavojingus ar negabaritinius krovinius.
Proherus, UAB
1. Svarbu tinkamai planuoti pinigų srautus, nes, pavyzdžiui, PVM mokamas kiekvieną mėnesį, vos tik išrašius sąskaitas, o apmokėjimai iš klientų gaunami tik po mėnesio ar vėliau. Transporto sektoriuje sąskaitų apmokėjimo terminas (paprastai 30-45 d.) skaičiuojamas po CMR originalių dokumentų pristatymo užsakovui.
2. Rekomenduojame diversifikuoti savo teikiamas paslaugas vasarą vežant vaisius iš pietinių valstybių, o rudenį gabenti lietuviškus grybus. Toks užsakymų planavimas padeda išlaikyti pastovų klientų srautą bei krovinių kiekį.
3. Rekomenduojame vykdant veiklą naudotis stebėjimo sistemomis, kurios padeda užtikrinti vežamų krovinių saugumą.
4. Rekomenduojame parengti detalią vidinę duomenų bazę, kurioje būtų pateikiama informacija apie krovinių rūšis, krovinių krovimo ir pritvirtinimo tipus, vilkikų tipus, naudojamą terminologiją ir kitą aktualią informaciją.
5. Rekomenduojame patalpas rinktis pramoniniuose didžiųjų Lietuvos miestų rajonuose. Tokie biurai yra šalia sandėlių, kuriuose yra galimybė atlikti visas muitinės paslaugas, taip pat jų nuomos kaina ženkliai mažesnė nei esančių pačiuose miestuose. Vežant krovinį dažniausiai nereikia važiuoti per miestą, todėl tai papildomai padeda sutaupyti laiko ir pinigų.
LJL&Co, UAB
1. Siūlome įsigyti ekspedicinį draudimą, kuris apsaugo įmonę nuo galimų didelių nuostolių tais atvejais, kai krovinys sugadinamas ar dingsta.
2. Rekomenduojame naudoti įrankius, kurie pritaikyti ekspedijavimo įmonėms. Šie įrankiai leidžia greičiau atlikti veiksmus, susijusius su dokumentų tvarkymu, duomenų sisteminimu ir pan.
3. Rekomenduojame susikurti vidines dokumentacijos saugojimo bei darbo saugos taisykles, kurios padėtų efektyviau valdyti įmonę.
4. Svarbu verslo vystymo pradžioje tinkamai subalansuoti apyvartines lėšas, atsižvelgiant į tai, kad PVM dažnai reikia sumokėti anksčiau nei gaunamos faktinės pajamos, o dalis klientų gali tapti nemokiais. Tuo pat metu verslo plėtra reikalauja didelių investicijų (automobilių, kitos įrangos, informacinių sistemų įsigijimas ir kt.).
5. Rekomenduojame veiką vykdyti naudotose B klasės patalpose, nes jos yra pigesnės nei naujos, tačiau visiškai atitinka poreikius.
Trans.eu Baltic, UAB
1. Svarbu, kad krovinių vežimo įmonių transporto priemonės atitiktų emisijos klasės standartus Euro 5 ir Euro 6, nes mokesčiai šioms priemonėms yra mažesni. Taip pat, be šių standartų transporto priemonėms gali būti draudžiama važiuoti tam tikrais keliais.
2. Svarbu žinoti ir gerai išmanyti krovinių gabenimą ir ekspedijavimą reglamentuojančius teisės aktus, nes beveik kas mėnesį įvedami pokyčiai, kurioje nors šalyje, o jų neišmanymas gali turėti neigiamos įtakos įmonės finansinei padėčiai. Pavyzdžiui, įvesti minimalūs darbo užmokesčiai įmonių vairuotojams, gabenantiems krovinius per Vokietijos ir Norvegijos teritorijas. Vokietijoje minimalus valandinis atlyginimą - 8,5 Eur. Norvegijoje - 18 Eur valandinis atlyginimas bei 35 Eur dienpinigių. Planuojama, kad nuo 2016 m. sausio 1 dienos Prancūzijoje bus įvesta panaši prievolė sunkvežimių vairuotojams mokėti minimalų valandinį atlyginimą, kuris sieks apie 9,6 Eur.
3. Svarbu žinoti, jog važiuojant į Vokietiją, kuri yra viena iš populiariausių krypčių, reikia itin gerai įtvirtinti krovinį, nes Vokietijoje galioja griežtesni negu likusioje Europoje reikalavimai krovinių gabenimo saugumui.
4. Rekomenduojame tikrinti potencialių partnerių rekomendacijas, atsiliepimus, finansinę padėtį, kad išvengtumėte nemalonių situacijų, kai dingsta krovinys, nevykdomi mokėjimai, arba įmonė bankrutuoja. Patartina nebijoti dirbti su skirtingomis įmonėmis, o ne laikytis tik vieno, ar kelių stambių partnerių.
5. Rekomenduojame turėti sertifikatus ir tikrinti, kokius turi Jūsų partneriai, pvz.: Trans.eu Certified Carrier (TCC) ir Trans.eu Certified Forwarder (TCF) nemokami tarptautiniai sertifikatai. TCC sertifikatas – skirtas vežėjams, o TCF sertifikatas - pirmas Europoje tarptautinis sertifikatas skirtas ekspedicijos įmonėms. Konkurencinėje transporto rinkoje vis labiau vertinami saugūs sandoriai ir partnerių patikimumas, todėl šie sertifikatai suteikiami atsižvelgiant į rekomendacijas po sandorio sudarymo, į įmonės veiklos stažą, finansinius rodiklius ir kitus kriterijus. Šie sertifikatai yra ne tik europietiškų standartų įrodymas, bet ir galimybė rasti tarptautinių užsakovų.
6. Darbuotojams svarbu mokėti kuo daugiau užsienio kalbų dirbant su skirtingomis rinkomis.
Svarbu žinoti
Krovinių ir transporto biržos - tai internetinės platformos, kur transporto paslaugų teikėjai bei vartotojai apsikeičia informacija apie ieškomą, ar siūlomą laisvą krovinį ir transportą. Šios biržos leidžia įmonėms, operuojančioms transporto ir logistikos sektoriuje, sutaupyti laiko ir pinigų. Biržos skirstomos į vietines ir tarptautines, taigi kiekvienas gali pasirinkti platformą pagal įmonės poreikį.
Krovinių ir transporto biržos privalumai - lengvesnė ir greitesnė krovinių bei transporto paieška, saugesnis bendradarbiavimas, optimizuotos išlaidos, aktyviau veikiantys mažesni subjektai, lengvesnis naujų tarptautinių ryšių užmezgimas ir greitas reagavimas į rinkos pokyčius. Pvz.: įmonės, kurios dirbo Rusijos kryptimi, po sankcijų įvedimo turėjo ieškoti naujų partnerių Europoje, todėl tos, kurios naudojosi transporto ir krovinių biržomis orientuotomis į Europos rinką, daug lengviau susidorojo su iškilusiais iššūkiais.
Viena iš pagrindinių krovinių ir transporto biržų orientuotų į Europos rinką - Trans.eu Sistema. Šiuo metu sistema naudojasi beveik 30 tūkstančių ekspedicijos, vežėjų ir gamybos įmonių iš visos Europos, kurie praeina kruopštų patikrinimą prieš gaunant prieigą prie biržos. Tai reiškia, kad nereikia naudoti papildomų įrankių įmonių paieškai ir tikrinimui. Taip pat tai unikali įmonių vertinimo ir reitingavimo sistema, kuri padеda greitai surasti patikimą partnerį bei išsiskirti tarp kitų įmonių, o tai ypač svarbu naujai įsikūrusioms bei mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat, Įmonė suteikia nemokamus tarptautinius sertifikatus vežėjams - TCC ir ekspeditoriams - TCF, jeigu pastarieji atitiko visus griežtus reikalavimus.
Atsižvelgiant į transporto biržų populiarumą ir teikiamas galimybes, tai puikus įrankis pradedantiems verslą krovinių vežimo sektoriuje ar norintiems plėstis užsienyje.
Atsisiųsti leidimų PDF