Krovinių vežimas (tarptautinis, Lietuvoje)

Atmintinė skirta sužinoti pagrindinius reikalavimus ir leidimus, taikomus krovinių vežimui Lietuvoje ir užsienyje.

Kad būtų galima pasirinkti konkrečioje savivaldybės leidimus, ar Jūsų veiklai taikomus reikalavimus, prašome nurodyti savivaldybę, kurioje vykdysite veiklą.


Verslui pradėti reikalingi leidimai/ reikalavimai
Čia rasite pateikiamą informaciją apie leidimus ir taikomus reikalavimus tarptautiniam ir vidaus krovinių vežimui.
Bendrieji leidimai/ reikalavimai gabenant krovinius
Transporto priemonės registracijos liudijimas
Kontroliuojanti institucija: VĮ Regitra , tel. +37070055151
Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Bendrijos licencija vežti krovinius
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Leidimas važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore kelių transporto priemone ar jų junginiu
Leidimas važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėms ir (ar) sunkiasvorėms transporto priemonėmis (jų junginiu)
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Europos Transporto Ministrų Konferencijos (ETMK) daugiašalės kvotos leidimas vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Užsienio valstybės leidimas vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Sąskaita-faktūra
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos , tel. 1882
Prekių įsigijimo dokumentai
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
CMR važtaraštis
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Pakavimo lapas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Eksporto, importo arba tranzito deklaracija
Kontroliuojanti institucija: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos , tel. +37052666111
TIR Carnet knygelė
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija , tel. +37052786501
Prekės kilmės sertifikatas
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija , tel. +37052612102
Leidimai/ reikalavimai gabenant maisto produktus
Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Maisto produktų higiena
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais, sertifikatas (ATP sertifikatas)
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Leidimai/ reikalavimai gabenant pavojingus krovinius ir atliekas
Transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojingus krovinius, patvirtinimo sertifikatas (ADR)
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Pavojingų krovinių transporto (važtos) dokumentas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Siuntėjo rašytinės instrukcijos
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Pavojingų krovinių deklaracija
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Konteinerio/ transporto priemonės sukrovimo sertifikatas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
Pavojingų atliekų vežimo lydraštis
Kontroliuojanti institucija: Aplinkos apsaugos agentūra , tel. +37087066200
Leidimai/ reikalavimai gabenant gyvulinės arba augalinės kilmės krovinius
Gyvūnų vežėjo leidimas
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Veterinarijos sertifikatas eksportui
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Vežamų gyvūnų važtaraštis
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Vidaus prekybos sertifikatas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Augalo paso išdavimas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM , tel. +370 5 23 75631
Fitosanitarinio sertifikato išdavimas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM , tel. +370 5 23 75631
Kiti reikalavimai
Asmenys gali vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio domenų varduose prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“ tik tada, kai turi leidimą, išskyrus 2009 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtu nutarimu Nr. 1272 „Dėl Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklių patvirtinimo" (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460249) 7 punkte nurodytus atvejus.
Leidimas vartoti Lietuvos vardą interneto domenų varduose
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Ryšių reguliavimo tarnyba , tel. +37082105633
Patalpos
Čia rasite informaciją apie taikomus leidimus/ reikalavimus patalpoms, kuriose vykdysite komercinę veiklą.
Bendrieji leidimai/ reikalavimai
Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija , tel. +370 5 26 64201
Reikalavimas įsirengti patalpas, atitinkančias priešgaisrinės saugos reikalavimus
Kontroliuojanti institucija: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM , tel. +370 8 52 71686
Leidimai/ reikalavimai keičiant patalpų paskirtį
Gyvenamųjų patalpų paskirties keitimas į komercinę vykdomas per teritorinės savivaldybės administracijos miesto planavimo ir architektūros skyrių (skyrių pavadinimai savivaldybėse gali skirtis) išsiimant projektavimo sąlygų sąvadą, rengiant projektą. Tam greičiausiai bus reikalingas ir patalpų pritaikymas (pvz., atskiro įėjimo įrengimas) bei namo gyventojų (savininkų) daugumos pritarimas.
Krovinių vežimo veiklą galite vykdyti administracinėse, transporto, garažų ir sandėliavimo patalpose.
• Administracinės patalpos - patalpos administraciniams tikslams.
• Transporto patalpos - patalpos, skirtos transporto tikslams, t.y. susijusios su transportavimu, gabenimu, vežimu.
• Garažų patalpos - patalpos transporto priemonėms laikyti.
• Sandėliavimo patalpos - patalpos, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojamos sandėliuoti.
Patalpos ar pastato paskirties keitimo projektas
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija , tel. +37052663661
Rašytinis pritarimas statinio projektui
Statinio bendraturčių sutikimas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM , tel. +37052722748
Nekilnojamojo turto registravimas (pasikeitusios patalpų paskirties registravimas)
Kontroliuojanti institucija: VĮ Registrų centras , tel. +37052688262
Leidimai/ reikalavimai sandėliuojant prekes
Sandėlio veikla – sandėliavimo veikla, apimanti LR Licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatyme nurodytų prekių priėmimą į sandėlį, jų saugojimą, išdavimą ir tų prekių kokybei išsaugoti būtinų paslaugų teikimą, taip pat sandėliavimo dokumentų išdavimą, jų priėmimą ir sandėlio registro tvarkymą.
Leidimas steigti muitinės sandėlį arba vykdyti veiklą E tipo muitinės sandėlyje
Kontroliuojanti institucija: VšĮ Versli Lietuva
Leidimas muitinės sandėlyje (arba iš jo išgabenus) atlikti įprastines prekių tvarkymo operacijas (Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 72 priedo 12 punktas)
Kontroliuojanti institucija: VšĮ Versli Lietuva
Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimo išdavimas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM , tel. +370 5 23 75631
Leidimas steigti laisvąjį sandėlį
Kontroliuojanti institucija: VšĮ Versli Lietuva
Leidimas steigti laikinojo prekių saugojimo sandėlį
Kontroliuojanti institucija: VšĮ Versli Lietuva
Leidimas steigti specialų akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlį
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos , tel. 1882
Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkų ir/ar sandėlių registravimas/išregistravimas/duomenų keitimas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos , tel. 1882
Leidimas laikyti tranzitu vežamus neatitinkančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų gyvūninius produktus
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Maisto produktų higiena
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Įranga
Čia pateikiamos apytikslės kainos su priskaičiuotu PVM.
• Nauji šaldytuvai kainuoja nuo 50 000 Eur ir 60 000 Eur. Naudoti šaldytuvai kainuoja nuo 35 000 Eur iki 42 000 Eur.
• Nauji mikroautobusai kainuoja nuo 25 000 Eur iki 30 000 Eur. Naudoti mikroautobusai kainuoja nuo 7 000 Eur iki 11 000 Eur.
• Naujos MEGA tentinės puspriekabės kainuoja nuo 27 000 Eur iki 30 000 Eur. Naudotos MEGA tentinės puspriekabės kainuoja nuo 14 000 Eur iki 18 000 Eur.
Verslo formos ir mokesčiai

Čia rasite informaciją apie taikomus mokesčius pagal verslo formas. Papildoma informacija apie taikomus mokesčius pateikiama čia.

Vartojami sutrumpinimai:

VSD - valstybinio socialinio draudimo įmoka

PSD - privalomojo sveikatos draudimo mokestis

GPM - gyventojų pajamų mokestis

PVM - pridėtinės vertės mokestis

PM - pelno mokestis

NPD - neapmokestinamasis pajamų dydis

PNPD - papildomas NPD

MMA - minimalios mėnesinės algos dydis

Individuali veikla pagal verslo liudijimą

Pagal verslo liudijimą asmuo gali teikti apgyvendinimo paslaugas kaimo vietovėse, pusryčių ir nakvynės paslaugas miestuose.

Pagrindiniai taikomi mokesčiai:
1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) tarifas - fiksuoto dydžio pajamų mokestis, kurį savivaldybių tarybos nustato sąraše nurodytoms veikloms. Veiklų klasifikatorių galite rasti čia. Susiskaičiuoti, koks GPM bus taikomas konkrečiai veiklai, galite čia.
2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas - 9 % nuo MMA, t. y. 34,20 eur
3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) (mėnesio) – 96,14 eur (25,3 proc. nuo MMA)

​Daugiau apie verslo liudijimą, jo registravimą bei palyginimą su individualios veiklos pažyma rasite čia.

Apskaitos tvarkymas

Tam kad pateikti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, būtinos finansinės ataskaitos.

Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

 • balansas;
 • pelno (nuostolių) ataskaita;
 • pinigų srautų ataskaita;
 • nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
 • aiškinamasis raštas.

Daugiau informacijos apie mokesčių administravimą galite gauti kreipdamiesi į Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos padalinius  www.vmi.lt, el.paštas: vmi@vmi.lt, 8 5 266 8200; 8 5 255 3190.

Apskaitos tvarkymo reikalavimai individualiai įmonei

Vykdydami savo veiklą, turite tvarkyti apskaitą pagal reikalavimus, keliamus neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaitos tvarkymui.  Apskaitą gali tvarkyti įmonės savininkas, buhalteris, pagal sutartis apskaitą teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.

Apskaitos tvarkymo reikalavimai AB, MB ir UAB

Vykdydami savo veiklą, turite tvarkyti apskaitą pagal reikalavimus, keliamus ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaitos tvarkymui. Apskaitą gali tvarkyti ūkio subjekto struktūrinis padalinys arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris) bei pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė.

Apskaitos tvarkymas su individualios veiklos pažyma

Jei asmuo, turintis individualios veiklos pažymą nėra PVM mokėtojas, tada apskaita yra tvarkoma pagal pinigų apskaitos principą, t.y. pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu. Jei asmuo, turintis individualią veiklą pagal pažymą yra PVM mokėtojas, apskaita yra tvarkoma pagal kaupimo apskaitos principą, t.y. (pajamos pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą).

Gyventojas, taikantis pinigų apskaitos principą ir gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų žurnalą. Šį žurnalą galima įsigyti parduotuvėse, prekiaujančiose buhalterinės apskaitos blankais arba pasigaminti, vadovaujantis 2010-05-24 finansų ministro įsakymu Nr. 1K-166 patvirtinta pavyzdine forma. Taip pat gyventojas pajamų – išlaidų apskaitos žurnalą gali pildyti ir elektroniniu būdu. Pajamų – išlaidų žurnalas gali būti nepildomas, jeigu:

 • gyventojas veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, nes veikloje pajamos ir išlaidos tokiu atveju privalo būti nurodytos kasos aparato kasos operacijų žurnale;
 • gyventojas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą, taiko dvejybinį įrašą ir jei iš jo papildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikiamus duomenis.

Gyventojas gali taikyti du apskaitos tvarkymo būdus:

 1. Renkami visi pajamas ir išlaidas įrodantys dokumentai ir pažymimi. Metų gale mokesčiai yra skaičiuojami nuo uždarbio, iš pajamų atėjus išlaidas.
 2. 30 procentų gyventojo pajamų yra laikomi kaip leidžiami atskaitymai. Nuo likusių 70 procentų metų gale yra skaičiuojami mokesčiai. Pasirinkus šį apskaitos būdą, asmuo neprivalo pildyti pajamų – išlaidų žurnalo skilčių, susijusių su išlaidomis, bei neprivalo saugoti apskaitos dokumentų, kuriais grindžiamos išlaidos.

Kiti individualios veiklos vykdytojai privalo saugoti apskaitos dokumentus ir pajamų – išlaidų žurnalus ne mažiau kaip 10 metų.

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), naudoja tokius apskaitos dokumentus:

1.sąskaitą faktūrą;

2.PVM sąskaitą faktūrą;

3.kasos aparato kvitą;

4.kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus, pinigų priėmimo kvitus ir pan.).

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), privalo išrašyti ir išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams vieną iš aukščiau nurodytų apskaitos dokumentų.

Daugiau informacijos:

Individuali veikla pagal pažymą, apskaitos dokumentai bei jų pildymas

Reikalavimai individualios veiklos pagal pažymą buhalterinės apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu

Apskaitos tvarkymas su verslo liudijimu

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatus veiklos pajamas ir išlaidas nurodo kasos aparato kasos operacijų žurnale kurio forma ir pildymo tvarka nustatyta Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255 ,,Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo“. Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparatų, privalo pildyti Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Žurnalo forma pateikta bei jo pildymo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Nuo 2011 m. sausio 1 d. verslo liudijimus įsigiję gyventojai pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą gali pasigaminti (atsispausdinti skelbiamą žurnalo formą VMI prie FM svetainėje www.vmi.lt) ar įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse.

Gyventojas, įsigydamas verslo liudijimą, privalo įsigyti ir Prekių (paslaugų) pirkimo– pardavimo kvitus (atsispausdinti iš VMI prie FM interneto svetainės adresu http://www.vmi.lt/lt/?itemId=21569 arba spaustuvėse atspausdintus kvitus nusipirkti blankų leidyklų parduotuvėse) bei juos turėti prekių ar paslaugų pardavimo vietoje. Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitų forma ir pildymo tvarka patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 379 19 „Dėl prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo“ . Verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo išrašyti Prekių (paslaugų) pirkimo— pardavimo kvitus, kai:

1. Kvitų išrašymas numatytas Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283.

2. Verslo liudijimą turintis gyventojas perka iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo jo pagamintą produkciją arba perka žemės ūkio produkciją iš gyventojo, kuris pats ją išaugino, arba perka iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus. Šiuo atveju kvitą turi išrašyti prekių pirkėjas. Kai kvitai įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse, tai antrasis kvito egzempliorius duodamas prekių pardavėjui, o pirmasis lieka prekių pirkėjui, kai kvitai atsispausdinti iš VMI prie FM interneto svetainės, tai pildomi du kvito egzemplioriai, kurių vienas duodamas prekių pardavėjui, o kitas lieka pirkėjui.

Kitais 1 ir 2 punktuose nenurodytais atvejais minėti prekių (paslaugų) pirkimo—pardavimo kvitai išrašomi pirkėjui ar paslaugų gavėjui paprašius.

Kasos aparatai ir jų kainos

Tinkamus naudoti kasos aparatus, kurie VMI yra įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, galima įsigyti iš jais prekiaujančių įmonių.

Tinkamų naudoti kasos aparatų sąrašą (tinkami naudoti kasos aparatai yra techninius reikalavimus atitinkantys ir į VMI sąrašą įtraukti aparatai; į sąrašą neįtraukti kasos aparatai arba jau iš jo išbraukti nėra tinkami naudoti) ir jais prekiaujančių įmonių pavadinimus skelbia VMI savo interneto svetainėje.

Kasos aparatą galite įsigyti naują, naudotą ar nuomotis iš įmonių, užsiimančių prekyba kasos aparatais.

Kasos aparatai ir jų kainos:

 • Naujas nuo 144 Eur
 • Naudotas nuo 30 Eur
 • Nuoma mėnesius nuo 70 Eur

Kasos aparatą parengti darbui (įskaitant techninio paso užpildymą ir kasos aparato įregistravimą teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje bei tinkamą jo užprogramavimą) ir jo naudotojus apmokyti dirbti su kasos aparatu privalo kasos aparatus aptarnaujanti įmonė. Dauguma kasos aparatus parduodančių įmonių teikia ir jų aptarnavimo paslaugas. Minėtieji darbai paprastai būna įskaičiuoti į kasos aparato pardavimo kainą.

Plačiau apie kasos aparatus galite skaityti VMI puslapyje.

Darbuotojai

Kiekviena pareigybė turi turėti darbo aprašus. Pareiginės instrukcijos turi būti sukauptos vienoje vietoje – darbų žinyne ir apimti visas pareigybes bei specialybes. Jose turi būti darbo turinio aprašymas (kas privalo būti padaryta) ir darbo standartai (kaip turi būti padaryta).

Reikalavimai darbuotojų įdarbinimui
Darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais ir jų įforminimas gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale
Pranešimas apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną
Kaip ir kur ieškoti darbuotojų?
 1. Paieška CV duomenų bazėse
 2. Darbo biržos paslaugos
 3. Įdarbinimo agentūros
 4. Paieška universitetuose
 5. Dalyvauti karjeros dienose
 6. Pažįstamų rekomendacijos.
 7. Paieška laikraščių skelbimuose.
Darbuotojo priėmimas
 1. Gali dirbti pagal terminuotą / neterminuotą sutartį, kuri turi būti rašytinė.
 2. Darbuotojo priėmimo į darbą procesas pradedamas nuo prašymo priimti į darbą bei darbo sutarties pasirašymo.
 3. Darbuotojas privalo pradėti dirbti darbo sutartyje numatytą darbo pradžios dieną.
 4. Būtini dokumentai:
  • galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • sveikatos būklę patvirtinantis dokumentas;
  • išsimokslinimą, profesinį pasirengimą liudijantis doumentas (jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu pasirengimu, sveikatos būkle);
  • planuojamo priimti darbuotojo nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus;
  • gimimo liudijimą, mokyklos, kurioje mokosi, taip pat vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą bei vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą, jeigu priimamas į darbą nepilnametis nuo keturiolikos iki šešiolikos metų.
 5. Būtina pranešti Sodrai apie asmens darbo pradžią ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.
 6. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią darbdavys privalo darbuotoją pasirašytinai supažindinti su darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijomis.
 7. Daugiau informacijos galima rasti čia.

Būtini veiksmai priėmus darbuotoją
 1. Instruktuoti darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais ir įforminti juos gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale. (Darbuotojų instruktavimas priešgaisrinės saugos klausimais suteikia žinių, padedančių darbuotojams tinkamai elgtis gaisro atveju.) Darbuotojus reikia instruktuoti prieš pradedant dirbti ir paskui kasmet. Įvadinis instruktavimas turi būti registruojamas Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale, o pakartotinis - gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale.
 2. Pranešti apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną. Priėmę naują darbuotoją, kuris įsidarbina pagal darbo sutartį pirmą kartą, turite pranešti Valstybinio socialinio fondo valdybos (SODRA) teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma jūsų, kaip draudėjo apskaita, apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią.
Atleidžiant darbuotoją

Darbo sutartis baigiasi:

 • ją nutraukus Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais;
 • likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo;
 • darbuotojui mirus; darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu; darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui;
 • darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu;
 • darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių;
 • darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva kai nėra darbuotojo kaltės.
Praktiniai patarimai
Čia rasite tarptautinio ir vidaus krovinių vežimo veiklą vykdančių verslininkų praktinius patarimus.
Essential Logistics, UAB
1. Rekomenduojame klientams teikti tokias paslaugas kaip ADR temperatūrinio krovinio pervežimus ar itin skubius pristatymus nuo durų iki durų, nes krovinių vežimo rinkoje būti konkurencingu galima tik siūlant plataus spektro paslaugas.
2. Siūlome įsigyti ekspedicijos draudimą, kuris dažnai būna viena iš sutarties su užsakovu sąlygų ir leidžia tiek klientui, tiek ir pačiai įmonei jaustis saugiau dėl vykdomos veiklos.
3. Svarbu atsakingai vertinti kitoms įmonėms suteikiamus didelius kreditus, nes pasitaiko atvejų, kai pinigai neatgaunami įmonės nemokumo ar bankroto atvejais.
4. Rekomenduojame patalpas rinktis pramoniniuose didžiųjų Lietuvos miestų rajonuose, nes šie biurai yra šalia sandėlių, kuriuose yra galimybė atlikti visas muitinės paslaugas, laikyti pavojingus ar negabaritinius krovinius.
Proherus, UAB
1. Svarbu tinkamai planuoti pinigų srautus, nes, pavyzdžiui, PVM mokamas kiekvieną mėnesį, vos tik išrašius sąskaitas, o apmokėjimai iš klientų gaunami tik po mėnesio ar vėliau. Transporto sektoriuje sąskaitų apmokėjimo terminas (paprastai 30-45 d.) skaičiuojamas po CMR originalių dokumentų pristatymo užsakovui.
2. Rekomenduojame diversifikuoti savo teikiamas paslaugas vasarą vežant vaisius iš pietinių valstybių, o rudenį gabenti lietuviškus grybus. Toks užsakymų planavimas padeda išlaikyti pastovų klientų srautą bei krovinių kiekį.
3. Rekomenduojame vykdant veiklą naudotis stebėjimo sistemomis, kurios padeda užtikrinti vežamų krovinių saugumą.
4. Rekomenduojame parengti detalią vidinę duomenų bazę, kurioje būtų pateikiama informacija apie krovinių rūšis, krovinių krovimo ir pritvirtinimo tipus, vilkikų tipus, naudojamą terminologiją ir kitą aktualią informaciją.
5. Rekomenduojame patalpas rinktis pramoniniuose didžiųjų Lietuvos miestų rajonuose. Tokie biurai yra šalia sandėlių, kuriuose yra galimybė atlikti visas muitinės paslaugas, taip pat jų nuomos kaina ženkliai mažesnė nei esančių pačiuose miestuose. Vežant krovinį dažniausiai nereikia važiuoti per miestą, todėl tai papildomai padeda sutaupyti laiko ir pinigų.
LJL&Co, UAB
1. Siūlome įsigyti ekspedicinį draudimą, kuris apsaugo įmonę nuo galimų didelių nuostolių tais atvejais, kai krovinys sugadinamas ar dingsta.
2. Rekomenduojame naudoti įrankius, kurie pritaikyti ekspedijavimo įmonėms. Šie įrankiai leidžia greičiau atlikti veiksmus, susijusius su dokumentų tvarkymu, duomenų sisteminimu ir pan.
3. Rekomenduojame susikurti vidines dokumentacijos saugojimo bei darbo saugos taisykles, kurios padėtų efektyviau valdyti įmonę.
4. Svarbu verslo vystymo pradžioje tinkamai subalansuoti apyvartines lėšas, atsižvelgiant į tai, kad PVM dažnai reikia sumokėti anksčiau nei gaunamos faktinės pajamos, o dalis klientų gali tapti nemokiais. Tuo pat metu verslo plėtra reikalauja didelių investicijų (automobilių, kitos įrangos, informacinių sistemų įsigijimas ir kt.).
5. Rekomenduojame veiką vykdyti naudotose B klasės patalpose, nes jos yra pigesnės nei naujos, tačiau visiškai atitinka poreikius.
Trans.eu Baltic, UAB
1. Svarbu, kad krovinių vežimo įmonių transporto priemonės atitiktų emisijos klasės standartus Euro 5 ir Euro 6, nes mokesčiai šioms priemonėms yra mažesni. Taip pat, be šių standartų transporto priemonėms gali būti draudžiama važiuoti tam tikrais keliais.
2. Svarbu žinoti ir gerai išmanyti krovinių gabenimą ir ekspedijavimą reglamentuojančius teisės aktus, nes beveik kas mėnesį įvedami pokyčiai, kurioje nors šalyje, o jų neišmanymas gali turėti neigiamos įtakos įmonės finansinei padėčiai. Pavyzdžiui, įvesti minimalūs darbo užmokesčiai įmonių vairuotojams, gabenantiems krovinius per Vokietijos ir Norvegijos teritorijas. Vokietijoje minimalus valandinis atlyginimą - 8,5 Eur. Norvegijoje - 18 Eur valandinis atlyginimas bei 35 Eur dienpinigių. Planuojama, kad nuo 2016 m. sausio 1 dienos Prancūzijoje bus įvesta panaši prievolė sunkvežimių vairuotojams mokėti minimalų valandinį atlyginimą, kuris sieks apie 9,6 Eur.
3. Svarbu žinoti, jog važiuojant į Vokietiją, kuri yra viena iš populiariausių krypčių, reikia itin gerai įtvirtinti krovinį, nes Vokietijoje galioja griežtesni negu likusioje Europoje reikalavimai krovinių gabenimo saugumui.
4. Rekomenduojame tikrinti potencialių partnerių rekomendacijas, atsiliepimus, finansinę padėtį, kad išvengtumėte nemalonių situacijų, kai dingsta krovinys, nevykdomi mokėjimai, arba įmonė bankrutuoja. Patartina nebijoti dirbti su skirtingomis įmonėmis, o ne laikytis tik vieno, ar kelių stambių partnerių.
5. Rekomenduojame turėti sertifikatus ir tikrinti, kokius turi Jūsų partneriai, pvz.: Trans.eu Certified Carrier (TCC) ir Trans.eu Certified Forwarder (TCF) nemokami tarptautiniai sertifikatai. TCC sertifikatas – skirtas vežėjams, o TCF sertifikatas - pirmas Europoje tarptautinis sertifikatas skirtas ekspedicijos įmonėms. Konkurencinėje transporto rinkoje vis labiau vertinami saugūs sandoriai ir partnerių patikimumas, todėl šie sertifikatai suteikiami atsižvelgiant į rekomendacijas po sandorio sudarymo, į įmonės veiklos stažą, finansinius rodiklius ir kitus kriterijus. Šie sertifikatai yra ne tik europietiškų standartų įrodymas, bet ir galimybė rasti tarptautinių užsakovų.
6. Darbuotojams svarbu mokėti kuo daugiau užsienio kalbų dirbant su skirtingomis rinkomis.
Svarbu žinoti
Krovinių ir transporto biržos - tai internetinės platformos, kur transporto paslaugų teikėjai bei vartotojai apsikeičia informacija apie ieškomą, ar siūlomą laisvą krovinį ir transportą. Šios biržos leidžia įmonėms, operuojančioms transporto ir logistikos sektoriuje, sutaupyti laiko ir pinigų. Biržos skirstomos į vietines ir tarptautines, taigi kiekvienas gali pasirinkti platformą pagal įmonės poreikį.
Krovinių ir transporto biržos privalumai - lengvesnė ir greitesnė krovinių bei transporto paieška, saugesnis bendradarbiavimas, optimizuotos išlaidos, aktyviau veikiantys mažesni subjektai, lengvesnis naujų tarptautinių ryšių užmezgimas ir greitas reagavimas į rinkos pokyčius. Pvz.: įmonės, kurios dirbo Rusijos kryptimi, po sankcijų įvedimo turėjo ieškoti naujų partnerių Europoje, todėl tos, kurios naudojosi transporto ir krovinių biržomis orientuotomis į Europos rinką, daug lengviau susidorojo su iškilusiais iššūkiais.
Viena iš pagrindinių krovinių ir transporto biržų orientuotų į Europos rinką - Trans.eu Sistema. Šiuo metu sistema naudojasi beveik 30 tūkstančių ekspedicijos, vežėjų ir gamybos įmonių iš visos Europos, kurie praeina kruopštų patikrinimą prieš gaunant prieigą prie biržos. Tai reiškia, kad nereikia naudoti papildomų įrankių įmonių paieškai ir tikrinimui. Taip pat tai unikali įmonių vertinimo ir reitingavimo sistema, kuri padеda greitai surasti patikimą partnerį bei išsiskirti tarp kitų įmonių, o tai ypač svarbu naujai įsikūrusioms bei mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat, Įmonė suteikia nemokamus tarptautinius sertifikatus vežėjams - TCC ir ekspeditoriams - TCF, jeigu pastarieji atitiko visus griežtus reikalavimus.
Atsižvelgiant į transporto biržų populiarumą ir teikiamas galimybes, tai puikus įrankis pradedantiems verslą krovinių vežimo sektoriuje ar norintiems plėstis užsienyje.
Atsisiųsti leidimų PDF